Opisująca dostawę towarów i usługę transportową zaznaczenia wymaga fakt, że powyższe kwestie uregulowane są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług. Ustalając kiedy koszty transportu zwiększają podstawę opodatkowania dostawy towaru, trzeba odróżnić dwa przypadki. Inna jest sytuacja kiedy dostawa towaru i koszty transportu stanowią świadczenie kompleksowe tzn. dostawa towarów jest ściśle powiązana z transportem, a inna kiedy transport towarów stanowi usługę niezależną.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 21:00

Zwolenianie z podatku VAT przy sprzedaż nieruchomości

Podatnicy często mają problem w przypadku sprzedaży nieruchomości. Co do zasady podlega ono opodatkowaniu, jednak ustawodawca dał pod pewnymi warunkami możliwość skorzystania ze zwolnienia. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT: Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 tj. ze zm.) w art. 5 przedstawiony został katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wskazano m.in. iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:58

Funkcjonowanie mechanizmu transakcji trójstronnych

Konstrukcja transakcji trójstronnych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa VAT) została wprowadzona w celu zapobiegnięciu wystawiania faktur w dwóch krajach, a następnie występowania o zwrot nadwyżki podatku naliczonego. Procedura ta ma w założeniu charakter uproszczony w stosunku do zasad ogólnych rozliczania ciągu transakcji wewnątrzwspólnotowych i odnosi się do przypadku, w którym trzy podmioty będące podatnikami VAT w różnych krajach członkowskim dokonują ze sobą formalnych transakcji jednak transport dokonywany jest bezpośrednio pomiędzy pierwszym i trzecim podmiotem, z pominięciem podmiotu środkowego.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy odnoszące się do nowego sposobu odliczenia wydatków ponoszonych zarówno z związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:50

Wybrane zmiany VAT w 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Po pierwsze ustalono proporcje odliczenia VAT w odniesieniu do wydatków związanych zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, jak i działalnością niepodlegającą VAT. Dotychczas obowiązujące przepisy nie regulowały tej kwestii. Zmiana dotyczy ustalenia wysokości VAT od wydatków przeznaczonych do obu rodzajów działalności, których nie da się w całości zakwalifikować tylko do jednej z dwóch kategorii.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:48

Szansa na wznowienie postępowań w VAT

Wznowienie postępowania podatkowego jest, obok stwierdzenia nieważności decyzji oraz uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, jednym z tzw. nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji ostatecznych. Omawiana instytucja stanowi odstępstwo od ogólnej zasady trwałości ostatecznych decyzji podatkowych, unormowanej w przepisach Ordynacji podatkowej. Zasada ta wskazuje, że od decyzji ostatecznych stronie nie przysługuje już odwołanie w toku postępowania przed organem podatkowym. Jednakże jak w kilku przypadkach, tak i w tym, ustawodawca przewidział procedurę nadzwyczajną, umożliwiającą wzruszenie decyzji, które stały się ostateczne. Jak sama nazwa wskazuje, wspomniane procedury należy traktować jako wyjątek od zasady i mogą mieć zastosowanie tylko w szczególnych wyraźnie określonych okolicznościach, które zostały enumeratywnie wymienione w zamkniętym katalogu.

Przeniesienie prawa do swobodnego dysponowania towarami następuje najczęściej wskutek fizycznego przekazania rzeczy. Czy jest jednak zawsze warunkiem koniecznym?

Gdy analizujemy artykuły z ostatnich lat dotyczące VAT w branży elektronicznej dominują teksty podsumowujące wartość zaniżonego podatku VAT, który powinien wpłynąć do kasy Państwa a nieuiszczony z uwagi na dokonywane przestępstwa karno-skarbowe. Z jednej strony widać wyraźnie, iż wprowadzony mechanizm odwróconego podatku VAT wpłynął na uspokojenie publikatorów.

Przeniesienie prawa do swobodnego dysponowania towarami następuje najczęściej wskutek fizycznego przekazania rzeczy. Czy jest jednak zawsze warunkiem koniecznym? Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawa obejmuje swoją właściwością odpłatną dostawę towarów, o której można mówić co do zasady w przypadku istnienia związku pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością wynagrodzenia opartego na relacji handlowej podmiotów przy jednoczesnym wynagrodzeniu dającym się wyrazić w pieniądzu.

Dnia 22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał orzeczenie, które może okazać się bardzo ważne dla podatników, którym organy podatkowe podważyły prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v