languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych
piątek, 19 maj 2023 12:04

Ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych

Obraz autorstwa pochodzi z Freepik Obraz autorstwa pochodzi z Freepik

Jedną z wielu zmian wprowadzonych w przepisach (a w związku z tym również w obowiązkach z nich wynikających) dotyczących cen transferowych było wprowadzenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych.

W danym dokumencie podatnik był zobowiązany do potwierdzenia, że: 1. sporządził lokalną dokumentację podatkową cen transferowych, 2. ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych były ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Do 1 stycznia 2022 r. obowiązywał art. 11m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (analogicznie art. 23y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zobowiązujący do składania danego oświadczenia jako oddzielnego dokumentu. Od 1 stycznia 2022 r. ma ono być integralną częścią informacji o cenach transferowych, tzn. formularza TPR-C (który składają osoby prawne) lub TPR-P (który składają osoby fizyczne).

Ta zmiana, pomimo ułatwienia w postaci braku konieczności sporządzania oddzielnego dokumentu, budzi wątpliwości co do sposobu zamieszczenia danego oświadczenia w formularzach. Tym bardziej, iż opublikowane pod koniec września zeszłego roku formularze TPR w wariancie czwartym nie zawierały dodatkowej sekcji dotyczącej samego oświadczenia.

Warto zatem zobaczyć, co na ten temat mówią przepisy, zresztą te same, na które powołuje się Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1] podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1-2 lub 10-12[2] ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z art. 11t ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[3] informacja o cenach transferowych zawiera:

  1. wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana,
  1. dane identyfikacyjne podmiotu,
  1. ogólne informacje finansowe podmiotu,
  1. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  1. informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji,
  1. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa powyżej,
  1. oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Szczegółowa treść oświadczenia, o którym mowa powyżej, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1934). Zgodni z par. 2 pkt 7 powyższego Rozporządzenia, brzmi ono następująco:

Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Natomiast analogiczne oświadczenie, zgodnie z par. 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1923), brzmi następująco:

Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wracając do samego komunikatu Ministerstwa Finansów, można w nim przeczytać, iż do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest wzór opublikowany w wariancie 4 tej Informacji, który nie zawiera w strukturze dokumentu odrębnej części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W jaki sposób zatem zawrzeć informację o sporządzeniu dokumentacji podatkowej? W dalszej części można przeczytać, że w przypadku podmiotów zobowiązanych do złożenia Informacji TPR za rok 2022, w związku z upływem terminu na złożenie tej Informacji, celem złożenia oświadczenia z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4, podmioty mogą zamieścić odpowiednią jego treść w Sekcji F Dodatkowe informacje. Skorzystać z tego rozwiązania można tylko do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego Informacji TPR-C oraz TPR-P (wariant 5).

Jednocześnie w komunikacie została zawarta informacja, iż 25 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Finansów udostępniło wersje robocze formularzy TPR-C i TPR-P w wariancie 5. Jeżeli zatem prace nad rozporządzeniami zmieniającymi rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych przebiegną bezproblemowo, być może podatnicy nie będą musieli w listopadzie stosować sposobu zamieszczania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej cen transferowych, o którym mowa w opublikowanym oświadczeniu.

[1] Analogicznie: art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

[2] Analogicznie art. 23 pkt 1–2 i 9–11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. chodzi o transakcje kontrolowane:

1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (ten warunek odnosi się jedynie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

c) nie poniósł straty podatkowej;

1a) zawieranych wyłącznie:

a) pomiędzy położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b) przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu pod warunkiem, że żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 6 i art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i nie poniósł straty podatkowej;

2) objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej, albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, za okres, którego takie porozumienie dotyczy; (…)

10) polegających wyłącznie na dokonaniu rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,

b) rozliczenie nie jest związane bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną,

c) rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,

d) podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

- przy czym w przypadku zastosowania klucza alokacji przepis art. 11f ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 23r ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosuje się odpowiednio;

11) stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej - w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11f ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych (art. 23r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

12) dotyczących pożyczki, kredytu lub emisji obligacji - w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

[3] Analogicznie: art. 23zf ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Michał Zdanowski

Michał Zdanowski

Project manager - TP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi