Numer 7 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn numer 7 w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to siódme wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiSame przepisy nie rozwiążą problemów związanych z zatorami płatniczymi w firmach, ale mogą je w pewnym stopniu zredukować. W myśl nowego projektu stosownej ustawy, opracowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, skuteczniejsza ma być ochrona wierzycieli. Jak wynika z informacji resortu, problemy związane z przeterminowanymi należnościami występują w 80-90 proc. firm w Polsce, zaś 32,6 proc. przedsiębiorców ma trudności z uregulowaniem w ustalonym czasie ponad 1/3 swoich zobowiązań.

Płynność finansową firm mają m.in. poprawić zapisy, zgodnie z którymi termin zapłaty określony w umowie nie będzie mógł przekroczyć 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą to inaczej i pod warunkiem, że to ustalenie nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. W projekcie wprost określono, że ten termin będzie obowiązywał w przypadku tzw. relacji asymetrycznych – jeśli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, zaś wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały bądź średni przedsiębiorca.

Co ważne, wierzyciel będzie też mógł odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć, jeśli przewidziany w niej termin zapłaty przekracza 120 dni i został ustalony z naruszeniem przepisów. W związku z takim wypowiedzeniem umowy należności przysługujące wierzycielowi od dłużnika z tytułu już dostarczonych towarów lub wykonanych usług będą wymagalne w terminie siedmiu dni od złożenia dłużnikowi oświadczenia o wypowiedzeniu. W Kodeksie postępowania cywilnego proponuje się zmianę, zgodnie z którą w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowej, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł, powód będzie mógł żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia o wynagrodzenie, jeśli uprawdopodobni roszczenie oraz okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze, rachunku lub umowie. Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2019 r.

W siódmym numerze Biuletynu omawiamy tematykę dotyczącą zgodności podatku exit tax od osób fizycznych z Konstytucją RP; raportowania schematów podatkowych w kontekście tajemnicy zawodowej; statusu prawnego oskarżonego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego; wzorców umów w obrocie konsumenckim; zmiany warunków umowy o pracę; specyficznych ograniczeń kosztów – korzystania z wartości niematerialnych i prawnych oraz dept push down; wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z zysku netto; utworzenia prostej spółki akcyjnej.

Życzę Państwu pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
24hreply
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd