poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:15

Zmiany w VAT jednak dopiero od lipca 2015

14 stycznia 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej zwany: Projektem zmiany ustawy o VAT). Po I czytaniu Projektu zmiany ustawy o VAT, które odbyło się 4 lutego 2015 r., został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która 5 lutego 2015 r. wydała sprawozdanie w sprawie Projektu zmiany ustawy o VAT. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, które docelowo mają wejść dnia 1 lipca 2015 r.

Do tej pory Ministerstwo Finansów jej nie obliczało, ale zamierza to robić. Luka w VAT to różnica między tym, co budżet uzyskuje z VAT, a hipotetycznymi wpływami budżetu możliwymi do osiągnięcia, gdyby cała konsumpcja była efektywnie opodatkowana tym podatkiem.

Wśród zmian w podatku VAT, których wejście w życie planowane jest na rok 2015 jest zmiana, która w istotny sposób wpłynie na funkcjonowanie rynku wybranych wyrobów elektronicznych. Zgodnie z proponowanymi zmianami treści art. 17 oraz załącznika 11 do ustawy VAT, których wejście w życie planowane jest od 1 kwietnia 2015 r., obowiązek „odwrotnego obciążenia” (podatnikiem VAT jest tylko nabywca) dotyczy transakcji związanych z obrotem krajowym towarów wskazanych w treści poz. 28a-28c załącznika nr 11 czyli tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe w tym smartfony, konsole do gier video oraz pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych.

Polska oczekuje na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii stosowanej obniżonej stawki podatku od towarów i usług na sprzęt medyczny. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyroby medyczne powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT, wynoszącą aktualnie w Polsce 23 %, podczas gdy w Polsce stosowana jest stawka obniżona w wysokości 8 %. Dlatego też dnia 26 września 2013 roku Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału w zakresie stosowanej przez Polskę stawki. Zastosowanie obniżonej stawki ma zdaniem Komisji zbyt szeroki zakres, co może skutkować naruszeniem konkurencji na terytorium Unii Europejskiej.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:08

Rekreacja na siłowni już na pewno z niższym VAT

Po wielu latach sporów został rozwiązany problem opodatkowania VAT usług wstępu związanych z rekreacją, o którym pisaliśmy w artykule „Na siłownię z preferencyjną stawka VAT”. Wszystko za sprawą interpretacji ogólnej, którą wydał Minister Finansów w dniu 2 grudnia 2014 r. sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, na mocy której usługi m. in. wstępu na siłownię, saunę itp. mogą korzystać z opodatkowania VAT według stawki preferencyjnej w wysokości 8%.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:07

Planowane zmiany w VAT

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – planowana zmiana ma stanowić kolejny etap dostosowania przepisów podatkowych do przepisów unijnych. Projekt ustawy określa jednolito gospodarczo transakcję jako sytuację, w której w ramach jednej umowy realizowane są dostawy powyższych towarów, również na podstawie odrębnych zamówień. Najistotniejsze zmiany przewidziane w projekcie dotyczyć mają następujących kwestii:

Od 1 stycznia 2015 r. weszły  w życie korzystne zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty morskie. Dzięki nim podatnicy VAT posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised Economic Operator - AEO) są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7.

Zastosowanie w relacjach umownych formy odszkodowania nie zawsze wiąże się z potwierdzeniem neutralności podatkowej takiego świadczenia z punktu widzenie przepisów o podatku od towarów i usług. Wypłacenie na podstawie ugody sądowej odszkodowania stanowiącego substrat określonego umową wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być bowiem opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Określenie wynagrodzenia zawartego w umowie jako „odszkodowanie" w postępowaniu związanym z brakiem realizacji danej umowy mającym na celu zawarcie ugody sądowej nie przekreśla faktu, że ma ono związek z wykonywaniem działalności gospodarczej i czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wypłacone odszkodowanie może pełnić funkcję zapłaty za wykonane czynności, a zatem należy je potraktować analogicznie jak wynagrodzenie należne na podstawie zawartej umowy. Uzyskanie odszkodowania na podstawie ugody sądowej zawartej w ramach prowadzonego postępowania pojednawczego samo w sobie nie zmienia charakteru prawnego roszczenia i nie ma wpływu na opodatkowanie roszczenia podatkiem od towarów i usług.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:59

