languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/VAT - Russell Bedford

Prowadzenie działalności w zakresie obrotu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami wiąże się wielokrotnie z koniecznością zakupu towarów od osób fizycznych. Powoduje to brak możliwości obniżenia podatku należnego o naliczony w związku z dokonaniem tych zakupów, a co za tym idzie przy sprzedaży opodatkowany podatkiem od towarów i usług opodatkowana rzeczywiście jest opodatkowana cała wartość obrotu, a nie jedynie wartość dodana. Mając powyższe na względzie, w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług w art. 120 zostały wprowadzone szczególne procedury rozliczania podatku VAT dotyczące dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (dalej zwane towarami).

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: ustawa VAT), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. przyniosła wiele zmian dla podatników tego podatku. Dotyczyła ona m.in. zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zasad wystawiania faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Zakup samochodu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Istnienie powyższej alternatywy wynika z treści przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwana dalej ustawą PCC). Status tej transakcji z punktu widzenia obydwu podatków zależny jest od tego czy Sprzedający lub Kupujący będą z tytułu tej transakcji opodatkowani podatkiem VAT wg stawki opodatkowanej lub zwolnionej. Dla przedsiębiorcy kupującego samochód szczególnie samochód osobowy, który jest czynnym podatnikiem VAT, status podatkowy transakcji PCC czy VAT ma duże znaczenie, szczególnie w ostatnich miesiącach liberalizacji przepisów dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT, które omówione zostały w innych częściach publikacji. Zakup wiąże się często dla kupującego z możliwością odliczenia podatku VAT, natomiast w przypadku powstania obowiązku podatkowego z tytułu PCC wartość uiszczonego podatku zwiększyć może wartość początkową samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Ostatnie dynamiczne zmiany dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcie dylematu PCC czy VAT.

piątek, 22 czerwiec 2018 23:23

Narzędzia reklamowe i informacyjne

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmują zazwyczaj także działania o charakterze marketingowym mające na celu wspieranie sprzedaży. Jedną z metod marketingowych jest stosowanie materiałów wspierających sprzedaż, w tym drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Jak opodatkować przekazanie kontrahentowi tego typu materiałów?

W dniu 25 marca 2014 r. zapadł pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. I FSK 257/13 rozstrzygający kwestię możliwości odliczenia przez podatników pełnej kwoty VAT od samochodów typu bankowóz. NSA w przedmiotowym wyroku zaznaczył, iż odliczenie pełnej kwoty VAT od bankowozów uzależnione jest od tego do jakich celów ten należący do kategorii specjalnych samochodów pojazd będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Powszechną praktyką stosowaną w bankach jest korzystanie z outsourcingu usług związanych z działalnością operacyjną, m.in. usług informatycznych oraz usług księgowo-podatkowych. Jedną z typowych usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych są usługi informatyczne w zakresie przetwarzania informacji związanych z operacjami dokonywanymi przez klientów banków za pomocą kart płatniczych. W tym kontekście warto przeanalizować przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”) dotyczące zwolnień przedmiotowych.

piątek, 22 czerwiec 2018 13:40

VAT po zmianach a samochód firmowy

W związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2014 r. zgody Komisji Europejskiej na stosowanie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabycia samochodów z tzw. „kratką” oraz paliwa, w polskim prawie pojawiły się istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT w zakresie takich aut. Jak obecnie wygląda możliwość odliczenia pełnego VAT od pojazdów osobowych? Na jakie dodatkowe odliczenia można liczyć w przyszłości?

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., wprowadziła istotne zmiany w zakresie kosztów dodatkowych, mających niebagatelny wpływ na sposób ustalanie podstawy opodatkowania. Modyfikacje dotknęły również refakturowania.

Zgodnie z art. 46 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) za prowadzenie spraw spółki wspólnik (także spółki komandytowej) nie otrzymuje wynagrodzenia. W praktyce zdarza się że komplementariusze obciążają jednak spółki komandytowe za realizowane czynności zarządcze obejmujące prowadzenie spraw spółki. Czy w sytuacji gdy komplementariusz spółki komandytowej wystawi fakturę z podatkiem VAT należnym wg stawki 23% spółce komandytowej służy prawo do pomniejszenia wartości podatku należnego o podatek naliczony wynikający z treści takiej faktury?

piątek, 22 czerwiec 2018 13:29

Faktura VAT - najważniejsze zmiany

1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie liczne zmiany ustawy o VAT dotyczące w znacznej części zasad wystawiania faktur VAT przez podatników.  Spośród licznych nowości najistotniejsze wydają się te dotyczące terminów związanych z wystawianiem faktur VAT. Podstawowym terminem wystawienia faktury VAT od stycznia 2014 r. będzie 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów lub wyświadczono usługę. Dotyczy to również faktur zaliczkowych, które będzie można wystawić do 15 dnia po miesiącu w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi