poniedziałek, 09 lipiec 2018 20:11

Weszło w życie szybsze przedawnianie roszczeń

9 lipca 2018r. weszły w życie istotne zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie terminów przedawnienia roszczeń. Najważniejsze z nich to skrócenie ogólnego 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń do lat 6. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ustawa nowelizująca k.c. w największym możliwym zakresie wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony interesów konsumentów, ale czy na pewno…

Dział: Zmiany w prawie

W dniu 20 czerwca 2018 r. Parlament Europejski przegłosował zmianę dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (procedura 2016/0280(COD), którą z pewnością można określić jako rewolucyjna. Natomiast dzisiaj Parlament Europejski zdecyduje o dalszym trybie procedury legislacyjnej tj. czy właściwa komisja (komisja JURI) ma zaproponować dyrektywę w sprawie prawa autorskiego, czy też należy ją poddać pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Niezależnie od oceny przepisów dyrektywy pewnym jest, że jutro Parlament Europejski będzie głosował nad przyszłością internetu nie tylko w Unii Europejskiej.

Dział: Zmiany w prawie

Dopalacze zaczną być traktowane jak narkotyki. To oznacza, że kara pozbawienia wolności będzie grozić nie tylko za handel tymi substancjami, ale też za ich posiadanie. Według ministra zdrowia ten krok jest niezbędny aby skuteczniej zwalczać to zjawisko. W jego ocenie młodzież najczęściej nie zdaje sobie sprawy, że takie substancje mogą zabijać. Pojawia się pytanie czy zmiana prawa w tym kierunku faktycznie ograniczy liczbę zatruć dopalaczami.

Dział: Media

W marcu bieżącego roku posłowie Sejmu RP Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz i Paweł Pudłowski skierowali do Ministra Rozwoju i Finansów interpelację dotyczącą zastosowania klauzuli rozstrzygania wątpliwości wynikających z niejasnych przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. na mocy przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej, który nakazuje rozstrzygać na korzyść podatnika niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z informacjami zawartymi w interpelacji podatnicy skierowali do organów skarbowych 262 wnioski dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, w których powoływali się na powyższą klauzulę. Organy podatkowe tylko w siedmiu przypadkach odniosły się do zastrzeżeń podatników dotyczących klauzuli, przy czym w każdym z przypadków w sposób negatywny.

Dział: Zmiany w prawie
sobota, 30 czerwiec 2018 13:43

Prawo do adwokata przyznawane za późno

Po głośnej sprawie Igora Stachowiaka, która pokazał opinii publicznej problem stosowania tortur i nieludzkiego traktowania ze strony funkcjonariuszy, Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wprowadzenia ustawy, która zobowiązywałaby wprowadzenie obrońcy już od etapu zatrzymania. Prawo do obrońcy z urzędu zostało zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 42 ust. 2 stanowi, że każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Dział: Zmiany w prawie
sobota, 30 czerwiec 2018 11:58

Programy komputerowe jako utwory pracownicze

Ustawa o prawie autorskim reguluje sprawę zabezpieczenia autorskich praw majątkowych na różne sposoby. Warto je poznać, szczególnie, jeśli pracujemy w branży IT. Większość pracodawców branży IT ma świadomość istnienia art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „pr. aut.”). Stanowi on, że pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe z chwilą przyjęcia utworu stworzonego przez pracownika, w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Dzięki temu przepisowi pracodawcy podpisując umowę o pracę, z której wykonywaniem wiąże się tworzenie utworów, nie poświęcają dużo uwagi zabezpieczaniu autorskich praw majątkowych. Ustawa lub umowa mogą jednak w inny sposób uregulować tę kwestię, o czym nie każdy pracodawca jednak pamięta.

Dział: Zmiany w prawie

TSUE wydał wyrok, w którym wskazał, że należy bezpośrednio zastosować zasadę zakazu nadużycia prawa. Oznacza to, że ujednolicona podstawa wymiaru podatku oraz przepisy krajowe transponujące szóstą dyrektywę VAT, należy interpretować w świetle zasady ogólnej prawa Unii zakazującej nadużycia prawa w dziedzinie VAT.

Dział: Zmiany w prawie

W styczniu bieżącego roku ukazał się kolejny już projekt ustawy o jawności życia publicznego (Ustawa). Wskazać należy, iż cele zakreślone w uzasadnieniu Ustawy, tj. walka z korupcją czy też umocnienia przejrzystości życia publicznego, są jak najbardziej słuszne, niemniej jednak część przepisów Ustawy znacznie ingeruje w prawo obywateli do prywatności, co należy ocenić należy krytycznie.

Dział: Zmiany w prawie

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17), w której rozstrzygnął ważną kwestię związaną z zagadnieniem przerwania biegu przedawnienia. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z samym przedawnieniem. Ordynacja podatkowa przewiduje co do zasady dwa okresy przedawnienia – trzyletni oraz pięcioletni. Oba terminy liczą się od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dział: Zmiany w prawie

Głosowanie w trybie pisemnym daje możliwość podejmowania uchwał w przypadku, gdy z różnych przyczyn stawienie się wspólników w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w danym momencie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Alternatywny w stosunku do głosowania na zgromadzeniu wspólników sposób podejmowania uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to głosowanie pisemne 1. Jego kształt reguluje artykuł 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz.1577) (dalej jako: k.s.h.), który w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje możliwość podejmowania uchwał bez konieczności odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Niniejsze rozwiązanie jest szczególnie istotne ze względu na fakt, iż wydaje się, że w stosunku do uchwał podejmowanych poza zgromadzeniem wspólników nie ma zastosowania art. 234 k.s.h., zgodnie z którym zgromadzenia wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością powinny się odbywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2.

Dział: Zmiany w prawie

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nowy podatek handlowy podniesie między innymi ceny paliw - Russell Bedford https://t.co/dYFX94BcgC
RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg