languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w rachunkowości/Zasady ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienie informacji o umowach o partnerstwie i umowach koncesji zgodnie z KSR nr 10.
wtorek, 31 styczeń 2023 08:08

Zasady ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienie informacji o umowach o partnerstwie i umowach koncesji zgodnie z KSR nr 10.

Celem Krajowego Standardu Rachunkowości (dalej: KSR) nr 10[1] „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” jest określenie zgodnych z ustawą o rachunkowości[2] zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi w rozumieniu art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Klasyfikacja powyższych umów została zawarta w Załączniku nr 1 do KSR nr 10. Dodatkowo, zgodnie z punktem 1.2., KSR nr 10 może być stosowany również do zobowiązań i aktywów oraz kosztów i przychodów wynikających z innych umów, „których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

 • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,
 • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.”

Rozdział VI KSR nr 10 przedstawia zasady ujęcia w księgach rachunkowych umów o partnerstwie oraz umów o koncesji. Dla prawidłowej wyceny aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów danej umowy w poszczególnych okresach sprawozdawczych niezbędne są informacje zawarte w aktualnym budżecie kosztów dotyczących danej umowy oraz dowody księgowe dokumentujące rzeczywiste przychody i koszty.

Podstawowe zasady ujęcia w księgach rachunkowych strony publicznej zdarzeń wynikających z realizacji danej umowy, w odniesieniu do której strona publiczna wykazuje zobowiązania długoterminowe lub rozliczenia międzyokresowe przychodów określają tabele przedstawione w Załączniku nr 3 KSR nr 10. Zasady w danych tabelach powinny być również stosowane, gdy strona publiczna wykazuje zarówno zobowiązania długoterminowe, jak i rozliczenia międzyokresowe.

Tabela nr 1 przedstawia zasady stosowane do ewidencji księgowej umowy u strony publicznej, gdy powstaje zobowiązanie długoterminowe (do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze według poszczególnych umów).[3]

L.P.

Opis operacji

Konto WN

Konto MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych w szczególności z:

a) określeniem przedmiotu partnerstwa i przygotowaniem wstępnej dokumentacji,

b) usługami doradców, ekspertów, analityków,

c) sporządzeniem studium wykonalności partnerstwa oraz innych ekonomiczno-finansowych analiz przedrealizacyjnych,

d) przygotowaniem gruntów do przekazania w formie rzeczowego wkładu własnego,

e) uzyskaniem pozwoleń, decyzji, opinii umożliwiających podjęcie partnerstwa

Rozliczenie zakupu

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Przeniesienie dowodów księgowych dokumentujących zwiększenie całkowitego kosztu budowy aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe w budowie

Rozliczenie zakupu

3.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

4.

Przekazanie stronie prywatnej pieniężnego wkładu własnego

Środki trwałe w budowie (gdy środki pieniężne przekazano przed oddaniem budowanego lub ulepszanego środka trwałego do eksploatacji)

Rachunek bieżący

5.

Przekazanie stronie prywatnej rzeczowego wkładu własnego, np. budynku, gruntu, wyposażenia, urządzeń, maszyn lub aparatury specjalistycznej na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub użytkowania

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe

6.

Ujęcie w aktywach wybudowanego lub zmodernizowanego środka trwałego:

a) przeksięgowanie wartości środków trwałych w budowie,

b) przeksięgowanie wartości środka trwałego w wysokości zobowiązania długoterminowego wobec strony prywatnej

Równoległe ujęcie środka trwałego oddanego do eksploatacji partnerowi prywatnemu – ewidencja pozabilansowa

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

a) Środki trwałe w budowie

b) Rozrachunki ze stroną prywatną

FAZA EKSPLOATACJI

7.

Ujęcie wynagrodzenia strony prywatnej, na podstawie dowodów księgowych, z podziałem na:

a) spłatę zobowiązania

b) koszty finansowania (odsetki)

c) koszty eksploatacji środka trwałego

a) Rozrachunki ze stroną prywatną

b) Korekta zobowiązania wobec strony prywatnej

c) Koszty rodzajowe (Usługi obce)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

8.

Przelew płatności środków pieniężnych (wynagrodzenia) na rachunek bieżący strony prywatnej

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

9.

Umorzenie aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Koszty rodzajowe (Amortyzacja)

Umorzenie aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

10.

Wycena bilansowa zobowiązania długoterminowego w skorygowanej cenie nabycia

Koszty finansowe

Korekta zobowiązania wobec strony prywatnej

ROZLICZENIE UMOWY

11.

Ujęcie środka trwałego

Środki trwałe

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa [wartość brutto oraz umorzenie]

12.

Wyksięgowanie środka trwałego przekazanego stronie prywatnej z chwilą zakończenia okresu trwania umowy i jego zwrotu – ewidencja pozabilansowa

 

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

Tabela nr 2 przedstawia zasady stosowane do ewidencji księgowej umowy u strony publicznej, gdy powstają rozliczenia międzyokresowe przychodów (do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze według poszczególnych umów).[4]

L.P.

Opis operacji

Konto WN

Konto MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych w szczególności z:

a) określeniem przedmiotu partnerstwa i przygotowaniem wstępnej dokumentacji,

b) usługami doradców, ekspertów, analityków,

c) sporządzeniem studium wykonalności partnerstwa oraz innych ekonomiczno-finansowych analiz przedrealizacyjnych,

d) przygotowaniem gruntów do przekazania w formie rzeczowego wkładu własnego,

e) uzyskaniem pozwoleń, decyzji, opinii umożliwiających podjęcie partnerstwa

Rozliczenie zakupu

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Przeniesienie dowodów księgowych dokumentujących zwiększenie całkowitego kosztu budowy aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe w budowie

Rozliczenie zakupu

3.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

4.

Przekazanie stronie prywatnej pieniężnego wkładu własnego

Środki trwałe w budowie (gdy środki pieniężne przekazano przed oddaniem budowanego lub ulepszanego środka trwałego do eksploatacji)

Rachunek bieżący

5.

Przekazanie stronie prywatnej rzeczowego wkładu własnego, np. budynku, gruntu, wyposażenia, urządzeń, maszyn lub aparatury specjalistycznej na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub użytkowania

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Środki trwałe

6.

Ujęcie w aktywach wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego

Środki trwałe w budowie

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

7.

Przekwalifikowanie wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Równoległe ujęcie środka trwałego oddanego do eksploatacji stronie prywatnej – ewidencja pozabilansowa

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

Środki trwałe w budowie

FAZA EKSPLOATACJI

8.

Amortyzacja aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

Koszty rodzajowe

(Amortyzacja)

Umorzenie aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa

9.

Odniesienie raty rozliczeń międzyokresowych przychodów do przychodów bieżącego okresu (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pozostałe przychody operacyjne

ROZLICZENIE UMOWY

10.

Ujęcie środka trwałego

Środki trwałe

Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa [wartość brutto oraz umorzenie]

11.

Wyksięgowanie środka trwałego przekazanego stronie prywatnej z chwilą zakończenia okresu trwania umowy i jego zwrotu – ewidencja pozabilansowa

 

Aktywa w użytkowaniu strony prywatnej

Podstawowe zasady ujęcia w księgach rachunkowych strony prywatnej zdarzeń wynikających z realizacji danej umowy określają tabele przedstawione w Załączniku nr 4 do KSR nr 10. W zależności od systemu wynagradzania strona prywatna ujmuje w swoich księgach rachunkowych aktywa finansowe lub wartości niematerialne i prawne, bądź zarówno aktywa finansowe jak i wartości niematerialne i prawne. Zasady w danych tabelach powinny być również stosowane, gdy strona prywatna wykazuje zarówno aktywa finansowe jak i wartości niematerialne i prawne.

Tabela nr 3 przedstawia zasady stosowane do ewidencji księgowej umowy u strony prywatnej, gdy powstają aktywa finansowe (do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze według poszczególnych umów).[5]

L.P.

Opis operacji

Konto WN

Konto MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych m.in. z:

a) przygotowaniem oferty,

b) uczestnictwem w przetargu.

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

3.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z budową lub ulepszeniem środka trwałego

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

4.

Otrzymanie pieniężnego wkładu własnego od strony publicznej

Rachunek bieżący

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano przed ujęciem składnika aktywów finansowych) - Jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano po oddaniu do eksploatacji składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa koryguje on wartość aktywów finansowych.

5.

Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego przekazanego nieodpłatnie przez stronę publiczną na podstawie umowy użyczenia – ewidencja pozabilansowa

Aktywa otrzymane od strony publicznej

 

6.

Ujęcie składnika aktywów finansowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót budowlanych lub ulepszeniowych

Rozrachunki ze stroną publiczną

(Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

Przychody ze sprzedaży produktów (usług budowlanych)

7.

Ujęcie środka trwałego użytkowanego nieodpłatnie w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa – ewidencja pozabilansowa

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

FAZA EKSPLOATACJI

8.

Rozliczenie pieniężnego wkładu własnego otrzymanego od strony publicznej

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

9.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z:

a) świadczeniem usług według postanowień umowy, b) z utrzymaniem środka trwałego w stanie niepogorszonym

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności usługowej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

10.

Ujęcie składnika aktywów finansowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania usług eksploatacyjnych

Rozrachunki ze stroną publiczną

(Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

Przychody ze sprzedaży produktów (usług eksploatacji)

11.

Ujęcie, na podstawie dowodów księgowych, wynagrodzenia wynikającego z umowy o partnerstwo, z podziałem na:

a) częściową spłatę wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego

b) zwrot kosztów usług świadczonych zgodnie z postanowieniami umowy

c) zwrot raty kosztów finansowania zewnętrznego

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

12.

Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych usług budowlanych lub ulepszeniowych, a także eksploatacyjnych

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (usług)

Koszty działalności usługowej

13.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

14.

Przelew płatności (wynagrodzenia) przez stronę publiczną

Rachunek bieżący

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

15.

Wycena bilansowa aktywów finansowych w skorygowanej cenie nabycia

(charakter przychodów zależy od tego, czy dla strony prywatnej umowa - jest działalnością operacyjną czy też nie)

Rozrachunki ze stroną publiczną (Składnik aktywów finansowych ujmowany w grupie inne aktywa finansowe)

Przychody ze sprzedaży produktów usług

lub

Przychody finansowe

16.

Zwrot środka trwałego stronie publicznej z chwilą zakończenia umowy – ewidencja pozabilansowa

 

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa

publiczno-prywatnego

17.

Zwrot środków trwałych stronie publicznej, otrzymanych w formie rzeczowego wkładu własnego – ewidencja pozabilansowa

 

Aktywa otrzymane od strony publicznej

Tabela nr 4 przedstawia zasady stosowane do ewidencji księgowej umowy u strony prywatnej, gdy powstają wartości niematerialne i prawne (do kont prowadzi się w miarę potrzeby konta pomocnicze według poszczególnych umów).[6]

L.P.

Opis operacji

Konto WN

Konto MA

FAZA PRZYGOTOWAWCZO - PROJEKTOWA

1.

Ujęcie dowodów księgowych związanych m.in. z:

a) przygotowaniem oferty,

b) uczestnictwem w przetargu.

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

2.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

FAZA REALIZACJI

3.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z budową lub ulepszeniem środka trwałego

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności budowlanej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

4.

Otrzymanie pieniężnego wkładu własnego przekazanego przez stronę publiczną

Rachunek bieżący

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano przed ujęciem wartości niematerialnych i prawnych) - Jeżeli pieniężny wkład własny uzyskano po oddaniu do eksploatacji składnika aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa koryguje on wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

5.

Otrzymanie rzeczowego wkładu własnego przekazanego nieodpłatnie przez stronę publiczną na podstawie umowy użyczenia – ewidencja pozabilansowa

Aktywa otrzymane od strony publicznej

 

6.

Ujęcie przychodów ze sprzedaży usług budowlanych w zamian za prawo pobierania pożytków

Wartości niematerialne i prawne

Przychody ze sprzedaży produktów (usług budowlanych)

7.

Ujęcie środka trwałego użytkowanego w celu świadczenia usług w ramach partnerstwa – ewidencja pozabilansowa

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

 

FAZA EKSPLOATACJI

8.

Rozliczenie pieniężnego wkładu własnego przekazanego przez stronę publiczną

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wartości niematerialne i prawne

9.

Ujęcie dowodów księgowych związanych z:

a) świadczeniem usług według postanowień umowy, b) z utrzymaniem środka trwałego w stanie niepogorszonym

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności usługowej)

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

10.

Środki pieniężne otrzymane bezpośrednio od użytkowników usług

Rachunek bieżący (Kasa, Środki pieniężne w drodze)

Przychody ze sprzedaży produktów, (usług eksploatacji)

11.

Przeksięgowanie kosztu wytworzenia sprzedanych usług eksploatacyjnych

Koszty wytworzenia sprzedanych usług

Koszty działalności usługowej

12.

Zapłata za dostawy i usługi

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług

Rachunek bieżący

13.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Koszty bieżącego okresu (Koszty rodzajowe, Koszty działalności usługowej)

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

14.

Zwrot środka trwałego stronie publicznej z chwilą zakończenia umowy – ewidencja pozabilansowa

 

Aktywa użytkowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

15.

Zwrot środków trwałych stronie publicznej, otrzymanych w formie rzeczowego wkładu własnego – ewidencja pozabilansowa

 

Aktywa otrzymane od strony publicznej

Rozdział VII KSR nr 10 omawia prezentację i ujawnienie informacji o umowach o partnerstwie oraz o umowach koncesji.

Strona publiczna wykazuje w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Tabela nr 5

Wynagradzanie strony prywatnej w formie zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną

Bilans

Rachunek Zysków i Strat

Środki trwałe, w dodatkowej pozycji: „Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa”

Zobowiązanie długoterminowe

Koszty amortyzacji

Koszty usług obcych

Koszty finansowe

Wynagradzanie strony prywatnej w formie prawa do pobierania pożytków z przedmiotu umowy

Bilans

Rachunek Zysków i Strat

Środki trwałe, w dodatkowej pozycji: „Aktywa przeznaczone do świadczenia usług w ramach partnerstwa”

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Koszty amortyzacji

Pozostałe przychody operacyjne

Strona prywatna wykazuje w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Tabela nr 6

Wynagradzanie strony prywatnej w formie zapłaty określonej kwoty pieniężnej przez stronę publiczną

Bilans

Rachunek Zysków i Strat

Aktywa trwałe, w pozycji: „Aktywa finansowe (Inne aktywa finansowe)”

Wynik finansowy

Koszty podstawowej działalności operacyjnej związane z robotami budowlanymi lub ulepszeniowymi oraz usługami eksploatacji

Przychody ze sprzedaży produktów: usługi budowlane, usługi eksploatacji

Przychody finansowe

Wynagradzanie strony prywatnej w formie prawa do pobierania pożytków z przedmiotu umowy

Bilans

Rachunek Zysków i Strat

Aktywa trwałe, w pozycji: „Wartości niematerialne i prawne (Inne wartości niematerialne i prawne)”

Wynik finansowy

Koszty podstawowej działalności operacyjnej, związane z robotami budowlanymi lub ulepszeniowymi oraz usługami eksploatacji

Koszty amortyzacji

Przychody ze sprzedaży produktów: usługi budowlane, usługi eksploatacji

Zgodnie z punktem 7.3. KSR nr 10, w celu rzetelnego i jasnego ujawnienia informacji o realizacji umowy wskazane jest, aby strony umowy przedstawiały dodatkowe informacje i objaśnienia. Strona publiczna (w Informacjach uzupełniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat) powinna przedstawić:

 1. a) charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
 2. b) kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
 3. c) łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
 4. d) rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
 5. e) wyniki okresowej kontroli przeprowadzonej przez stronę publiczną.[7]

Strona prywatna (w Informacji dodatkowej) powinna przedstawić:

 1. a) rodzaj i zakres praw do użytkowania określonych aktywów przez stronę prywatną,
 2. b) zasady wynagradzania strony prywatnej,
 3. c) wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę prywatną,
 4. d) zmiany w umowie, które istotnie wpływają na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy strony prywatnej,
 5. e) warunki przekazania składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy po zakończeniu jej wykonywania lub innych postanowień dotyczących tego składnika majątkowego.[8]

[1] Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów, z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r., poz. 142.

[2] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 207, ze zm.)

[3] Tabela opracowana na podstawie Tabeli 1 z Załącznika nr 3 do KSR nr 10.

[4] Tabela opracowana na podstawie Tabeli 2 z Załącznika nr 3 do KSR nr 10.

[5] Tabela opracowana na podstawie Tabeli 3 z Załącznika nr 4 do KSR nr 10.

[6] Tabela opracowana na podstawie Tabeli 3 z Załącznika nr 4 do KSR nr 10.

[7] Krajowy Standard Rachunkowości nr 10, Rozdział VII „Prezentacja i ujawnienie informacji o umowach o partnerstwie i umowach koncesji”, pkt. 7.3.

[8] Krajowy Standard Rachunkowości nr 10, Rozdział VII „Prezentacja i ujawnienie informacji o umowach o partnerstwie i umowach koncesji”, pkt. 7.3.

Autor: Michał Zdanowski, project manager.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Wraz z doświadczonym zespołem wspiera wiodące firmy w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi