W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17), w której rozstrzygnął ważną kwestię związaną z zagadnieniem przerwania biegu przedawnienia. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z samym przedawnieniem. Ordynacja podatkowa przewiduje co do zasady dwa okresy przedawnienia – trzyletni oraz pięcioletni. Oba terminy liczą się od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dział: Zmiany w prawie

Głosowanie w trybie pisemnym daje możliwość podejmowania uchwał w przypadku, gdy z różnych przyczyn stawienie się wspólników w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w danym momencie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Alternatywny w stosunku do głosowania na zgromadzeniu wspólników sposób podejmowania uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to głosowanie pisemne 1. Jego kształt reguluje artykuł 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz.1577) (dalej jako: k.s.h.), który w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje możliwość podejmowania uchwał bez konieczności odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Niniejsze rozwiązanie jest szczególnie istotne ze względu na fakt, iż wydaje się, że w stosunku do uchwał podejmowanych poza zgromadzeniem wspólników nie ma zastosowania art. 234 k.s.h., zgodnie z którym zgromadzenia wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością powinny się odbywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2.

Dział: Zmiany w prawie

Zgodnie z art. 103 § 1 k.s.h. w sprawach dotyczących spółki komandytowej, nieuregulowanych w szczególny sposób w przepisach o tej spółce, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Dotyczy to m.in. kwestii związanych z zakończeniem działalności spółki i jej likwidacją.

Dział: Zmiany w prawie
sobota, 30 czerwiec 2018 10:54

Know-how będzie lepiej chronione

Już niedługo, bo 9 czerwca 2018 r., wejdą w życie istotne zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony know-how w Unii Europejskiej. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (zwanej dalej „Dyrektywą”).

Dział: Zmiany w prawie

Jedną z najczęściej stosowanych w praktyce instytucji kodeksu karnego skarbowego jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (tzw. DPO). Reguluje ją w sposób kompleksowy art. 17 i 18 kks. Kwestie proceduralne związane z tą instytucją umiejscowione zostały w Rozdziale 16 kks.

Dział: Zmiany w prawie

Katalog organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest zamknięty. Przedmiotowa kwestia uregulowana jest w art. 118 kodeksu karno skarbowego (kks), w którym wskazane są finansowe oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. W § 1 tego przepisu ustawodawca wskazuje: naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczną, Policję oraz Żandarmerię Wojskową. Dodatkowo w § 2 wskazane jako organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dział: Zmiany w prawie

W pierwszej część artykułu została omówiona ogólna charakterystyka reguły in dubio pro tributario. W niniejszej części wskazane zostaną szerzej wątpliwości jakie budzi treść i stosowanie art. 2a ordynacji podatkowej. Wskazać należy, iż kryterium niedających usunąć się wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego jest wysoce nieprecyzyjne oraz prowokuje do nadmiernej swobody w jego stosowaniu.

Dział: Zmiany w prawie

Reguła rozstrzygania wątpliwości odnośnie do przepisów na korzyść podatnika zwana jest jako reguła in dubio pro tributario. Powyższa zasada, obecna w polskim porządku prawnym od dawna, w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego została wyrażona wprost w ordynacji podatkowej w Dziale I w art. 2a dopiero w dniu 1 stycznia 2016 roku. I od tego momentu sprawia niezmiennie wiele trudności interpretacyjnych. 

Dział: Zmiany w prawie
wtorek, 19 czerwiec 2018 19:51

Regulacje wspólnotowe

Prawo europejskie odgrywa szczególną rolę w zakresie przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej, przewidując na poziomie wspólnotowym obowiązek międzynarodowej współpracy podatkowej. Podkreślenia wymaga status regulacji UE, które stosowane są bezpośrednio, a w razie kolizji mają pierwszeństwo przed krajowymi ustawami. Wspólnotowe regulacje prawne unifikują odpowiadające im rozwiązania prawne w poszczególnych krajach członkowskich, gdyż nakładają na te państwa jednakowe obowiązki implementacyjne. Niezależnie od regulacji wspólnotowych państwa członkowskie UE są powiązane wieloma umowami podatkowymi gwarantującymi wymianę informacji w sprawach podatkowych oraz karnoskarbowych.

wtorek, 19 czerwiec 2018 19:37

Międzynarodowa współpraca i pomoc prawna

W zakresie międzynarodowej wymiany informacji i pomocy prawnej przy ściąganiu należności podatkowych podstawowe znaczenie należy przypisać postanowieniom art. 27 i 28 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Część z tych umów została zawarta przez Polskę z państwami stosującymi szczególne przywileje podatkowe, które wprawdzie nie zostały expressis verbis wymienione w rozporządzeniach MF z dnia 9 kwietnia 2013 r., ale są to jurysdykcje dające daleko idące możliwości optymalizacji obciążeń fiskalnych.331 Zgodnie z postanowieniami art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatnik będący rezydentem tego państwa zapłaci podatek dochodowy na jego terytorium według obowiązujących tam stawek, w tym również, co do zasady, od dochodów uzyskanych w Polsce, ale z drugiej strony na mocy tej samej umowy organy podatkowe tego państwa są obowiązane do współpracy z polskimi organami podatkowymi oraz do udzielania pomocy w ściąganiu należności podatkowych.

Dział: Zmiany w prawie

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozliczenie najmu prywatnego za 2022 r. Praktyczne wskazówki na rok 2023 - Russell Bedford https://t.co/QzZ2y1w2ep
RB__Poland Przypominamy o ujednoliconych terminach składania zeznań rocznych w PIT - Russell Bedford https://t.co/Is8cY1Pm3H
RB__Poland Deklaracje roczne PIT-28 i PIT-28S w kilku słowach - Russell Bedford https://t.co/juXl7gzcx2
RB__Poland Progi dokumentacyjne w cenach transferowych - Russell Bedford https://t.co/lBxFkKAA1P