czwartek, 05 listopad 2020 08:24

Specjalny rachunek inwestycyjny – nowe usprawnienie podatkowe

by ijeab - www.freepik.com by ijeab - www.freepik.com

Oprócz estońskiego CIT-u w nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znalazła się propozycja specjalnego rachunku inwestycyjnego.

Rozwiązanie to ma usprawnić rozliczenie amortyzacji środków trwałych.  Kryteria skorzystania z instrumentu są takie same jak w przypadku estońskiego CIT-u, a więc specjalny rachunek inwestycyjny będzie mógł założyć podatnik mający swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyły 100 000 000 zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług;

2) mniej niż 50% tych przychodów pochodzi:

 1. a) z wierzytelności,
 2. b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 3. c) z części odsetkowej raty leasingowej,
 4. d) z poręczeń i gwarancji,
 5. e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 6. f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 7. g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3) podatnik:

 1. a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
 2. b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5) nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6) nie sporządza za dany okres opodatkowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

Aby skorzystać z tego instrumentu podatkowego, trzeba będzie:

 • założyć specjalny rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego bądź innym banku, który zawrze umowę z BGK o współpracy;
 • na rachunek będzie można przekazywać środki pieniężne z zysku osiągniętego za poprzedzający rok podatkowy;
 • odpis z rachunku będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów podatnika;
 • podatnik będzie mógł wydatkować środki zgromadzone na rachunku inwestycyjnym do końca następnego roku podatkowego, a jeśli przedłoży plan inwestycyjny, to nawet 3 lata,
 • plan inwestycyjny będzie trzeba składać do naczelnika urzędu skarbowego.

Korzystając z funduszu inwestycyjnego, będzie można też rozliczyć inne ulgi np. B+R, natomiast nie będzie można przystąpić do estońskiego CIT-u. Przepisy mają wejść w życie od nowego roku.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v