languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Zmiany w prawie budowlanym – VOL. 3. Dziennik budowy
wtorek, 20 grudzień 2022 22:44

Zmiany w prawie budowlanym – VOL. 3. Dziennik budowy

26 stycznia 2023 r. wejdą w życie dalsze zmiany przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany w prawie budowlanym w zakresie dziennika budowy, w szczególności wprowadzenia elektronicznego dziennika budowy, przyniesie nowy akt prawny?

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych ora zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót. Dziennik budowy będzie można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Niniejszy artykuł omawia drugą z przewidzianych form, której wykorzystanie umożliwia ustawa nowelizująca.

Czym jest system EDB

Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzony będzie w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB). System EDB będzie systemem teleinformatycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Adres strony internetowej, na której udostępniony będzie system EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane odpowiada kierownik budowy. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są zaś uczestnicy procesu budowlanego, geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa, a także upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. O wydanie dziennika budowy występuje inwestor. Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następować będzie w systemie EDB. Wydanie dziennika budowy będzie następowało przez zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej. Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej nadany zostanie w systemie EDB indywidualny numer.

Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej będzie mógł być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej. W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy będzie zamykał wpisem dziennik budowy. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następować będzie przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty". Z kolei w przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadawać będzie dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania".

Zakładanie konta w systemie EDB

W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby uprawnione do dokonywania wpisów zobowiązane będą do posiadania konta w systemie EDB. W celu założenia konta należy wskazać imię, nazwisko oraz e-mail.

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej inwestor będzie udostępniał ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom, a kierownik budowy albo kierownik robót – geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa oraz upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

System EDB będzie zapewniał dostęp do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych. Dane zgromadzone w systemie EDB dotyczące indywidualnego dziennika budowy będą usuwane po upływie 25 lat od dnia nadania statusu "oddany do użytkowania" (w przypadku budowy) lub "zamknięty" (w przypadku robót budowlanych innych niż budowa).

Co istotne, dostęp do systemu EDB o charakterze stałym lub czasowym, tj. na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, będzie zapewniany organom administracji architektoniczno-budowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Autorka: Oliwia Wójcik

Radca prawny. Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań. Posiada również praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi