Ministerstwo Rozwoju i Finansów 8 maja 2017 r. opublikowało na swojej stronie internetowej ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji Podatkowej) wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Ministerstwo w komunikacie ostrzega przed wykorzystywaniem optymalizacji podatkowej przy użyciu funduszów inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych.

środa, 20 czerwiec 2018 18:53

Przeciwdziałanie unikania opodatkowania

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. wprowadziła do ustawy „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”. Najbardziej istotne znaczenie dla całej procedury związanej z klauzulą ma pojęcie „unikania opodatkowania”. Ustawodawca zdefiniował je w sposób wydawałoby się bardzo precyzyjny (art. 119a -119f Ordynacji podatkowej).

Czarne listy rajów podatkowych i specjalny nadzór nad firmami ulokowanymi w tych krajach to najczęstszy sposób walki ze szkodliwą konkurencją podatkową - wynika z przekazanej PAP analizy międzynarodowej sieci niezależnych doradców podatkowych Taxand. Analiza przeprowadzona przez Taxand od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. w 32 krajach pokazała, że większość krajów (23) prowadzi specjalną listę rajów podatkowych. W Polsce taka lista znajduje się w rozporządzeniach MF w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego. Podobne listy posiadają m.in.: Francja, Grecja, Hiszpania, Kolumbia, Norwegia, Peru, Portugalia, Rosja, Turcja, Ukraina, Wenezuela, Włochy.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 pkt 2 Umowy Modelowej OECD w sytuacji, gdy informacje będące w posiadaniu umawiającego się państwa nie są wystarczające do udzielenia informacji żądanych przez drugie umawiające się państwo, państwo udzielające tych informacji ma obowiązek zebrać wszelkie informacje, które może uzyskać zgodnie ze swym prawem krajowym, aby udzielić żądanych przez to drugie państwo informacji, nawet gdy nie potrzebuje tych informacji dla swych własnych celów podatkowych.

Całkowity brak międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych pomiędzy państwami rozwiniętymi, w szczególności północnoamerykańskimi i należącymi do Unii Europejskiej, a państwami (terytoriami) stosującymi z perspektywy tych pierwszych państw szkodliwą konkurencję podatkową, był jedną z kluczowych przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Państwa (terytoria) powszechnie uważane za stosujące nieuczciwą konkurencję podatkową mogły być bowiem z powodzeniem wykorzystywane nie tylko do międzynarodowego unikania opodatkowania, ale także do uchylania się od opodatkowania oraz prania brudnych pieniędzy poprzez ich opodatkowanie. Powyższy fakt wynikał przede wszystkim z prawa krajowego jurysdykcji offshore, które, co do zasady, nie przewidują ani żadnej formy ewidencjonowania transakcji dokonywanych przez spółki międzynarodoweinkorporowane na ich terytoriach, ani jakiegokolwiek nadzoru nad tymi jednostkami.

Wykorzystanie mechanizmów międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu przez podatnika danego państwa prowadzi do zmiany formy szkodliwej konkurencji podatkowej stosowanej przez inne państwo (terytorium) z biernej na czynną. W tym przypadku należy mówić o szkodliwej konkurencji podatkowej w działaniu, która stanowi realne, a nie potencjalne zagrożenie dla wpływów podatkowych budżetu państwa siedziby bądź miejsca zamieszkania podatnika podejmującego powyższe działania.

Podstawą rozważań w zakresie zgodności regulacji art. 24a updop oraz art. 30f updof z prawem międzynarodowym jest konstytucyjna hierarchia źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Natomiast stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

O ile międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodów z należności licencyjnych stanowi atrakcyjny mechanizm pozwalający na redukcję opodatkowania spółki płacącej te należności do powiązanej jednostki zagranicznej, to samo wykorzystanie mechanizmów należności licencyjnych stanowi jedną z najbardziej skutecznych odmian transferu zysków o pasywnym charakterze. Jest to metoda wysoce bezpieczna z perspektywy podatkowej, oczywiście o ile wartość należności licencyjnych płaconych pomiędzy dwoma jednostkami nie odbiega od ich wartości rynkowej, w czym należy upatrywać potencjalnych ryzyk podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 grudnia 2014 r. (dalej zwany: Projektem Ustawy), nad którym obecnie trwają prace, zawiera między innymi tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. W obecnym kształcie Projekt Ustawy w art. 1 pkt 93 dodaje Dział IIIa o tytule „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. Obecnie według Projektu Ustawy unikaniem opodatkowania „jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną” 1.

wtorek, 19 czerwiec 2018 19:55

Regulacje CFC będą mało skuteczne

Wprowadzenie w planowanym kształcie od 1 stycznia 2015 r. nowych przepisów o kontrolowanych spółkach zależnych (CFC – Controlled Foreign Companies) nie wywoła planowanego efektu fiskalnego . W znaczącej części przypadków przepisy te w ogóle nie będą miały zastosowania. Nowe regulacje zakładają, że polscy podatnicy – spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo akcyjne – mają obowiązek doliczyć dochód uzyskany przez „zagraniczną spółkę kontrolowaną” do swoich dochodów i opodatkować go stawką 19 proc.

Strona 1 z 2

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI
RB__Poland Kontrowersyjna zmiana w artykule 37a kodeksu karnego w Tarczy 4.0. - Russell Bedford https://t.co/lPAr7H4mU2