languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Usługi/Doradztwo podatkowe/Przeglądy podatkowe

Przeglądy podatkowe

Oferowane przez Russell Bedford usługi przeglądów przeprowadzane są celem identyfikacji ewentualnych istotnych ryzyk mających wpływ na powstanie dla Spółki dodatkowych obciążeń finansowych, podatkowych oraz dotyczących innych obszarów związanych z prowadzoniem biznesu. Zakres badania może ulec modyfikacji na życzenie klienta, tak aby sprostać wszelkim oczekiwaniom.

Wyniki przeprowadzonego badania zostaną zaprezentowane na spotkaniu w Państwa siedzibie. Podczas spotkania są omówiane zidentyfikowane ryzyka podatkowe a nasi eksperci przedstawiają sugestie na ich wyeliminowanie lub ograniczenie.

Zakres i rezultat prac warunkowany jest dostępem do informacji uzyskanym podczas analizy dokumentów Spółki.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty dotyczącej różnego rodzjaów przeglądów.

Zakres usług doradztwa podatkowego w zakresie sporządzenia Strategii Podatkowej

I. Sporządzenie strategii podatkowej.

1. Analiza procedur podatkowych i zarządzania funkcją podatkową.

2. Sporządzenie dokumentu: „Strategia podatkowa”.

3. Opracowanie wzoru informacji o realizowanej Strategii podatkowej.

II. Przygotowanie / Analizy procedury należytej staranności w podatku dochodowym od osób prawnych.

1. Analiza systemu zarządzania ryzykiem.

2. Procedury w zakresie transakcji z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie dokumentacji cen transferowych.

3. Procedury zachowania należytej staranności w zakresie roli płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Procedury zgodne z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.

III. Przygotowanie Procedury MDR.

1. Analiza procedur w zakresie identyfikacji i przekazywania schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Sporządzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR).

3. Wdrożenie + szkolenie

IV. Przygotowanie procedury należytej staranności w poborze podatku u źródła (WHT).

1. Analiza procedur w zakresie podatku u źródła, weryfikacji możliwości zastosowania obniżonej stawki / niepobrania podatku.

2. Zidentyfikowanie transakcji, które mogą powodować obowiązki w zakresie podatku u źródła.

3. Określenie czynności wymaganych do niepobranie podatku lub wnioskowanie o jego zwrot, w przypadku, gdy łączna kwota należności na rzecz jednego podmiotu przekracza w danym roku podatkowym 2 mln PLN.

4. Odniesienie przepisów podatkowych do transakcji Klienta ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty należności.

5. Sporządzenie wewnętrznej procedury należytej staranności w podatku u źródła.

V. Przygotowanie procedury wewnętrznej weryfikacji kontrahentów w VAT.

1. Analiza procedur weryfikacji kontrahentów w VAT zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych.

2. Opracowanie systemów ograniczenia ryzyka przy stosowaniu mechanizmu split payment.

3. Sporządzenie wewnętrznej procedury weryfikacji kontrahentów w VAT wraz z jej omówieniem na potrzeby kontroli podatkowej.

VI. Przygotowanie procedury ładu podatkowego.

1. Opracowanie systemu organizacji (nadzoru) procedur należytej staranności.

2. Określenie profili ryzyka oraz maksymalnego poziomu ryzyka akceptowanego przez Klienta dla osiągniecia finansowego albo strategicznego celu.

3. Wyznaczenie ról, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dla kluczowych organów oraz pracowników Klienta.

4. Sporządzenie procedury ładu podatkowego.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi