languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Uregulowania umowy cash poolingu
wtorek, 19 czerwiec 2018 19:14

Uregulowania umowy cash poolingu

Umowa cash poolingu to „niestandardowa” forma zarządzania finansami, stosowana przez podmioty należące do grup kapitałowych lub posiadające wielodziałową strukturę organizacyjną. Cash-pooling to inaczej konsolidacja rachunków bankowych w celu optymalizacji kosztów ponoszonych przez poszczególne podmioty. Podstawową korzyścią ekonomiczną wynikającą z zawarcia przez podmioty umowy cash poolingu jest możliwość korzystania z jednakowych stóp procentowych ustalonych dla salda wynikającego z rachunku głównego, które określane co do zasady są w wyższej wysokości gdyż dotyczą naliczenia od wyższej wartości zgromadzonych środków pieniężnych (wszystkich Uczestników).

 

Zero – balancing oraz near – zero - balancing Cash pooling, w przeciwieństwie do national Cash pooling, przewiduje fizyczne transfery środków pieniężnych pomiędzy rachunkami spółek uczestniczących w rozliczeniach cash poolowych.

Podmioty, których rachunki wykazują salda ujemne, nie ponoszą kosztów związanych z oprocentowaniem overdraft, gdyż w rzeczywistości Pool Leader oblicza odsetki jedynie od skumulowanego salda.

Podmioty, których rachunki wykazują salda ujemne, nie ponoszą kosztów związanych z oprocentowaniem overdraft, gdyż w rzeczywistości Pool Leader oblicza odsetki jedynie od skumulowanego salda. Oczywiście może się zdarzyć, że nawet tak skumulowane saldo wszystkich przepływów pieniężnych na rachunek główny będzie ujemne i w takim przypadku będzie podlegało oprocentowaniu jak dla overdraft. Ponadto, w rozliczeniach pomiędzy Uczestnikami istnieje możliwość założenia określonego oprocentowania od konta debetowego, tzn. od środków pieniężnych którymi dysponuje Spółka, a które są własnością innych Uczestników Umowy Cash Poolingu lub Pool Leadera.

Jednocześnie z Umowy Cash Poolingu wynika, iż podmiot zarządzający – Pool Leader, kontroluje przepływy środków pieniężnych i odsetek oraz funkcjonowanie rachunku głównego.

Ustalenie typu Cash – poolingu.

Konstrukcja umowy cash poolingu może przyjąć kilka form

 • notional cash pooling (cash pooling nierzeczywisty);

 • zero-balancing cash pooling (cash pooling rzeczywisty);

 • near-zero-balancing cash pooling.

Wszystkie te kwestie zostaną omówione podczaskonferencji "Planowanie podatkowe 2015"

Notional cash pooling charakteryzuje się brakiem fizycznego transferu środków. Fundusze są przekazywane wyłącznie „na papierze". Salda, które podlegają potrącaniu (debetowe i kredytowe) fizycznie są pozostawiane na własnych rachunkach uczestników systemu (ewentualnie przeksięgowywane na pomocnicze subkonta do rachunków uczestników w kwotach zapewniających wyzerowanie sald ujemnych), zaś odsetki naliczane są od kwoty netto zgromadzonych sald.

W przeciwieństwie do notional cash poolingu, zero-balancing cash pooling dokonywany jest jako rezultat fizycznego transferu środków pomiędzy rachunkami uczestników (lub ewentualnie-specjalnie wyodrębnionymi subkontami uczestników) i rachunkiem głównym grupy.

Nadwyżki (tj. salda dodatnie) są przekazywane z rachunków uczestników na rachunek główny, zaś deficyty (tj. salda ujemne) na rachunkach uczestników są pokrywane z rachunku głównego. Transfer dokonywany jest standardowo na koniec każdego dnia obrachunkowego, zaś na początku następnego dnia - środki są zwracane na rachunki uczestników. Odsetki naliczane są od salda zgromadzonego na głównym rachunku i przelewane na ten rachunek.

