poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:50

Wybrane zmiany VAT w 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Po pierwsze ustalono proporcje odliczenia VAT w odniesieniu do wydatków związanych zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, jak i działalnością niepodlegającą VAT. Dotychczas obowiązujące przepisy nie regulowały tej kwestii. Zmiana dotyczy ustalenia wysokości VAT od wydatków przeznaczonych do obu rodzajów działalności, których nie da się w całości zakwalifikować tylko do jednej z dwóch kategorii.

 

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, kwotę podatku naliczonego, oblicza się proporcją, według zasad ściśle określonych w przepisach prawa. Sposób określenia proporcji powinien odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Przedmiotowej zasady nie stosuje się w przypadku wykorzystania towarów i usług do celów osobistych. W takim przypadku nieodpłatne przekazanie towarów zrównane jest z przekazaniem odpłatnym oraz w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza. Ustalanie proporcji ma, prowadzić do określenia wysokości odliczenia VAT w sposób możliwie odpowiadający specyfice prowadzonej działalności. Za proporcję przyjmuje się stosunek obrotu rocznego z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane odpowiednio przychody lub dochody z innej działalności. Proporcję określa się procentowo w ujęciu rocznym i zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Ustawodawca zmienił też właściwość naczelnika urzędu skarbowego w sprawach dotyczących VAT z tytułu importu towarów. Wprowadzone zmiany pozostawiają we właściwości naczelnika urzędu celnego wymiar i zwrot nadpłaty VAT z tytułu importu. Naczelnik urzędu skarbowego nie będzie już właściwy w sprawach zwrotu nadpłaty VAT z tytułu importu. Po zmianie przepisów zarówno sprawami wymiaru VAT, jak i zwrotu nadpłaty VAT od importu będą się zajmowali naczelnicy urzędu celnego. Postępowania o zwrot nadpłaty wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2016 r. będą podlegały załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. Przedmiotowa zmiana likwiduje dualizm organów podatkowych zaangażowanych w proces związany z określaniem podatku i zwrotem nadpłat oraz usprawnia postępowanie w tym zakresie i w założeniu ma przyśpieszyć zwrot ewentualnej nadpłaty. Skoro bowiem wymiaru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów dokonuje naczelnik urzędu celnego, to racjonalne jest, aby ten sam organ określał nadpłatę i ją rozdysponowywał zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji podatkowej. Przedmiotowa zmiana likwiduje dualizm organów podatkowych zaangażowanych w proces związany z określaniem podatku i zwrotem nadpłat oraz usprawnia postępowanie w tym zakresie i przyśpiesza moment zwrotu ewentualnej nadpłaty.

Zmodyfikowany został też sposób ustalania odsetek od podatku VAT z tytułu importu towarów. Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem do ustawy Prawo celne regulacji, obowiązujących w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r., które pozwalają naliczać podwyższone oraz obniżone odsetki od zaległości. Zasady pobierania podwyższonych lub obniżonych odsetek będą miały zastosowanie również do kwot VAT niepobranych, określonych w decyzjach organów celnych w przypadkach wskazanych w art. 65 ust. 6a i 6b ustawy – Prawo celne. Według ustawy – Prawo celne stawka odsetek w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie pobierana, gdy:

  • powstał dług celny na podstawie art. 202–205 oraz art. 210 i art. 211 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
  • kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym,

a w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty należności wynikającej z długu celnego w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności. Przedmiotowa zmiana umożliwia stosowanie podwyższonych oraz obniżonych stawek odsetek za zwłokę, jak również powoduje, że wysokość odsetek w podatku VAT od importu będzie odpowiadała tym naliczanym na podstawie przepisów Prawa celnego.

Zmianom uległa też właściwość organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług. Uchyleniu uległa większość przepisów określających szczególne zasady ustalania właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT. Do ustalania urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT od 1 stycznia 2016 r. stosujemy zasady ogólne wynikające z art. 17 ustawy Ordynacji podatkowej. Z regulacji tych wynika, że jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Oznacza to, że zgodnie z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, właściwymi dla podatników VAT organami podatkowymi stali się naczelnicy urzędu skarbowego właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatników. Do tej pory zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o VAT właściwym dla podatnika organem podatkowym był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli więc miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie pokrywało się z adresem siedziby podatnika, to w zakresie VAT podatnik rozliczał się w różnych urzędach skarbowych. Wprowadzona zmiana prowadzi do ustalenia właściwości miejscowej jednego urzędu skarbowego dla wszystkich podatków.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
1hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac