languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Informacja o realizowanej strategii podatkowej – co powinna zawierać?
środa, 16 grudzień 2020 13:49

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – co powinna zawierać?

fot. freepic fot. freepic

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym wprowadzi od nowego roku obowiązek przekazywania informacji o strategii podatkowej. Przyglądamy się bliżej temu, co taki raport powinien zawierać.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana: Ustawą zmieniającą), wprowadzi obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Wynikać on będzie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn.zm., dalej zwana: Ustawą o CIT).

Dotyczyć on będzie podmiotów wymienionych w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, tj.:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczy równowartość 50.000.000,00 EUR[1].

Czym jednak powinna być powyższa informacja o strategii podatkowej, a właściwie co powinna ona zawierać? Pewną podpowiedzią są elementy wymienione w art. 27c ust. 2 Ustawy o CIT, tj.:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2) informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą;

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych[2];

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej,

b) interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,

c) wiążącej informacji stawkowej (WIS),

d) wiążącej informacji akcyzowej (WIA);

5) informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Powyższe nie obejmuje informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna brać pod uwagę również charakter, rodzaj oraz rozmiar prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, informacja o realizowanej strategii podatkowej zawiera dość szczegółowe dane na temat spraw podatkowych danego podatnika, tym bardziej iż w przypadku sporządzania jej przez podatkową grupę kapitałową będzie musiała zawierać wymienione wcześniej informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Dodatkową kontrowersją jest obowiązek opublikowania takiej informacji. Otóż podatnik jest zobowiązany do jej publikacji w języku polskim (lub w tłumaczeniu na język polski) na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. A jeżeli podatnik nie posiada strony internetowej? W takim przypadku informacja powinna zostać udostępniona w języku polskim na stronie podmiotu powiązanego.

Za niewywiązanie się z powyższego obowiązku na podatnika zostanie nałożona dość dotkliwa kara pieniężna – 250.000,00 PLN. Zostanie ona nałożona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika.

Podsumowując cały dodawany art. 27c ustawy o CIT, nasuwa się kilka pytań (niekoniecznie retorycznych i na pewno wartych przedyskutowania). Po pierwsze: skoro zbiór informacji zawartych w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT jest zbiorem otwartym (wskazuje na to sformułowanie „w szczególności”), to jakie w takim razie dodatkowe informacje podatnik powinien opublikować? Wspomnienie o uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności nie jest niestety cenną podpowiedzią. Po drugie: czy tego typu wrażliwe dane powinny być zamieszczane na stronie internetowej, na którą wejść może przecież każda osoba mająca dostęp do internetu – w tym również na pewno rynkowi konkurenci podatnika? I po trzecie: dlaczego za niewywiązanie się z obowiązku publikacji ustawodawca przewidział tak wysoką karę pieniężną?

Na ile powyższy obowiązek okaże się kłopotliwy dla wymienionych w dodawanym przepisie podatników – przekonamy się w przyszłym roku.

Autor: Michał Zdanowski, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

[1] Przeliczonych na PLN według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

[2] W uzasadnieniu do Ustawy zmieniającej zostało doprecyzowane, iż informacje o działaniach restrukturyzacyjnych będą obejmować informacje o łączeniu spółek, przekształceniu spółki w inną spółkę, wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianę udziałów.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi