poniedziałek, 13 maj 2019 11:39

Trybunał Sprawiedliwości ustanowił nowe przepisy dotyczące przyjmowania odwołań

Photo by Chris Brignola on Unsplash Photo by Chris Brignola on Unsplash

Trybunał Sprawiedliwości ustanowił nowe przepisy dotyczące przyjmowania odwołań do rozpoznania w sprawach, które zostały już poddane podwójnemu badaniu. Takie odwołanie zostanie przyjęte do rozpoznania w całości lub w części tylko wtedy, gdy dotyczy kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

W ramach reformy struktury sądowej Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości i Sąd dokonały wspólnych przemyśleń na temat wykonywanych przez nie kompetencji i zbadały, czy należy wprowadzić określone zmiany, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania odwołań przez Trybunał.

Z badania tego wynikało, że liczne odwołania są wnoszone w sprawach, które zostały już poddane podwójnemu badaniu, najpierw przez niezależną izbę odwoławczą, a następnie przez Sąd, oraz że wiele z tych odwołań zostaje odrzuconych przez Trybunał z powodu oczywistej niedopuszczalności bądź oddalonych z powodu oczywistej bezzasadności.

Aby umożliwić Trybunałowi skoncentrowanie się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi, w trosce o zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania, zaproponowano zatem, żeby w odniesieniu do odwołań dotyczących takich spraw wprowadzić procedurę wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania przez Trybunał w całości lub w części, tylko wówczas, gdy w odwołaniu podniesiono kwestię mającą znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

W związku z tym zmieniono Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości UniiEuropejskiej [1] i regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości [2]. Zmiany te wejdąw życie w dniu 1 maja 2019 r. [3]

Zgodnie z nowymi przepisami odwołanie wniesione od orzeczenia Sądu dotyczącego decyzji niezależnej izby odwoławczej jednego z poniższych urzędów lub jednej z poniższych agencji zostaje rozpoznane tylko w przypadku wstępnego przyjęcia do rozpoznania przez Trybunał:

 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Alicante, Hiszpania);

 • Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) (Angers, Francja);

 • Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (Helsinki, Finlandia);

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (Kolonia, Niemcy).

  W tych sprawach do odwołania należy dołączyć wniosek oprzyjęcie odwołania dorozpoznania, o długości nieprzekraczającej siedmiu stron, w którym to wniosku wnoszący odwołanie przedstawia w jasny sposób, jakiej kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwojuprawa Unii dotyczy to odwołanie. W braku takiego wniosku samo odwołanie zostanie uznaneza niedopuszczalne.

  Jeżeli wniosek czyni zadość przepisanym wymaganiom formalnym, Trybunał Sprawiedliwości orzeknie w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia odwołania do rozpoznania w możliwie najkrótszym czasie postanowieniem z uzasadnieniem, publikowanym na stronie internetowej Trybunału. Decyzję tę podejmie, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, izba specjalnie utworzona w tym celu, której przewodniczy wiceprezes Trybunału i w której skład wchodzą ponadto sędzia sprawozdawca oraz prezes izby złożonej z trzech sędziów, do której sędzia sprawozdawca jest przydzielony w dniu złożeniawniosku.

  Postanowienie o przyjęciu odwołania do rozpoznania zostanie doręczone wraz z odwołaniem pozostałym stronom wdanej sprawie przed Sądem i, gdy odwołanie zostaje przyjęte dorozpoznania w części, będzie ono wskazywać zarzuty lub części odwołania, których powinna dotyczyć odpowiedź na odwołanie.

  O rozstrzygnięciu w przedmiocie przyjęcia odwołania do rozpoznania sekretarz Trybunału Sprawiedliwości powiadomi ponadto Sąd oraz, jeżeli nie były one stroną w danej sprawie przed Sądem: państwa członkowskie, Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.

  1. Artykuł 58a statutu.

  2. Tytuł V rozdział 1a regulaminu postępowania.

  3. Dz.U. 2019, L 111, s. 1.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7