languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Nowelizacja kodeksu pracy – praca zdalna i wzmożona kontrola trzeźwości
piątek, 09 grudzień 2022 08:11

Nowelizacja kodeksu pracy – praca zdalna i wzmożona kontrola trzeźwości

1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej oraz wprowadza przepisy pozwalające na kontrolę trzeźwości pracowników. W dobie pandemii i dynamicznie zmieniających się warunków tysiące pracowników zostało wysłanych na pracę zdalną przez swoich pracodawców. Od tego momentu praca zdalna i hybrydowa stała się powszechnym modelem pracy, stąd dostosowanie Kodeksu pracy do nowych realiów.

Prace nad nowelizacją przepisów, które umożliwiają stosowanie zdalnego trybu pracy na stałe, a nie jedynie w czasie pandemii (specustawa covidowa), prowadzone są już od ponad dwóch lat. Zasady stosowania przez pracodawców pracy zdalnej ma określać nowelizacja Kodeksu pracy. Sejm zakończył pracę nad projektem, teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Ustawa covidowa a nowe przepisy kodeksu pracy

Po trzech latach od wprowadzenia przepisów dotyczących pracy zdalnej tzw. ustawą covidową czyli ustawą z dnia 2 marca 2022 r .o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, regulacje mające uporządkować zasady home office pojawią się w Kodeksie pracy.  Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wydawać pracownikom wiążące polecenia pracy zdalnej, ale już z innej podstawy prawnej - art. 67(19) § 3 pkt 1 kodeksu pracy.

Pracodawca pokryje koszty pracy zdalnej

Kolejnymi elementami, które zostały uregulowane nowymi przepisami to między innymi, zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych, pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie lub w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Kontrola trzeźwości pracownika na pracy zdalnej

 Po14 dniach od uchwalenia zmian w kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z zaproponowanym projektem pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.

 Autor: Bartosz Nawrot, konsultant ds. prawnych, związany z kancelarią Russell Bedford Poland od 2018 roku.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi