poniedziałek, 25 czerwiec 2018 21:08

Niektóre produkty ochrony zdrowia z podwyższoną stawką podatku od towarów i usług

Projekt ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: projekt zmian ustawy o VAT), przedstawiony przez Ministra Finansów, zakłada podwyższenie stawki podatku VAT w zakresie niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia. Zmienione zostaną przepisy w zakresie pozycji 82, 93 i 103 umiejscowione w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535; dalej ustawy o VAT).

 

Proponowane zmiany w załączniku nr 3 ustawy o VAT zostaną wprowadzone z dniem 1 lipca 2016 r.

Projekt zmian ustawy o VAT zostanie dostosowany do zeszłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym TSUE podkreślił, że obniżona stawka podatku VAT, nazywana zgodnie z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej; (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1; dalej Dyrektywa Rady 2006/112/WE): podatkiem od wartości dodanej, do dostaw sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej, wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art .96-98 Dyrektywy Rady 2006/112/WE.

W pozycjach tych wymienione są:

poz. 82: związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne - wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWIU ex 20.14.51.0),

poz. 92: wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit (PKWIU 22.19.71.0),

poz. 103: soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów (PKWiU 32.50.41.0).

Zdaniem TSUE Polska zastosowała nieprawidłową stawkę podatku dla ww. towarów – w wysokości 8%. Wyrok nie oznacza jednakże obowiązku podwyższenia dla wszystkich tych towarów stawki podatku do 23%. Polskie przepisy mają zostać dostosowane do wyroku TSUE i zawęzić zwolnienie z poz. 92 i 103 oraz usnąć pozycje 82 załącznika do ustawy o VAT, aby móc dalej stosować stawkę 8 % na towary tam wskazane.

Polska została zobowiązana do zastosowania się do ww. wyroku w jak najszybszym terminie.

W uzasadnieniu do projektu zmian ustawy o VAT ustawodawca podkreśla, że orzeczenie TSUE przesądza o kształcie polskich przepisów w tym zakresie (tzn. niemożliwe jest stosowanie wobec tych towarów obniżonej stawki podatku), niezbędne jest jak najszybsze przyjęcie zmian, celem uniknięcia przez Polskę kar finansowych. Komisja Europejska może bowiem w przypadku niewykonania przez Polskę wyroku wnieść skargę do TSUE w trybie art.260 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy 2012/C 326/01) proponując w niej wysokość ryczałtu i/lub okresowej kary pieniężnej za każdy dzień naruszenia ocenianych przez TSUE przepisów, którą według niej powinno zapłacić państwo członkowskie).

Ponadto, w uzasadnieniu do projektu zmian w ustawie o VAT wskazuje się, że uchylenie poz. 82 załącznika nr 3 do ustawy o VAT spowoduje opodatkowanie cysteiny, cystyny i ich pochodnych podstawową stawką VAT. Cysteiny, cystyny i ich pochodne są zwykle używane jako składniki środków spożywczych (głównie w odniesieniu do suplementów diety) oraz jako składniki produktów farmaceutycznych.

W wyroku podkreślono również, że w odniesieniu do towarów wymienionych w pozycji 103 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, Komisja twierdzi, że pozycja ta zezwala na stosowanie obniżonej stawki VAT do soczewek i szkieł każdego rodzaju, a ponieważ tylko soczewki i szkła, które służą do korekty wzroku, wchodzą w zakres pkt 4 załącznika III do rzeczonej dyrektywy, pozycja ta nie wchodzi w zakres owego załącznika w odniesieniu do wszystkich towarów, które obejmuje (pkt 44 wyroku).

Zaproponowane przez ustawodawcę zmiany w załączniku nr 3 do ustawy o VAT polegające na objęciu podstawową stawką podatku VAT niektórych towarów wymienionych w tym załączniku, stanowią dopełnienie wymogów, które wynikają z postanowień Dyrektywy Rady 2006/112/WE. W załączniku do ustawy o VAT uchylono pozycję 82, oraz zmianie uległy pozycja 92 oraz 103. Pozycja 92 otrzymała brzmienie: wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit wyłącznie osłonki antykoncepcyjne oraz poduszki pneumatyczne zawiera się to w grupie ex 22.19.71.0 PKWIU. Natomiast pozycja 103 otrzymała brzmienie: soczewki kontaktowe, soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów – służące do korekty wzroku.

Zmiany dokonywane przez ustawodawcę w załączniku nr 3 ustawy o VAT mają na celu wykonanie wyroku TSUE w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku VAT w stosunku do niektórych produktów medycznych. W przypadku niewykonania wyroku Polsce grozi wprowadzenie kary przez Komisję Europejską, a co za tym idzie - sankcje w związku z nieprzestrzeganiem przepisów unijnych przewidzianych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wobec zastosowania się polskiego ustawodawcy do wyroku TSUE nadal będzie możliwe stosowanie stawki 8 % do towarów wskazanych w pozycjach 92 i 103 załącznika do ustawy o VAT. Niestety pozostałe niewymienione tam towary m.in. cysteiny, cystyny i ich pochodne będą objęte 23 % stawką podatku VAT. W efekcie podatnicy, którzy do tej pory mieli obniżoną stawkę 8 % będą płacić wyższy podatek 23 %. Spowoduje to podwyższenie cen tych towarów o wyższy podatek.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland W dziale Twoja firma przyglądamy się tematyce #HR W najnowszym artykule Marta Wójcicka pisze o preferencjach Polakó… https://t.co/O7Ia56kPHF
2hreply
RB__Poland Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 - Russell Bedford https://t.co/3uCwT6QAd4
RB__Poland Artykuł naszego kolegi z Meksyku - José Antonio Gutiérreza - opisuje sytuację FinTechów za oceanem. Warto tu zaznac… https://t.co/JX0VBcmJFF
RB__Poland OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansow… https://t.co/rlyReiaSF1