Trzecia forma cash poolingu – near-zero - balancing cash pooling różni się od zero-balancing cash pooling wyłącznie tym, iż na rachunkach uczestników na koniec każdego dnia występuje założone z góry saldo (nie zerowe). W konsekwencji transfery - dokonywane również fizycznie - na konto główne, nie doprowadzają do wyzerowania rachunków Uczestników, ale do ustalenia na nich określonego salda dodatniego.

Ograniczenia w obrocie dewizowym

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Dewizowe, spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce może bez uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego założyć rachunek bankowy w banku mającym siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej (dalej: UE).

Polski podmiot jest również uprawniony do dokonywania rozliczeń dewizowych (np. dokonywania transferów wartości dewizowych m.in. waluty obcej) za pośrednictwem wskazanego rachunku bankowego z innymi podmiotami mającymi siedzibę w krajach Unii Europejskiej.

W konsekwencji należy wskazać, iż polska spółka może przystąpić do umowy cash poolingu zawartej ze spółką zagraniczną dotyczącą transakcji Cash poolingowych, w których uczestniczy również bank mający siedzibę w Niemczech.

Zgodnie z polskim prawem dewizowym, do rozliczeń finansowych w ramach międzynarodowego cash poolingu odnosi się jedynie rozporządzenie Rady Ministrów1, które nakłada na rezydentów rozliczających się z nierezydentami na podstawie umów o wielostronnych rozliczeniach w ramach grupy kapitałowej, obowiązek raportowania do Narodowego Banku Polskiego o zawarciu tego typu umów oraz obowiązek składania kwartalnych sprawozdań z takich transakcji.

Należy jednak wskazać, iż przepisy rozporządzenia nakładające obowiązek raportowania polskim podmiotom zarówno transakcji nettingowych, jak i również transakcji w ramach cash poolingu, nie zawierają w załącznikach rubryk pozwalających na udokumentowanie wartości rozliczeń w ramach cash poolingu.

Postanowienia prawa bankowego

Zgodnie z art. 93a ust. 1 Prawa Bankowego, polski bank może zawrzeć ze spółkami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej umowę polegającą na stosowaniu skonsolidowanego oprocentowania środków zgromadzonych przez poszczególne spółki z tej grupy na ich rachunkach bankowych oraz udzielonych im kredytów i pożyczek pieniężnych.

Kwestią mogącą budzić wątpliwości jest uprawnienie polskiego banku do zawarcia takich umów z innymi, niewymienionymi w tym artykule, podmiotami. Jednakże ograniczenie zawarte w art. 93a Prawa Bankowego nie oznacza, że polski bank nie może zawrzeć umowy tzw. cash poolingu z innymi podmiotami.

Klasyfikacja umowy cash poolingu rzeczywistego na tle prawa cywilnego

Prawo cywilne nie zawiera przepisów odnoszących się wprost do umowy cash poolingu, stąd umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną, bez względu na jej rodzaj.

Specyfika umów nienazwanych polega na tym, iż tego rodzaju umowy są tworzone w celu zaspokojenia pewnych zindywidualizowanych lub nowych potrzeb oraz uwzględnienia sytuacji gospodarczych, dla których katalog umów nazwanych nie dostarcza odpowiednich wzorców rozwiązań.

Brak uregulowania cash poolingu w prawie polskim powoduje konieczność jego kształtowania w oparciu o art. 353¹ Kodeksu Cywilnego, który statuuje zasadę swobody umów. Zgodnie z nią strony mogą ukształtować treść umowy, a także wybrać kontrahenta według swego uznania, byleby treść stosunku prawnego lub jego cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, zakazom zawartym w ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Skutki podatkowe umowy cash – poolingu rzeczywistego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Poniżej wskazujemy konsekwencje podatkowe oraz ewentualne ryzyka podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych mogące wystąpić w związku z dokumentami przedstawionymi przez Spółkę dotyczącymi fizycznych transferów całkowitych środków zgromadzonych na poszczególnych rachunkach uczestników na rachunek główny w celu konsolidacji w ramach tzw. Cash poolingu rzeczywistego.

Nieuznanie umowy cash – poolingu rzeczywistego jako umowy pożyczki

Z istoty umowy pożyczki wynika, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Wobec tego elementy przedmiotowo istotne umowy pożyczki, to:

 • Obowiązek pożyczkodawcy do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku;

 • Obowiązek pożyczkobiorcy do zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

W przypadku typowego cash poolingu rzeczywistego (jeżeli umowa zawiera w swej treści transakcje poolingowe) istnieje obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy, jednak brak jest elementu zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Ponadto, w umowie cash poolingu rzeczywistego brak jest swobodnego dysponowania pieniędzmi, co jest elementem koniecznym pożyczki. Agent – Pool Leader nie ma jednak możliwości dysponowania otrzymanymi od uczestników umowy poolingowej nadwyżkami finansowymi jak właściciel, w szczególności nie może nimi rozporządzać w żaden inny sposób, aniżeli wynikające z umowy poolingowej przeznaczenie ich na kompensowanie niedoborów finansowych innych uczestników umowy Cash - poolingu.

Trudno utożsamić finansowanie, które występuje w ramach umowy poolingowej z udzielaniem pożyczek. Innymi słowy transakcje dokonywane na podstawie porozumień cash poolingowych nie wyczerpują znamion umowy pożyczki, pod warunkiem, iż umowa poolingowa wskazuje w swej treści rzeczywiście na transakcje poolingowe. W przypadku, jeżeli struktura cash poolingu odbiega od podstawowych cech instytucji - cash poolingu istnieje ryzyko podatkowe, iż organy podatkowe uznają rozliczenia w ramach grupy, jako transakcje udzielenia pożyczki, o której jest mowa w art. 720 kc.

Odsetki płacone przez Spółkę z tytułu ujemnego salda rachunku

Zgodnie z umową cash poolingu, po zakończeniu danego miesiąca (okres rozliczeniowy dla odsetek) Pool Leader przekazuje Spółce informacje zawierającą zestawienie należnych odsetek za dany okres rozliczeniowy oraz stosowną fakturę z tego tytułu.

Zgodnie z przepisami updop, za koszty uzyskania przychodów (dalej: KUP) nie uważa się naliczonych lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek. Jedynie, w przypadku dokonania zapłaty odsetek, Spółka będzie uprawniona do ich zaliczenia w KUP. Odsetkowe koszty podatkowe powstaną w momencie ich faktycznego wypływu z rachunku uczestnika (w zależności od zapisów umownych - bądź w chwili odrębnego, określonego co do kwoty, transferu odsetek, bądź w momencie transferu najbliższego salda dodatniego, z którego potrącane są odsetki). Ponadto, jeżeli rozliczenia pomiędzy stronami umowy z tytułu odsetek będą się odbywały poprzez wzajemne kompensaty (bez fizycznego przepływu środków pieniężnych), należy pamiętać, iż z prawnego punktu widzenia kompensata jest traktowana jak zapłata.

Z praktycznego punktu widzenia, zalecane jest także szczegółowe rozdzielanie tytułów dokonywanych transferów, z wyraźnym wyodrębnieniem transferów odsetkowych i innych. W przypadku braku takiej ewidencji nie będzie możliwe prawidłowe określenie kosztu oraz przychodu dla celów podatkowych.

Niedostateczna kapitalizacja

Cienka kapitalizacja występuje w dwóch przypadkach, tzn. jeżeli pożyczki są udzielane przez bezpośrednich udziałowców (udziałowca) albo jeżeli pożyczki są udzielane przez spółki (spółkę) siostrzane (są to takie, spółki w których ten sam podmiot posiada udziały lub akcje).

Opodatkowanie odsetek wypłacanych przez Spółkę z tytułu zawartej umowy

Stosownie do art. 3 ust 2 updop podatnicy, jeżeli nie maja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP) siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP.

Taki obowiązek opodatkowania osiąganych przez podmiot dochodów na terytorium RP dotyczy także przychodów uzyskiwanych z tytułu wypłacanych na jego rzecz odsetek (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop).

Zgodnie z art. 26 updop osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust 1 updop oraz art. 22 ust 1 updop są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek od tych wypłat (dalej: podatek u źródła).

Stawka podatku u źródła od odsetek wynosi 20 %. Przepisy updop, dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła stosuje się, jednak z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez RP z innymi państwami (dalej: Umowa o UPO). Umowa o UPO będzie modyfikować stawkę podatku u źródła w odniesieniu do wypłacanych odsetek.

W przypadku, gdy podmiot krajowy jest zobowiązany do zapłaty odsetek na rzecz uczestnika Umowy Cash – poolingu mającego siedzibę poza terytorium RP, pojawić może się problem, komu odsetki te są faktycznie należne. Większość umów o UPO zawartych przez RP – w odniesieniu do dochodów biernych – zawiera klauzulę beneficial ownera, czyli uprawnionego właściciela odsetek.

Status uprawnionego właściciela odsetek przysługuje ekonomicznemu właścicielowi, który:

 • Dysponuje kapitałem, którego udostępnienie warunkuje powstanie odsetek np. zawarł umowę pożyczki, lub

 • Dysponuje prawem do zagospodarowania odsetek.

Zmiana wierzyciela odsetek co do zasady nie zmienia statusu osoby uprawnionej. Podmiot trzeci nabywający wyłącznie prawo do otrzymania odsetek nie staje się automatycznie osobą uprawnioną. Wobec tego, przekazanie nadwyżki powstającej na rachunku uczestników umowy cash poolingu (będącej źródłem należności odsetkowych) poprzez rachunek docelowy Pool Leadera nie skutkuje uznaniem tego Pool Leadera za podmiot uprawniony do tych odsetek.

Właścicielem nadwyżki na rachunku (będącej źródłem wierzytelności) nadal pozostaje podmiot (uczestnik umowy cash poolingu) przekazujący tę nadwyżkę. Sam fakt fizycznego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników umowy cash poolingu i rachunkiem docelowym Pool Leadera nie powoduje, iż Pool Leader staje się osoba uprawnioną.

Z uwagi na wielokierunkowe rozliczenia dokonywane w ramach cash poolingu rzeczywistego, co do zasady, nie jest możliwe bezpośrednie określenie sposobu, w jaki nadwyżki są bilansowane z niedoborami, a tym samym w jakim zakresie jedni uczestnicy umowy finansują pozostałych.

W związku z powyższym powstają dwa zasadnicze problemy związane z:

 • Obowiązkiem posiadania certyfikatu rezydencji wszystkich spółek Grupy

 • Ustaleniem, od którego podmiotu określone środki pieniężne faktycznie pochodziły.

Warunki skorzystania z preferencyjnej stawki podatku u źródła od wypłacanych odsetek

Z updop wynika możliwość zastosowania stawki określonej w umowie o UPO pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby / zamieszkania uprawnionego właściciela odsetek w formie certyfikatu rezydencji, wydanego do celów podatkowych przez właściwy organ administracji podatkowej.

Ponadto, z brzmienia art. 21 ust 3 updop wynika preferencyjna stawka podatku u źródła. W celu skorzystania z powyższej stawki podatkowej, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • Wypłacającym należności jest polska spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego w RP,

 • Uzyskującym przychody jest spółka podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w innym państwie członkowskim UE,

 • Spółka wypłacająca należność lub spółka otrzymująca należność posiada w kapitale drugiej spółki nie mniej niż 25% udziałów,

 • Posiadanie udziału w kapitale występuje nieprzerwanie przez okres 2 lat, przy czym okres ten może upływać po dniu uzyskania przez spółkę przychodu z tytułu odsetek.

Należy wskazać, iż z uwagi na upływ okresu przejściowego, z dniem 1 lipca 2013 r. spółka może nie być w ogóle zobowiązana do poboru podatku u źródła.

Środki pieniężne otrzymane w ramach umowy Cash – poolingu a przychód podatkowy

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze. Powstaje więc pytanie czy otrzymanie środków pieniężnych w ramach Umowy Cash – poolingu stanowi przychód podatkowy?

Porozumienia typu cash pooling cechuje zwrotny charakter transferów pieniężnych dokonywanych pomiędzy uczestnikami umowy. W orzecznictwie sądowym utrwalił się natomiast pogląd, zgodnie z którym za przychód podatkowy można uznać tylko te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika. W konsekwencji należy uznać, że wymienione w art. 12 ust. 1 updop przykładowe kategorie normatywne, aby mogły zostać uznane za przychody podatkowe, powinny spełniać określone przesłanki, wśród których wiodącą jest przesłanka definitywnego przysporzenia. Tak długo, jak otrzymane pieniądze nie będą cechować się definitywnym charakterem, w szczególności będą miały charakter zwrotny, nie będą stanowić przychodów do celów updop. Tym samym twierdzenie, że otrzymane pieniądze w każdym przypadku stanowią przychody podatkowe – chyba że updop stanowi inaczej – nie znajduje uzasadnienia.

W przypadku porozumień cash poolingowych, należy uznać, że ewentualne transfery dokonywane w ramach tych struktur nie powinny być uwzględniane w rachunkach podatkowych poszczególnych uczestników z uwagi na brak definitywnego przysporzenia/wydatku po ich stronie.

Odsetki otrzymane przez Spółkę z tytułu salda dodatniego a przychód podatkowy

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 updop do przychodów podatkowych nie zalicza się, m.in., kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Przychody z tytułu odsetek powstające w wyniku udziału w systemie cash poolingu należy więc rozpoznać za przychód podatkowy w momencie ich wpływu na rachunek uczestnika.

Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Podstawową korzyścią zastosowania cash-poolingu jest możliwość koncentracji środków finansowych kilku podmiotów oraz kompensacja nadwyżek wykazanych przez jedne podmioty z niedoborami innych podmiotów należących do grupy.

Jako potencjalne ryzyko podatkowe dla Spółki należy wskazać, możliwość oszacowania przez organ podatkowy przychodu z nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego świadczenia w przypadku braku zastrzeżenia w umowie poolingowej lub zastrzeżenia poniżej poziomu odsetek rynkowych stosowanych przez instytucje komercyjne. W ocenie organów podatkowych takie postanowienia umowne mogą generować dla świadczeniobiorcy przychód w postaci świadczeń nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych.

Z tytułu wykonywania określonych czynności Pool Leader powinien otrzymywać stosowne, określone w sposób rynkowy, wynagrodzenie. Brak ustalenia odpłatności z tego tytułu generuje powstanie ryzyka podatkowego związanego z otrzymywaniem przez Uczestnika nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia. Umowa Cash – poolingu powinna regulować również powyższą kwestię.

Różnice kursowe

Zgodnie z updop, przychody i koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu / poniesienie kosztu. W sytuacji, gdy pomiędzy dniem uzyskania przychodu a dniem faktycznego otrzymania przychodu (lub pomiędzy dniem zarachowania kosztu a dniem faktycznej zapłaty kosztu) według kursów faktycznie zastosowanych występują różne kursy walut, przychody podwyższa się o dodatnie różnice kursowe a koszty uzyskania przychodu podwyższa się o ujemne różnice kursowe.

W przypadku Spółki następują rzeczywiste przepływy pieniężne określonych środków pieniężnych wyrażonych w kwotach EUR z rachunku Uczestnika na rachunek wskazany przez Pool Leadera. Tak więc może powstać wątpliwość co do tego, kiedy ma miejsce uzyskanie przychodu (w przypadku dodatniego salda na rachunku), a kiedy zarachowanie kosztu uzyskania przychodu (w przypadku salda ujemnego).

Uzyskanie przychodu/ zarachowanie kosztu podatkowego powinno następować w dniu otrzymania rozliczenia od Pool Leadera, a ustalenie różnicy kursowej powstanie pomiędzy dniem przekazania/ otrzymania środków pieniężnych a ich rozliczeniem.

Ceny transferowe

Jeżeli w wyniku powiązań określonych w art. 11 updop (podmioty powiązane) ustalone zostały nierynkowe warunki transakcji, które wpływają na niewykazywane przez polski podmiot dochodów lub wykazywanie dochodów niższych niżby można się spodziewać, gdyby te powiązania nie wystąpiły, władze skarbowe określają dochody tego podmiotu i należny podatek bez uwzględniania tych powiązań.

Podmiot krajowy ma obowiązek przedstawić na żądanie władz skarbowych szczególną dokumentację podatkową (obejmującą określone w art. 9a updop elementy). Nieprzedstawienie tej dokumentacji w terminie 7 dni skutkuje zastosowaniem stawki sankcyjnej 50% do ewentualnej różnicy pomiędzy dochodem wykazanym przez podatnika a dochodem oszacowanym przez władze skarbowe.

Uwzględniając przytoczone restrykcje z zakresu cen transferowych, należy wskazać na następujące elementy transakcji dokonywanych w ramach cash poolingu, które w szczególności powinny charakteryzować się rynkowymi warunkami:

 • wysokość oprocentowania sald dodatnich i ujemnych;

 • zasady płatności odsetek;

 • wysokość prowizji dla Pool Leadera,

 • ewentualne, stosowane w transakcji zabezpieczenia oraz opłaty za niewywiązywanie się z warunków umownych.

Ryzyko podatkowe jest związane z założeniem, iż warunki ustalone pomiędzy posiadaczami rachunków bankowych uczestniczących nie powinny odbiegać od warunków rynkowych. Należy tutaj uwzględnić jednak charakter i cel zawarcia umowy cash – poolingu, tj. założenie, iż zawarta umowa cash – poolingu zakłada zmniejszenie kosztów finansowych oraz pozwala na uzyskanie korzystnego oprocentowania swoich środków pieniężnych.

W świetle przepisów dotyczących cen transferowych, transakcja w zakresie cash poolingu jest realizowana pomiędzy pool leaderem a podmiotem uczestniczącym w rozliczeniach (nie ma transakcji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozliczeniach).

Skutki podatkowe umowy cash – poolingu rzeczywistego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych umowa cash – poolingu, bez względu na jej rodzaj, stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) kompleksową usługę pośrednictwa finansowego . Zgodnie z art. 43 ust. 1 uptu usługi świadczone w ramach umowy cash – poolingu podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Transakcje dokonywane w ramach systemu Cash - poolingu należy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług rozpatrywać w konstelacji: Pool Leader – uczestnik porozumienia.

Postanowienia umowne powinny precyzyjnie regulować wzajemne rozliczenia uczestników porozumienia. Jest to niezwykle istotne ze względu na prawidłowe określenie momentu powstania przychodu i kosztu podatkowego, a także właściwego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego dla celów podatku VAT.

W sytuacji, gdy polski podmiot zostanie włączony do struktury Cash - poolingu zawartej między podmiotami zagranicznymi, wówczas ewentualne konsekwencje w podatku VAT dotyczyć będą wykazywania miejsca świadczenia usług pośrednictwa finansowego.

Zgodnie z postanowieniami umowy near - zero – balansing Cash Pooling oraz informacjami uzyskanymi od Spółki, podmiotem dokonującym rozliczeń finansowych z uczestnikiem Cash Poolingu będzie Pool Leader.

Skutki podatkowe umowy cash – poolingu rzeczywistego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Wiele wątpliwości podatników budzi kwestia opodatkowania cash poolingu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w szczególności w aspekcie Cash poolingu rzeczywistego.

W art. 1 ust. 1 pkt 1 upcc zawarty został zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Wśród czynności opodatkowanych ustawodawca wskazał umowę pożyczki. Natomiast umowa Cash poolingu, jako umowa nienazwana, nie jest, w naszej opinii, objęta powyższym katalogiem.

Podobne stanowisko zajęły organy podatkowe w swoich interpretacjach

Przepis dotyczący „umowy pożyczki” nie może być interpretowany w sposób rozszerzający.

Istotnym jest również to, iż w przypadku gdy transfery pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w cash poolingu, zakwalifikowane zostaną jako pożyczki, wówczas i tak nie będą opodatkowane pcc.

Przepis art. 2 pkt 4 upcc stanowi bowiem, iż nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Usługi te, jak wskazano powyżej, podlegają zwolnieniu z VAT, zatem bezsprzecznie pozostają neutralne dla rozliczeń z tytułu PCC.

Autor: Andrzej Dmowski

Russell Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi