languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Wakacje kredytowe a kredyt refinansowy
piątek, 19 sierpień 2022 07:04

Wakacje kredytowe a kredyt refinansowy

Poseł Jacek Protasiewicz złożył interpelację, która uszczegółowiła zasady przyznawania wakacji kredytowych. Zadane pytanie brzmi: Czy Ministerstwo Finansów zakłada nowelizację wspomnianej ustawy, uwzględniając fakt, że zawarcie umowy z innym bankiem i jej podpisanie po 1 lipca 2022 r. (w miejsce umowy podpisanej przed 1 lipca 2022 r.) na zakup jednej i tej samej nieruchomości na cele mieszkaniowe jest de facto i powinno być de iure traktowane jako jeden kredyt hipoteczny zaciągnięty w celu zaspokojenia osobistych potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie - kwalifikujący się do skorzystania z “wakacji kredytowych”?

Na zapytanie odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski:

"Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488), która weszła w życie w dniu 29 lipca br., została wprowadzona instytucja wakacji kredytowych. Zgodnie z brzmieniem art. 73 ust. 1 - 3 ustawy, na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Z wakacji kredytowych można skorzystać w przypadku, gdy umowa o kredyt hipoteczny zawarta została przed 1 lipca 2022 r. Tym samym, zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie ze stanowiskiem UKNF, należy zauważyć, że w myśl „art. 506 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa. W przypadku opisanym w interpelacji mamy więc do czynienia (…) z nową umową kredytową. Dotyczy to w pełnym zakresie także tzw. kredytu refinansowego, jaki otrzymał kredytobiorca w innym banku. Z pewnością istnieje więcej stanów faktycznych, zbliżonych - w subiektywnym odbiorze kredytobiorców - do opisanego w art. 73 ustawy. Przykładowo, w podobnej sytuacji, co kredytobiorcy korzystający z refinansowania zadłużenia w innym albo tym samym banku, znajdują się także konsumenci, którzy ubiegali się o kredyt w okresie bezpośrednio poprzedzającym uchwalenie i wejście w życie przepisów, a którzy umowę z bankiem zawarli po dacie określonej w art. 74 ustawy. Do takich umów również nie odnosi się przepis art. 73 tej ustawy”.

Pragnę również zwrócić uwagę na stanowisko UOKiK, zgodnie z którym „celem wprowadzonych przepisów jest (…) pomoc kredytobiorcom w pokonaniu przejściowych trudności w regulowaniu zobowiązań wynikających ze spłaty kredytów na cele mieszkaniowe. W warunkach wzrostu stóp procentowych wzrasta bowiem obciążenie budżetu domowego kredytobiorcy spłatą kredytu mieszkaniowego oprocentowanego zmienną stopą. W tym miejscu należy przypomnieć,że występują różnice w skali problemu w zależności m.in. od roku kiedy zaciągnięto kredyt. Dostępne dane wskazują, że obciążenia skutkujące trudnościami w obsłudze kredytów w największym stopniu mogą dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągali średnio największe wartościowo kredyty w okresie najniższych historycznie stóp procentowych tj. w latach 2020-2021. Jednocześnie należy podkreślić, że w świetle przepisów ustawy samo korzystanie z kredytu refinansowego nie oznacza automatycznego wyłączenia z możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Kredytodawca nie powinien automatycznie odrzucać wniosków o wakacje kredytowe odnoszących się do kredytów refinansowych. Powinien każdorazowo ocenić taki wniosek w świetle wszystkich przesłanek ustawowych, w tym również czy została zawarta najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. Problem, który Pan Poseł opisuje może dotyczyć wyłącznie osób, które refinansowały kredyt po 30 czerwca 2022 r. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom w art. 74 wskazuje, że art. 73 dotyczący wakacji kredytowych ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Czyli w przypadku umów kredytowych zawartych po dniu 30 czerwca kredytodawcy nie mają ustawowego obowiązku udzielić wakacji kredytowych”.

W kontekście interpelacji poselskiej pragnę także wskazać, że Rzecznik Finansowy prowadzi działania z zakresu monitoringu rynku. Jak wskazano w stanowisku Rzecznika Finansowego, „w ramach prowadzonej infolinii oraz skrzynki e-mail (…), Rzecznik Finansowy otrzymuje sygnały od klientów dotyczące możliwych trudności z uzyskaniem wakacji kredytowych. Część pytań kierowanych przez klientów do Rzecznika Finansowego dotyczy również zagadnienia opisanego w przekazanej interpelacji poselskiej (…). Należy przy tym odnotować, że Rzecznik Finansowy nie posiada w chwili obecnej dostatecznych danych pozwalających na pełną ocenę praktyki działania banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski do Rzecznika Finansowego w sprawie odmowy udzielenia wakacji kredytowych w odniesieniu do kredytu refinansowego najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku”.

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi