piątek, 15 maj 2020 11:48

NSA: Sąd zbada czy krótka blokada rachunku była zasadna

fot. William Iven, pixabay.com fot. William Iven, pixabay.com

Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że urząd skarbowy może zażądać od banku blokady rachunku podatnika. Z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dowiadujemy się, iż w przypadku zaskarżenia postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie przedłużenia blokady na czas oznaczony sąd zbada również przesłanki zastosowania krótkiej blokady.

Zgodnie z art. 119zv ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14) Szef KAS może zażądać blokady rachunku danego podmiotu na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Natomiast według art. 119zw powyższej ustawy w drodze postanowienia blokada może zostać przedłużona na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. W orzecznictwie utarło się, że przesłanki zarówno jednej jak i drugiej blokady są różne, a zaskarżalność dotyczy tylko jednej z nich.

Z orzeczenia NSA wynika, że przesłanki krótkiej blokady (na 72 godziny) podlegają kontroli sądowo-administracyjnej po zaskarżeniu przedłużenia jej na czas oznaczony. NSA tym samym odstąpił od dotychczasowych poglądów

Po rozpoznaniu sprawy w dniu 27 kwietnia 2020 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Szefa KAS od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 2369/19 w przedmiocie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego. W wyroku wskazano, iż przesłanki zastosowania tzw. krótkiej blokady rachunku podatnika również podlegają kontroli sądowo-administracyjnej, jeśli postanowienie o jej przedłużeniu zostało zaskarżone.  

Istota sporu na etapie postępowania kasacyjnego miała na celu zasądzenie, czy w ramach sądowo-administracyjnej kontroli postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego, sąd administracyjny jest uprawniony do zbadania przesłanek ustanowienia tzw. krótkiej blokady rachunku bankowego, poprzedzającej postanowienie o jej przedłużeniu?

Na to pytanie WSA w Warszawie udzielił odpowiedzi pozytywnej, twierdząc, iż „dla oceny postanowienia przedłużającego termin blokady rachunku skarżącej na okres 3 (…) dokonać musi również ustaleń, co do skuteczności i prawidłowości blokady dokonanej na okres 72 godzin, bezpośrednio poprzedzającej skarżone postanowienia (...) Obie blokady, krótka (na 72 godziny) i ta przedłużająca na czas określony (maksymalnie 3 miesiące) są ze sobą niewątpliwie powiązane."

W związku z powyższym w zaskarżonym wyroku uznano, że „Szef KAS rozpatrując zażalenie skarżącej poprzestał na materiale dowodowym zebranym na etapie wydawania postanowienia (….) i uchylił się od oceny dokumentów przedłożonych przez spółkę na etapie postępowania zażaleniowego, które odnosiły się niewątpliwie do stanu faktycznego w zakresie koniecznym dla oceny możliwości zastosowania instytucji blokady rachunku bankowego. Takie rozpatrzenie zażalenia skarżącej naruszało, zdaniem sądu, zasadę dwuinstancyjności postępowania uregulowaną w art. 127 O.p."

Z wyroku dowiadujemy się, że strona przedstawiła szereg dokumentów i wskazała na okoliczności podważające zastosowanie krótkiej blokady, a w szczególności wywodzone przez Szefa KAS, że „spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej, a jedynym celem jej istnienia było sztuczne wydłużenie łańcucha podmiotów uczestniczących w dostawie tych samych towarów przez stworzenie pozorów prowadzenia rzeczywistej działalności handlowej.”

Z tych powodów sąd uznał, że w tym przypadku przesłanki blokady rachunku bankowego „nie odnoszą się merytorycznie do zarzutów naruszenia art. 119zw § 1 O.p. umożliwiającego przedłużenie blokady rachunku bankowego".

Z orzeczenia NSA wynika, że przesłanki krótkiej blokady (na 72 godziny) podlegają kontroli sądowo-administracyjnej po zaskarżeniu przedłużenia jej na czas oznaczony. NSA tym samym odstąpił od dotychczasowych poglądów, w których sądy twierdziły, iż zaskarżalność dotyczy tylko przedłużania blokady gdyż nie jest ono powiązane z blokadą krótką. Zatem według NSA sąd administracyjny ma prawo zbadać legalność zastosowania blokady krótkiej przy zaskarżeniu jej przedłużenia.

Na postawie wyroku NSA, sygnatura akt: I FSK 491/20

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v