languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Zawieszenie działalności spółki z o.o.
wtorek, 24 styczeń 2023 13:27

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności gospodarczej, czyli czasowe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej, określa art. 22 Ustawy Prawo przedsiębiorców Dz.U.2021.162 t.j. z dnia 2021.01.26. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z uprawnienia jakie daje ww. przepis prawa przedsiębiorców, m.in. w celu uniknięcia wielu kosztów oraz obowiązków.

Wpis do KRS o zawieszeniu

Spółka z o.o. może z dowolnego powodu, np. w sytuacji przejściowych problemów z prowadzeniem firmy czy nieuzyskiwania dochodów jakich się spodziewała, postanowić o zawieszeniu działalności gospodarczej. Zarząd spółki z o.o. podejmuje uchwałę w przedmiocie zawieszenia działalności spółki. Zawieszenie, może nastąpić na okres nie krótszy niż 30 min i nie dłuższy niż 24 miesiące. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia jaki został wskazany we wniosku do KRS o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności. Zgodnie z treścią art. 20d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wszczynane jest z urzędu postępowanie przymuszające przez KRS, polegające na wpisaniu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarcze przez automatyczne umieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Warunki do spełnienia

Aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą musi spełnić poniższe warunki, o ile w umowie spółki nie zostały określone dodatkowe warunki. Spółka z o.o. mianowicie, może zawiesić działalność, o ile nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę. Z tego uprawnienia będzie mogła skorzystać także spółka zatrudniająca wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy. Nie ma jednak konieczności rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieła). Poza wymogiem odnoszącym się do niezatrudniania pracowników albo pracowników o wskazanym powyżej statusie, ustawodawca nie przewiduje innych warunków, czy to przedmiotowych, czy to podmiotowych, od których zależałaby możliwość skorzystania z prawa zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Warto także zaznaczyć, iż spółka z o.o. (jak i inni przedsiębiorcy) mogą zawieszać oraz wznawiać wykonywanie działalności gospodarczej wielokrotnie, bowiem przepisy prawa nie przewidują w tym zakresie ograniczeń.

Jakie czynności można wykonywać w okresie zawieszenia

Spółka z o.o. w okresie zawieszenia działalności, nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Oznacza to, iż spółka wpisana do KRS w okresie zawieszenia działalności może podejmować tylko takie czynności, które umożliwią jej powrót do prowadzenia działalności.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka z o.o.:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) może osiągać przychody finansowe także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W celu zgłoszenia zawieszenia działalności spółki z o.o. do KRS należy wypełnić elektroniczny wniosek w Portalu Rejestrów Sądowych, załączając do niego uchwałę zarządu spółki o zawieszeniu oraz oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników. Informacja o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zamieszczana w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, nie jest natomiast ona ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek do KRS o zawieszenie działalności spółki nie podlega opłacie sądowej.

Autor: Barbara Figas, adwokat Russell Bedford Poland

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi