wtorek, 12 marzec 2019 13:14

Połączenie przez przejęcie. Faza właścicielska

Wyróżnia się trzy modelowe fazy postępowania łączeniowego: fazę czynności przygotowawczych prowadzonych przez zarządy łączących się spółek, tzw. faza menadżerska, fazę uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń) łączących się spółek (art. 506 k.s.h.), tzw. faza właścicielska, oraz fazę rejestracji i ogłoszenia połączenia tzw. faza autoryzacji połączenia przez organy publiczne. Dziś przyjrzymy się temu jak przebiega faza właścicielska. 

Pierwsze czynności procesu połączenia przez przejęcie omawialiśmy w artykule Połączenie przez przejęcie. Faza czynności przygotowawczych. Dziś przyjrzymy się temu jak przebiega faza właścicielska. 

Faza uchwał zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń) łączących się spółek (art. 506 k.s.h.), tzw. faza właścicielska, sprowadza się do trzech zasadniczych etapów:

 1. zawiadomień wspólników o zamiarze połączenia (art. 504 i art. 521 k.s.h.)

 2. udostępnienia wspólnikom łączących się spółek następujących dokumentów do wglądu:

 • planu połączenia, 
 • sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,
 • dokumenty dołączone do planu połączenia (art. 499§2 k.s.h.),
 • sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia (art. 501 k.s.h.),
 • opinii biegłego (jeżeli jest sporządzana).
 1. podjęcia uchwał łączeniowych przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenia) każdej z łączących się spółek (art. 506 i art. 522 k.s.h.).

Udostępnienie dokumentów do wglądu przez wspólników

Zgodnie z art. 505 § 3 k.s.h. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej. Powyższego przepisu niie stosuje się jednak, gdy spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości wyżej wymienione dokumenty na swojej stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk. 

Udostępnienie wspólnikom wyżej wymienionych dokumentów nie powinno jednak w przypadku obu łączących się spółek, zarówno spółki przejmowanej, jak i przejmującej nastręczać zbyt wielu trudności, dlatego rekomendujemy zastosowanie przepisu art. 505 § 3 k.s.h. i udostępnienie owych dokumentów wspólnikom w lokalach spółki. Przemawia za tym przede wszystkim nieduża liczba udziałowców obu spółek oraz fakt, że do dokumentów umieszczonych na stronie internetowej spółki ma dostęp znacznie większe grono odbiorców.

Zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia

Zarządy łączących się spółek mają obowiązek dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń.

Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej:

 1. numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem ogłoszenia;

 2. miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 k.s.h.; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Zawiadomienia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się stosownie do art. 238 § 1 k.s.h. Przepis ten stanowi, że Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Uchwały połączeniowe

Połączenie spółek wymaga wyrażenia zgody przez organy „właścicielskie” każdej z łączących się spółek, w drodze powzięcia uchwał łączeniowych przez zgromadzenie wspólników każdej z łączących się spółek. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały łączeniowej istnieje obowiązek ustnego przedstawienia istotnych treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego (art. 505 § 4 k.s.h.)

Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h. uchwała powinna zostać podjęta większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut przewidują surowsze warunki.

Ze względu jednak na to, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może modyfikować wymóg liczby głosów i kworum przewidzianych w art. 506 § 1 k.s.h., ale tylko jeżeli przewiduje surowsze warunki, zaś Umowa przewiduje łagodniejsze warunki dla podejmowania uchwał a surowsze dla wymaganego kworum, zastosowanie będzie miał przepis art. 506 § 1 k.s.h. w części dot. wymaganej liczby głosów oraz statut spółki w zakresie wymaganego kworum. 

Uchwała powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy spółki przejmującej. Uchwały łączeniowe muszą ponadto zostać zaprotokołowane przez notariusza (art. 506 § 5 k.s.h.)

Obowiązek zgłoszenia koncentracji 

Jedynie na marginesie należy wspomnieć, że w niektórych, przewidzianych prawem sytuacjach istnieje konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mianowicie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184), zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:

 1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub

 2. łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Przy czym powyższy obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

 1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;

 2. przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

 3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;

 4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.

Jeżeli nie ma obowiązku zgłoszenia, zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku o wpis połączenia należy dołączyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamiar koncentracji nie podlegał zgłoszeniu Prezesowi UOKiK.

W następnym artykule opiszemy ostatnią z faz procesu połączenia przez przejęcie, jak też omówimy jego skutki

Autor:

Aleksandra Księżyk – radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie Kancelarii Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp. k.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs