poniedziałek, 24 czerwiec 2019 07:53

Sprawozdanie z działalności spółki – kogo obowiązuje, co powinno zawierać

Do 30.06. niektóre z firm mają obowiązek zamknąć rok sprawozdaniem finansowym, a w przypadku niektórych podmiotów, także sprawozdaniem z działalności spółki. 

Szczegółowy opis charakteru i zawartości sprawozdania z działalności spółki (dalej SzD) znajdziemy w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów, z dnia 04.01.2018 r., wsprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności. 

Kto ma obowiązek przygotować sprawozdanie z działalności

W myśl Ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma przygotować wspólnie ze sprawozdaniem finansowym kompleksową informację o działalności i charakterze spółki. Dotyczy to kierowników w spółkach kapitałowych, spółkach komandytowo-akcyjnych, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracji wzajemnej, spółdzielniach, przedsiębiorstwach państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Jakie informacje ma zawierać sprawozdanie z działalności

SzD ma charakter zindywidualizowanego raportu opisowo-liczbowego. Ustawodawca nie określił szablonu sprawozdania, ale dostarczył informacje co do treści jakie mają się znaleźć w sprawozdaniu. Ma być to indywidualna ocena kierownika jednostki, który przedstawi „ocenę warunków, wyników i perspektyw działalności jednostki oraz wyjaśnienia umożliwiające zrozumienie specyfiki jej działalności, dokonań i sytuacji”. 

W szczególności mają się w nim znaleźć informacje o: 

  • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 
  • przewidywanym rozwoju jednostki; 
  • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 
  • udziałach własnych, w tym: a)  przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, b)  liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów, d)  liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują; 
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 
  • instrumentach finansowych w zakresie: a)  ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b)  przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

Sprawozdanie z działalności, podobnie jak sprawozdanie finansowe, musi być przygotowane w języku polskim, w formie elektronicznej, tzn. dokumenty muszą byś podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAPi załączone do zgłoszenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. 

Autor:

Grażyna Zaremba Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Outsorcingu Księgowego. Od 2011 roku pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w korporacji Russell Bedford PolandMasz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
16hreply
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7