NSA: kolekcjonerzy również płacą VAT

Czy obrót przedmiotami kolekcjonerskimi, jeśli ma na celu wyłączenie wymianę i uzupełnienie zbiorów, jest opodatkowany podatkiem VAT? W jednym ze swoich ostatnich orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny zajął się tym zagadnieniem.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:55

VAT 2015 – cz. II

Już tradycyjnie nadejście nowego roku wiąże się z licznymi zmianami w podatku od towarów i usług. Nie inaczej będzie w 2015 r. Zmiany w podatku VAT wynikają przede wszystkim z dużej nowelizacji ustawy oraz zmiany miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych i implementacji systemu VAT MOSS. Pozostałe zmiany wiążą się przede wszystkim ze zmianą rozporządzeń do ustawy o VAT.

Zgłoszenie zagranicznego podatnika przy usługach telekomunikacyjnych

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Ostatni projekt rozporządzenia w tej sprawie pochodzi z dnia 10 października 2014 r.

W związku ze zmianą miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych i elektronicznych, zmianie ulegnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (aktualny projekt z dnia 5 października 2014 r.). Zgodnie z tym projektem, z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zostaną zwolnieni podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykonywać będą wyłącznie usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone na rzecz konsumentów (tj. podatnicy objęci procedurą VAT MOSS).

Planowo, rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zmiana miejsca świadczenia przy usługach telekomunikacyjnych generuje również konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Projekt z dnia 23 października 2014 r. dostosowuje przedmiotowe rozporządzenie do uczestników implementowanego systemu VAT MOSS, regulując zasady ubiegania się o zwrot podatku VAT przez tych podatników.

Rozporządzenie ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2015 r.

Kasy rejestrujące (fiskalne)

Ministerstwo Finansów konsekwentnie dąży do uchwalenia nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Ostatni projekt rozporządzenia w tej sprawie pochodzi z dnia 10 października 2014 r.

Podstawowa zmiana, którą założono w projekcie, to rozszerzenie zakresu usług, które nie będą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej do ewidencjonowania sprzedaży ze względu na wysokość obrotu. Od 1 stycznia 2015 r. prawo do zwolnienia utracić mają podatnicy świadczący na rzecz osób fizycznych usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz naprawy opon i wymiany kół dla tych pojazdów;

  • badania i przeglądów technicznych pojazdów;

  • medyczne (w tym dentystyczne);

  • doradztwa podatkowego i prawnicze, z wyłączeniem usług notarialnych;

  • związane z wyżywieniem;

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Kolejna ważna zmiana to likwidacja zwolnienia, określonego dotąd w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia. Zwolnienie to aktualnie dotyczy braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, jeżeli sprzedaż dokumentowana jest fakturami, a liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców usług była mniejsza niż 20.

Z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych zwolnieni będą również zagraniczni dostawcy usług telekomunikacyjnych, objęci systemem VAT MOSS.

Istotną zmianą jest również zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dostawy nieruchomości i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dostawa powyższych nie będzie też miała na wpływu na limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Limit ten nadal będzie wynosił 20 000 zł.

Zwolnienia określone w projekcie rozporządzenia mają charakter czasowy i obowiązują do końca 2016 r. Oznacza to, że jeżeli do końca 2016 r. nie zostanie uchwalone nowe rozporządzenie, wszystkie zwolnienia stracą moc obowiązującą. Należy się jednak spodziewać nowego rozporządzenia w drugiej połowie 2016 r.

„Odroczone” odliczanie VAT od paliwa

Przypomnieć należy, iż w 2015 r. podatnicy VAT, będący właścicielami samochodów osobowych (i niektórych innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), niestosujący ewidencji przebiegu pojazdu, uzyskają możliwość odliczania 50% kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa. Na tę możliwość trzeba jednak poczekać do 1 lipca 2015 r.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC