languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Nadchodzą zmiany w formularzach TPR
wtorek, 11 kwiecień 2023 11:40

Nadchodzą zmiany w formularzach TPR

Źródło: freepik Źródło: freepik

Niektórzy podatnicy mogą pamiętać jeszcze czasy, kiedy przepisy dotyczące tematyki cen transferowych były dużo prostsze, nie nakładały dużej liczby obowiązków poza obowiązkiem dokumentacyjnym, a jeżeli ulegały zmianie, to raz na kilka lat. No cóż, od 2017 r. można zapomnieć o powyższych czasach, bo po dość dogłębnej zmianie wprowadzonej w powyższym roku, kolejna wielka zmiana została wprowadzona dwa lata później. Na szczęście nie jest to „świecka tradycja”, mało który podatnik mógłby nadążyć za radykalnymi zmianami co dwa lata. Jednakże co jakiś czas są wprowadzane pomniejsze zmiany dotyczące obowiązku dokumentacyjnego lub informacyjnego w cenach transferowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione proponowane zmiany w formularzach TPR, tj. w tzw. informacjach o cenach transferowych.

Skąd ta nowelizacja przepisów? Spowodowała je ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1]. Wprowadzone nią zmiany obowiązują w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych[2] od 1 stycznia 2023 r. i dotyczą m. in. usunięcia dość mocno kłopotliwych kwestii związanych z tzw. „pośrednimi transakcjami rajowymi”[3]. Celem projektu Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jest dostosowanie przepisów danego rozporządzenia do nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[4].

Czego będą dotyczyć zmiany? Nie jest ich dużo, ale będą stanowić ułatwienia dla wypełniającego formularze TPR podatnika. Przede wszystkim:

a) zostaną uchylone przepisy odnoszące się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których była mowa w art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wedle wcześniejszego brzmienia (czyli o wspomnianych wcześniej pośrednich transakcjach rajowych),

b) nastąpi modyfikacja w sposobie przedstawiania statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy,

c) zostanie doprecyzowana treść oświadczenia zawartego w formularzu TPR,

d) załącznikowi do rozporządzenia zostanie nadane nowe brzmienie.

Warto pokrótce omówić poszczególne propozycje.

Po pierwsze, usunięcie przepisów dotyczących tzw. „pośrednich transakcji rajowych”. Wcześniej w przypadku transakcji, o których była mowa w ówczesnym art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należało wskazać kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz wartość transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, o ile były one znane podmiotowi. Projekt Rozporządzenia uchyla treści związane z powyższymi rozwiązaniami. Proponuje się również rezygnację z podziału na transakcje rajowe bezpośrednie oraz pośrednie, o których była mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Po drugie, modyfikacja w sposobie przedstawiania statusu mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Zmiana jest związana z przepisem art. 11q ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

W przypadku:

1) transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikro przedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

2) transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1

- lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, nowa propozycja dotycząca przedstawiania informacji przez mikro przedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę będzie opierała się przede wszystkim na obowiązku wskazania odpowiednich danych w sekcji D formularza TPR („Dodatkowe dane podmiotu, dla którego jest składana informacja”). Dlatego też proponowane są zmiany w załączniku do rozporządzenia, tj. fragment opisujący sposób wypełnienia formularza TPR.

Po trzecie, zmiana (doprecyzowanie) treści oświadczenia zawartego w formularzu TPR. Zmiana wiąże się z obecnym brakiem obowiązku składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, takie oświadczenie jest elementem informacji o cenach transferowych.

W Rozporządzeniu dotyczącym informacji o cenach transferowych (par. 2 pkt 7 lit. b) są dwa oświadczenia:

1) w przypadku, gdy podmioty powiązane zawierały transakcje kontrolowane:

Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2) w przypadku, gdy podmioty powiązane zawierały transakcje inne, niż kontrolowane:

Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane odpowiednio na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Po zaproponowanej zmianie, drugie z powyższych oświadczeń miałoby następujące brzmienie:

Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, zmiana oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 7 lit a. rozporządzenia, polega na skreśleniu z jego treści wyłącznie odwołania do zmienionego ust. 3 w art. 11t ustawy, która to zmiana jest związana z uchyleniem przepisów odnoszących się do tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Po czwarte, nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia. Nie tylko jest on dostosowany do wszystkich wymienionych powyżej zmian, ale również, zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, zawiera zmiany doprecyzowujące lub redakcyjne.

Powyższe zmiany będą miały zastosowanie do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z proponowanym projektem, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na dzień pisania niniejszego artykułu, projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania oraz konsultacji publicznych.

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180, 2707).

[2] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2587, z późn. zm.).

[3] Ogólnie o transakcjach z podmiotami rajowymi, ale również o dość kłopotliwych „pośrednich transakcjach rajowych” pisaliśmy na naszej stronie:

https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-podatkach/item/2799-transakcje-z-podmiotami-z-rajow-podatkowych-wedlug-cen-transferowych.html

[4] Przy czym warto zaznaczyć, iż analogiczne zmiany będą dotyczyć również „odpowiednika” rozporządzenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże dla ułatwienia i jasności przekazu, w dalszej części artykułu będzie mowa jedynie o aktach prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Michał Zdanowski

Michał Zdanowski

Project manager - TP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi