Numer 26 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwudzieste szóste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiW przyjętym przez rząd projekcie zmian w ustawach podatkowych przewiduje się, że spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP będą płacić CIT. Zatem przychody wspólników, w tym komandytariuszy, osiągane z udziału w zyskach tych spółek, będą opodatkowane wg takich samych zasad, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zmiany mają wejść w życie 1 maja 2021 r. Na osłodę, w projekcie znalazł się zapis o zwolnieniu z podatku części przychodów komandytariuszy, choć jest ono ograniczone określonym limitem. Zwolnienie to dotyczyłoby bowiem kwot stanowiących 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów osiągniętych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Z powyższego zwolnienia nie skorzysta jednak komandytariusz, który m.in. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tejże spółce komandytowej. Ustawodawca wskazuje, że wyłączenie zwolnienia nastąpi w sytuacjach, kiedy istniejące między wspólnikami spółki komandytowej powiązania lub sposób jej kierowania wskazywałyby na „optymalizacyjny cel” założenia danej spółki przez wspólników. Zgodnie z nowelizacją podatkiem CIT objęte będą również spółki jawne, jeśli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółki te nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, posiadających – bezpośrednio lub pośrednio – prawa do udziału w zysku tych spółek.

W tym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące: ochrony praw wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym; nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług – projektu SLIM VAT; leasingu i nabycia pojazdów; Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”; przechowywania dowodów podatkowych i płacowych; skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Życzę Państwu dużo zdrowia i pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd