languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/„Raje podatkowe” pod lupą i uproszczenia administracyjne, czyli kolejne zmiany w zakresie cen transferowych
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 20:10

„Raje podatkowe” pod lupą i uproszczenia administracyjne, czyli kolejne zmiany w zakresie cen transferowych

zdjęcie utworzone przez 8photo - pl.freepik.com zdjęcie utworzone przez 8photo - pl.freepik.com

Opublikowane ostatnio propozycje zmian w CIT i PIT są komentowane głównie w kontekście nadania spółkom komandytowym i niektórym spółkom jawnym statusu podatnika CIT. Projekt zmian, opublikowany 16 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji, będący obecnie na etapie opiniowania, zawiera jednak szereg innych modyfikacji, na które warto zwrócić uwagę.

Proponowane zmiany w zakresie cen transferowych mają charakter dwojakiego rodzaj,  tj. z jednej strony są ukierunkowane na zwalczanie przerzucania dochodów do tzw. rajów podatkowych i w tym zakresie zwiększają obowiązki dokumentacyjne, a drugiej strony upraszczają obowiązki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

Rozszerzenie obowiązku dokumentacyjnego z tzw. „rajami podatkowymi”

Główne zmiany w zakresie cen transferowych przewidywane w projekcie dotyczą transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych” i polegają one na określeniu wysokości progu dokumentacyjnego dla transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych na poziomie 100 000 zł. Przypomnijmy, że aktualnie obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są co do zasady transakcje zakupowe z podmiotami z rajów podatkowych (czyli takie, w ramach których zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową).

W efekcie proponowanych zmian, również transakcje przychodowe dokonywane z podmiotami z rajów podatkowych będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Ponadto projektowane zmiany obejmują rozszerzenie obowiązku dokumentowania transakcji ze spółkami z rajów podatkowych w sytuacji, kiedy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tych krajach. Co więcej wprowadzono domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd „w raju podatkowym”.

Mając na uwadze planowane rozwiązania, podatnicy będą musieli sprostać dużym wyzwaniom w zakresie zweryfikowania „rzeczywistego właściciela” co w praktyce może okazać się trudne. Pozyskanie informacji na temat kontrahentów naszych kontrahentów w wielu przypadkach może okazać się wręcz niemożliwe.

Dodatkowy element dokumentacji

W przypadku transakcji z rajami podatkowymi, lokalna dokumentacja cen transferowych będzie musiała obowiązkowo zawierać również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Informacje te, zgodnie z uzasadnieniem projektu, powinny umożliwić ocenę czy tzw. podmiot rajowy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Ważnym elementem tego uzasadnienia jest również test korzyści (benefit test), tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Korzyść ekonomiczna może przejawiać się w poprawie konkurencyjności, pozyskaniu nowej technologii itp. Należy zatem ocenić w szczególności czy podmiot powiązany, działając racjonalnie ekonomicznie, zdecydowałby się nabyć świadczenie od podmiotu rajowego.

Ograniczenie obowiązków w związku z COVID-19

Ustawodawca mając na uwadze skutki sytuacji pandemicznej ma zamiar wprowadzić trzy rozwiązania, ukierunkowane na złagodzenie obciążeń administracyjnych, których termin wykonania przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

Korekty cen transferowych bez oświadczenia podmiotu powiązanego

Projektowane ułatwienie polega na wprowadzeniu zwolnienia z obowiązku posiadania przez podatnika oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych (zgodnie z art. 11e ustawy CIT). Zwolnienie ma objąć tylko korekty dokonywane w okresie trwania kryzysu wywołanego COVID-19.

Niniejsza zmiana wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych również ze stratą

Kolejna projektowana zmiana dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych (art. 11n pkt 1 UPDOP) przez podmioty ponoszące straty, u których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Oświadczenie o rynkowości

Zmiany dotyczą również ułatwień w podpisywaniu oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oświadczenia składane za rok podatkowy (obrotowy) lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, zgodnie z projektem, będzie mogła podpisać:

1) osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

2) osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych (np. spółek kapitałowych).

Złożenie oświadczenia przez pełnomocnika w dalszym ciągu nie jest możliwe.

Przypomnijmy, że obecnie, oświadczenie musi podpisać każda osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania. Będziemy informować o postępach prac legislacyjnych w tym zakresie.

Autor: Bożena Pawłowska, starszy konsultant podatkowy

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi