languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w rachunkowości/Deklaracje roczne PIT-28 i PIT-28S w kilku słowach
wtorek, 17 styczeń 2023 14:08

Deklaracje roczne PIT-28 i PIT-28S w kilku słowach

Czy podatnicy składający deklaracje roczne PIT-28 albo PIT-28S mogą czuć się zaniepokojeni? W końcu już niedługo, bo z końcem lutego, są zobowiązani do złożenia powyższych formularzy do Urzędów Skarbowych, prawda? Otóż nie. Bowiem dzięki zmianom wprowadzonym tzw. Polskim Ładem 2.0.[1], powyższy termin został przedłużony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja.

W tym roku, w związku z tym, iż 30 kwietnia wypada w niedzielę, natomiast 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, powyższy obowiązek można spełnić do 2 maja. Niewątpliwie jest to ułatwienie oraz ujednolicenie terminu złożenia z innymi deklaracjami rocznymi dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, m. in. PIT-37 czy PIT-38.

Oprócz powyższych informacji, warto również omówić, jakie informacje powinny zawierać formularze PIT-28 i PIT-28S i kto jest zobowiązany do ich złożenia.

PIT-28 – kto składa i co powinien uwzględnić

PIT-28 jest to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych osiągających następujące przychody objęte ryczałtem:

1) poprzez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

2) przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[2] - tj. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

3) przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Informacje o PIT-28S

Z kolei formularz PIT-28S jest przeznaczony dla przedsiębiorstw w spadku osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest składany w przypadku rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i może zostać złożony przez zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa albo przez osobę wykonującą czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (dopóki nie zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny).

Co ważne, powyższych formularzy nie można złożyć wspólnie z małżonkiem albo rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ponieważ forma opodatkowania ryczałtem wyłącza takie możliwości. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdy ryczałtem są opodatkowane przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych.

Warto poruszyć jeszcze jedno zagadnienie – co jest podstawą opodatkowania w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jak można się domyślić – w tym przypadku podstawą opodatkowania jest przychód, w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Jednakże po spełnieniu odpowiednich warunków z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, można skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych, takich jak np.:

  • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • straty z działalności gospodarczej,
  • darowizny przekazane na cele m.in.: pożytku publicznego, krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19,
  • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE[3].

Warto zwracać uwagę na zmiany w prawie, także (a być może i zwłaszcza) te dotyczące terminów obowiązków podatników. Ma to istotne znaczenia również dlatego, że niedawno zaczęła obowiązywać ustawa zwana Polskim Ładem 3.0.  Jak wskazuje praktyka – przepisy podatkowe w naszym kraju mogą być zmieniane kilka razy w roku. Bez wątpienia te zmiany mogą poważnie wpłynąć na sytuację podatników, gdyż z niektórych można uzyskać korzyść podatkową albo nieświadomie zmniejszyć własne zarobki nie korzystając z planowania podatkowego. Jeżeli mieliby Państwo pytania dotyczące poszczególnych zagadnień prawa podatkowego – zapraszamy do kontaktu z Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 1265.

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.).

[3] Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Autor: Michał Zdanowski, 

Project manager.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Wraz z doświadczonym zespołem wspiera wiodące firmy w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi