languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Usługi zarządcze nie zawsze z podatkiem VAT
czwartek, 21 czerwiec 2018 14:59

Usługi zarządcze nie zawsze z podatkiem VAT

Zdarza się często że usługi zarządcze realizowane przez Członków Zarządu wykonywane są na podstawie Kontraktu. W takich przypadkach powstaje wątpliwość co do tego czy członek zarządu Spółki nie działa jako podatnik VAT, który z uwagi na treść art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b Ustawy PTU nie jest uprawniony do zwolnienia od podatku.  

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy PTU, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 tejże ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 

Z zakresu pojęcia działalności gospodarczej przepis z art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy PTU wyłącza czynności z tytułu, których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby są związane ze zlecającym wykonanie czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Warunkiem koniecznym wyłączenia danej działalności członka zarządu - menedżera z zakresu działalności gospodarczej jest istnienie pomiędzy spółką a menedżerem stosunku prawego normującego warunki wykonywania czynności oraz wynagrodzenie – typowych składników umowy zlecenia zawieranej powszechnie przez przedsiębiorców ale także przyjęcie  odpowiedzialności zlecającego (spółki) wobec osób trzecich. Kluczowym czynnikiem odróżniającym na gruncie Ustawy PTU prowadzenie działalności gospodarczej od innego rodzaju aktywności zawodowej nie kreującej z członka zarządu Spółki podatnika jest wskazanie w kontrakcie zakresu odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich.  Może być to odpowiedzialność w sensie prawnym, ale również może obejmować ona ryzyko ekonomiczne, właściwe dla działalności przedsiębiorców.

Zgodnie z treścią art. 293 § 1 KSH: „Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.” Powyższa odpowiedzialność jest odpowiedzialnością wobec spółki, nie zaś wobec osób trzecich.  Nie zmienia tego także wynikający z treści art. 219 § 2 KSH status niezależności  członka zarządu w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, zgodnie z którym: „rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki”, czy fakt ponoszenia posiłkowej odpowiedzialności za zobowiązania spółki czy odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki.

Potwierdzenie wyłączenia Członka Zarządu realizującego świadczenia zarządcze wobec Spółki znajduje się w wydanych interpretacjach indywidualnych w tym m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r. - sygn. IPPP2-443-856/10-3/AK. Realizacja przesłanek, o których  mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy PTU, określającego zakres wyłączenia z definicji podatnika VAT prowadzi to tego że czynności członku zarządu Spółki, realizującego swoje świadczenia na jej rzecz nie stanowią działań, które mogą być traktowane za aktywność czynnego podatnika VAT.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi