poniedziałek, 03 styczeń 2022 08:10

Zmiany w ramach Polskiego ładu w kontekście spółki komandytowo-akcyjnej

Polski Ład zwiększył atrakcyjność spółki komandytowo-akcyjnej. Coraz większa grupa podatników decyduje się właśnie na tę formę opodatkowania.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, która posiada status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego w jej kontekście należy rozpatrywać opodatkowanie na dwóch poziomach – CIT-u i podatku od dywidendy.

CIT spółki komandytowo-akcyjnej

Pierwszy poziom opodatkowania to podatek dochodowy od osób prawnych (zwany dalej podatkiem CIT), do którego zapłaty zobowiązana jest spółka. Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej ustawą o cit) występują dwie stawki podatkowe w wysokości 9 % i 19 %.  Z niższej 9 % stawki podatkowej może skorzystać „mały podatnik”, którego przychody w bieżącym roku nie przekraczają 2 000 000 euro netto (bez podatku vat), po kursie euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w pierwszym roboczym dniu danego roku. „Mały podatnik” został  zdefiniowany w art. 4a pkt 10 ustawy o cit jako podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym w wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenie kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku podatkowego. Pozostałe podmioty nie spełniające powyższych warunków są opodatkowane „standardową” 19 % stawką CIT.

PIT od dywidendy

Drugi poziom opodatkowania, który należy opisać, to podatek od dywidendy. Wypłata dywidendy na rzecz wspólników jest najprostszym sposobem dystrybucji zysków spółki komandytowo-akcyjnej.

W spółce występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz oraz akcjonariusz. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki oraz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. W kontekście dalszych rozważań zakładamy, że komplementariusz jest osobą fizyczną, czyli ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W przypadku podatników, u których w działalności gospodarczej występują istotne, wysokie ryzyka taka forma prowadzenie działalności gospodarczej może nie być odpowiednia. Wracając do opodatkowania dywidendy wypłacanej przez komplementariusza będącego osobą fizyczną, należy przeanalizować zapisy art. 30a ustawy z dnia 16 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o pit). Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 ustawy o pit od dochodów (przychodów) z tytułu dywidendy pobiera się zryczałtowany 19 % podatek. Ustawodawca w art. 30a ust. 6a przewidział mechanizm odliczenia, który mówi, że „ Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany”. Zgodnie z przytoczonymi zapisami łączna wysokość podatku (podatek cit od spółki plus podatek pit od dywidendy) nie będzie wyższa niż 19 %, a w przypadku „małych podatników” ta wartość będzie jeszcze znacząco niższa.

Na atrakcyjność powyższej formy opodatkowanie wpływa również brak opodatkowania wypłacanych zaliczek na poczet zysku, co uregulował wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r, sygn. akt II FSK 2048/18, w którym zdaniem sądu zaliczki na poczet zysku wypłacane komplementariuszom w trakcie roku nie podlegają opodatkowaniu na bieżąco, a dopiero po złożeniu przez spółkę komandytową rocznego zeznania podatkowego CIT-8, (czyli dopiero wówczas, gdy znany jest ostateczny podatek oraz zysk spółki).

W tym miejscu warto zastanowić się nad tym, jak należy zakwalifikować wypłacone wspólnikom dochody(przychody) z tytułu dywidendy. W przypadku komplementariusza będącego osobą fizyczną zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pit będą to przychody z kapitałów pieniężnych. Kwalifikacja źródła przychodów jako źródło z kapitałów pieniężnych powoduje, że do wspólników spółki komandytowo-akcyjnej nie znajdą zastosowania przepisy art. 30h ustawy o pit dotyczące daniny solidarnościowej dla dochodów powyżej 1 000 000 zł.

Podsumowując, można stwierdzić, że przy założeniu, iż komplementariusz jest osobą fizyczną, maksymalne łączne opodatkowanie (cit spółka plus pit od dywidendy) wyniesie nie więcej niż 19 %, przy jednoczesnym braku podatku od zaliczek na poczet zysku oraz niepodleganiu pod regulacje dotyczące daniny solidarnościowej.

 ZUS spółki komandytowo-akcyjnej

Pakiet zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu wprowadza również duże, rewolucyjne zmiany w zakresie składek ZUS. Analizując obszar „oskładkowania” w odniesieniu do wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, należy wziąć pod uwagę odesłanie do art. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. W zamkniętym katalogu wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej nie zostali ujęci, w wyniku czego nie podlegają pod składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz pod składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak widać, spółka komandytowo-akcyjna jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem w przypadku działalności gospodarczych, w których nie występują istotne ryzyka. Polski ład zaś zwiększa jej atrakcyjność.

W przypadku zainteresowania taką formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksowe usługi zakładania spółek, pisania umów spółek oraz przeprowadzenia całego procesu restrukturyzacji (przekształcenia, aporty) mające na celu zmianę formy prowadzenia działalności właśnie na spółkę komandytowo-akcyjną.

Autor: Przemysław Kujawa, dyrektor biura w Bydgoszczy. Doradca podatkowy wpisany na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ekonomista.

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Umorzenie udziałów a konieczność obniżenia kapitału zakładowego - Russell Bedford https://t.co/AnnaFvqbmc
RB__Poland Nowelizacja projektu ustawy o fundacji rodzinnej – zmiany w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów… https://t.co/2IhwjBL4N3
RB__Poland Kto ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych - Russell Bedford https://t.co/3RxgyehGpF
RB__Poland Zmiany w Polskiej Spółce Holdingowej od 2023 roku - Russell Bedford https://t.co/aqYlWXWef4