poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:53

VAT 2015 – cz. I

Wydawać by się mogło, że po rewolucji w podatku od towarów i usług, która miała miejsce w 2014 roku, rząd da podatnikom chwilę oddechu od zmian. Nic bardziej mylnego – 2015 rok przyniesie kolejne nowe regulacje Największy pakiet zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2014 roku. Do najważniejszych można zaliczyć następujące.

Na wejście w życie oczekuje podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Akt implementuje znowelizowany artykuł 5 dyrektywy 2008/8/WE, wprowadzający nowe regulacje w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych – tak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 22 lipca 2014 r. przygotowanego przez Ministerstwo Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedsiębiorców czekają spore zmiany w kwestii obowiązku ewidencji sprzedaży z użyciem kas rejestrujących. Kasy fiskalne w 2015 r., niezależnie od osiąganej wysokości obrotu, będą musieli mieć m.in. prawnicy i doradcy podatkowi. 

Na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego produkty spożywcze podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku od towarów i usług, a w niektórych przypadkach stawkami obniżonymi 5% lub 8%. W niniejszym artykule omówiony zostanie sposób implementacji przepisów Dyrektywy 112 w zakresie stosowania obniżonych stawek podatku od wartości dodanej do polskiego porządku prawnego w kontekście przeglądu aktualnego orzecznictwa.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 07:44

Zmiany VAT 2015

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w życie kolejnych nowelizacji przepisów dotyczących podatku VAT, które mają wejść w życie na początku 2015 r. Proponowane zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia tzw. odwróconego podatku VAT a także zmiany zasad określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną.

Obciążenie odwrotne – rozszerzenie zakresu stosowania

Rozszerzenie tzw. odwróconego podatku VAT, a więc przesunięcia obowiązku odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ze sprzedawcy na kupującego oraz rozszerzenie tzw. solidarnej odpowiedzialności za nieuregulowany podatek VAT to część zmian jakie Ministerstwo Finansów przewidziało w Projekcie założeń projektu nowelizacji ustawy o VAT z dnia 25 czerwca 2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r. przewidywane jest rozszerzenie listy towarów objętych obciążeniem odwrotnym zawartej w obecnie obowiązującym załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Lista ta ma być rozszerzona o takie pozycje jak: telefony komórkowe i smartfony, złoto w postaci surowca lub półproduktu oraz dostawy złota inwestycyjnego oraz blachy.

Uzasadniając proponowaną zmianę Ministerstwo powołuje się na przeprowadzone analizy rynku obrotu złotem, rynku elektroniki – telefonów komórkowych. Wskazano, że branża ta jest podatna na oszustwa podatkowe, z kontroli przeprowadzonych przez organy podatkowe wynika, że aktywność nieuczciwych podmiotów rośnie. Wprowadzenie mechanizmu reverse charge dla tych kategorii towarów ma służyć zwalczaniu tego rodzaju oszustw podatkowych.

Jednocześnie MF przewiduje wprowadzenie progu kwotowego dla zastosowania reverse charge na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 17 – czyli w odniesieniu do towarów wskazanych w załączniku 11. Mechanizm odwrotnego obciążenia ma być stosowany dla dostaw, dla których wartość towarów, bez kwoty podatku przekracza kwotę 20.000 zł.

W celu zapewnienia skuteczności mechanizmu odwróconego VAT, Ministerstwo Finansów przewiduje wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących, które będą składane przez sprzedawców. Informacje te mają zawierać zbiorcze dane o dokonanych transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca.

Ulga na złe długi

Założenia do projektu zmian przewidują zmianę przepisów w zakresie tzw. ulgi na złe długi. Umożliwia ona wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku, gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Dłużnik musi wówczas odpowiednio zmniejszyć odliczony podatek naliczony. Resort finansów zamierza usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z ulgą na złe długi poprzez doprecyzowanie, iż nie może ona być stosowana w sytuacji, kiedy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym czy zawodowym (stosunek pracy).

Proporcja ustalana z naczelnikiem Urzędu Skarbowego

Kolejna zmiana dotyczy odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych. Resort finansów chce wprowadzić możliwość uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego wybranego przez podatnika sposobu obliczania proporcji przy odliczaniu VAT od wykorzystywanych przez podatnika towarów i usług do działalności podlegającej i niepodlegającej opodatkowaniu VAT. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego uznawałby prawidłowość sposobu określenia proporcji lub jego nieprawidłowość, wskazując sposób, który będzie najbardziej odpowiadał specyfice prowadzonej przez podatnika działalności.

Kaucja gwarancyjna

Resort finansów przewiduje również wprowadzenie szeregu zmian w zakresie kaucji gwarancyjnej. Zmiany te miałyby dotyczyć:

  • Minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji dla sprzedawców paliwa (1 mln i 10 mln zł);

  • Doprecyzowania, iż od zwracanej kaucji gwarancyjnej odsetki nie przysługują;

  • Określenia właściwości organu podatkowego w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego – urzędem właściwym w zakresie kaucji ma być „nowy” urząd;

  • Wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym w przypadku złożenia przez podmiot wpisany do wykazu wniosku o odroczenie płatności podatku VAT – będzie traktowany jako podmiot u którego wystąpiły zaległości podatkowe, a kaucja zostanie przeznaczona w tej części na pokrycie zaległosci.

Nowe zasady dot. miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych

Kolejną nowelizację przewiduje projekt ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, która jest skutkiem implementacji Dyrektywy unijnej w zakresie VAT do krajowych przepisów podatkowych.

Zmiany co prawda nie obejmą swoim zakresem takiej liczby podatników jak modyfikacje wprowadzane na początku 2014 roku, ale są istotne, gdyż po raz pierwszy krajowi przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się w Polsce z tytułu podatków, jakie powinny zostać odprowadzone za granicą.

Zgodnie z projektem, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania czy też zwykłe miejsce pobytu, co oznacza odejście od zasady określania tego miejsca w oparciu o siedzibę usługodawcy. Nowe zasady dotyczyć będą usług świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, a więc ostatecznych konsumentów. Ponadto podatnicy będą mogli korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS - Mini One Stop Shop) - systemu informatycznego do rozliczania VAT przez podatników-usługodawców. Pozwoli to podatnikom świadczącym usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na świadczenie usług osobom niebędącym podatnikami w państwach członkowskich, w których nie posiadają siedziby działalności gospodarczej.

Dzięki zmianom usługodawca będzie mógł uniknąć konieczności rejestracji w każdym państwie członkowskim, gdzie jego usługi mają odbiorców, gdyż państwo członkowskie identyfikacji przekaże deklaracje wraz z zapłaconą kwotą VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem sieci komunikacyjnej

Omawiane wyżej proponowane zmiany Resort przewiduje wprowadzić od początku 2015 r., jednakże proces legislacyjny w tym zakresie jest w fazie wstępnej, więc zarówno zakres jak i data wejście w życie omówionych nowelizacji mogą ulec zmianie.

Prowadzenie działalności w zakresie obrotu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami wiąże się wielokrotnie z koniecznością zakupu towarów od osób fizycznych. Powoduje to brak możliwości obniżenia podatku należnego o naliczony w związku z dokonaniem tych zakupów, a co za tym idzie przy sprzedaży opodatkowany podatkiem od towarów i usług opodatkowana rzeczywiście jest opodatkowana cała wartość obrotu, a nie jedynie wartość dodana. Mając powyższe na względzie, w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług w art. 120 zostały wprowadzone szczególne procedury rozliczania podatku VAT dotyczące dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (dalej zwane towarami).

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: ustawa VAT), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. przyniosła wiele zmian dla podatników tego podatku. Dotyczyła ona m.in. zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zasad wystawiania faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Zakup samochodu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Istnienie powyższej alternatywy wynika z treści przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwana dalej ustawą PCC). Status tej transakcji z punktu widzenia obydwu podatków zależny jest od tego czy Sprzedający lub Kupujący będą z tytułu tej transakcji opodatkowani podatkiem VAT wg stawki opodatkowanej lub zwolnionej. Dla przedsiębiorcy kupującego samochód szczególnie samochód osobowy, który jest czynnym podatnikiem VAT, status podatkowy transakcji PCC czy VAT ma duże znaczenie, szczególnie w ostatnich miesiącach liberalizacji przepisów dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT, które omówione zostały w innych częściach publikacji. Zakup wiąże się często dla kupującego z możliwością odliczenia podatku VAT, natomiast w przypadku powstania obowiązku podatkowego z tytułu PCC wartość uiszczonego podatku zwiększyć może wartość początkową samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Ostatnie dynamiczne zmiany dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcie dylematu PCC czy VAT.

piątek, 22 czerwiec 2018 23:23

Narzędzia reklamowe i informacyjne

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmują zazwyczaj także działania o charakterze marketingowym mające na celu wspieranie sprzedaży. Jedną z metod marketingowych jest stosowanie materiałów wspierających sprzedaż, w tym drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Jak opodatkować przekazanie kontrahentowi tego typu materiałów?

W dniu 25 marca 2014 r. zapadł pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. I FSK 257/13 rozstrzygający kwestię możliwości odliczenia przez podatników pełnej kwoty VAT od samochodów typu bankowóz. NSA w przedmiotowym wyroku zaznaczył, iż odliczenie pełnej kwoty VAT od bankowozów uzależnione jest od tego do jakich celów ten należący do kategorii specjalnych samochodów pojazd będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC