Zgodnie z art. 103 § 1 k.s.h. w sprawach dotyczących spółki komandytowej, nieuregulowanych w szczególny sposób w przepisach o tej spółce, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Dotyczy to m.in. kwestii związanych z zakończeniem działalności spółki i jej likwidacją.

Dział: Zmiany w prawie
sobota, 30 czerwiec 2018 10:54

Know-how będzie lepiej chronione

Już niedługo, bo 9 czerwca 2018 r., wejdą w życie istotne zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony know-how w Unii Europejskiej. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (zwanej dalej „Dyrektywą”).

Dział: Zmiany w prawie

Jedną z najczęściej stosowanych w praktyce instytucji kodeksu karnego skarbowego jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (tzw. DPO). Reguluje ją w sposób kompleksowy art. 17 i 18 kks. Kwestie proceduralne związane z tą instytucją umiejscowione zostały w Rozdziale 16 kks.

Dział: Zmiany w prawie

Katalog organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest zamknięty. Przedmiotowa kwestia uregulowana jest w art. 118 kodeksu karno skarbowego (kks), w którym wskazane są finansowe oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. W § 1 tego przepisu ustawodawca wskazuje: naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczną, Policję oraz Żandarmerię Wojskową. Dodatkowo w § 2 wskazane jako organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dział: Zmiany w prawie

W pierwszej część artykułu została omówiona ogólna charakterystyka reguły in dubio pro tributario. W niniejszej części wskazane zostaną szerzej wątpliwości jakie budzi treść i stosowanie art. 2a ordynacji podatkowej. Wskazać należy, iż kryterium niedających usunąć się wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego jest wysoce nieprecyzyjne oraz prowokuje do nadmiernej swobody w jego stosowaniu.

Dział: Zmiany w prawie

Reguła rozstrzygania wątpliwości odnośnie do przepisów na korzyść podatnika zwana jest jako reguła in dubio pro tributario. Powyższa zasada, obecna w polskim porządku prawnym od dawna, w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego została wyrażona wprost w ordynacji podatkowej w Dziale I w art. 2a dopiero w dniu 1 stycznia 2016 roku. I od tego momentu sprawia niezmiennie wiele trudności interpretacyjnych. 

Dział: Zmiany w prawie
wtorek, 19 czerwiec 2018 19:51

Regulacje wspólnotowe

Prawo europejskie odgrywa szczególną rolę w zakresie przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej, przewidując na poziomie wspólnotowym obowiązek międzynarodowej współpracy podatkowej. Podkreślenia wymaga status regulacji UE, które stosowane są bezpośrednio, a w razie kolizji mają pierwszeństwo przed krajowymi ustawami. Wspólnotowe regulacje prawne unifikują odpowiadające im rozwiązania prawne w poszczególnych krajach członkowskich, gdyż nakładają na te państwa jednakowe obowiązki implementacyjne. Niezależnie od regulacji wspólnotowych państwa członkowskie UE są powiązane wieloma umowami podatkowymi gwarantującymi wymianę informacji w sprawach podatkowych oraz karnoskarbowych.

wtorek, 19 czerwiec 2018 19:37

Międzynarodowa współpraca i pomoc prawna

W zakresie międzynarodowej wymiany informacji i pomocy prawnej przy ściąganiu należności podatkowych podstawowe znaczenie należy przypisać postanowieniom art. 27 i 28 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Część z tych umów została zawarta przez Polskę z państwami stosującymi szczególne przywileje podatkowe, które wprawdzie nie zostały expressis verbis wymienione w rozporządzeniach MF z dnia 9 kwietnia 2013 r., ale są to jurysdykcje dające daleko idące możliwości optymalizacji obciążeń fiskalnych.331 Zgodnie z postanowieniami art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatnik będący rezydentem tego państwa zapłaci podatek dochodowy na jego terytorium według obowiązujących tam stawek, w tym również, co do zasady, od dochodów uzyskanych w Polsce, ale z drugiej strony na mocy tej samej umowy organy podatkowe tego państwa są obowiązane do współpracy z polskimi organami podatkowymi oraz do udzielania pomocy w ściąganiu należności podatkowych.

Dział: Zmiany w prawie
wtorek, 19 czerwiec 2018 18:50

Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018 roku

Nowelizacja ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła m.in. zmiany dotyczące rachunków bankowych, na które mają być dokonywane wpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia. Zmienione przepisy nałożyły na ZUS obowiązek wygenerowania indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce.

Dział: Zmiany w prawie

ZUS jako instytucja odpowiedzialna za realizację przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ma między innymi za zadanie stwierdzać i ustalać obowiązek ubezpieczeń, co oznacza, że ZUS jest uprawniony do badania, kto w konkretnych okolicznościach jest płatnikiem składek odpowiedzialnym za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach skutkujących brakiem wpłat należnych składek ZUS prowadzi kontrole, których skutkiem jest ustalenie płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników.

Dział: Zmiany w prawie

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
4hreply
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
10hreply
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq