czwartek, 10 listopad 2022 08:00

Kogo dotyczą zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

Nie każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi podlega pod obowiązek dokumentacyjny, tj. wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.  Abstrahując od kwestii, jaką są tzw. „progi dokumentacyjne”[1], ustawodawca wprowadził od 2019 r. dodatkowe warunki, po spełnieniu których dana transakcja zostaje zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego. Te warunki zostały opisane odpowiednio w art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższymi przepisami, obowiązek dokumentacyjny nie dotyczy niżej opisanych transakcji.

Po pierwsze, są to transakcje zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[2],
 • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i analogicznie art. 21 ust. 1 pkt 63 i 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[3],
 • nie poniósł straty podatkowej.

Drugi rodzaj transakcji, wprowadzony od 2022 r., to transakcje zawierane wyłącznie:

 • pomiędzy położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu pod warunkiem, że żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnień, o których mowa była wcześniej.

Dalsze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dotyczą transakcji:

 • objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, albo porozumieniem podatkowym za okres, którego takie porozumienie dotyczy;
 • których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;
 • w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 • w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
 • realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
 • a) na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
 • b) przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;

- realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:

a) na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,

b) przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;

 • polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska;
 • polegających wyłącznie na dokonaniu rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,

b) rozliczenie nie jest związane bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną,

c) rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,

d) podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

 • stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej;
 • dotyczących pożyczki, kredytu lub emisji obligacji - w przypadku spełnienia warunków dotyczących tzw. „safe harbour”.

Jak widać, ustawy o podatkach dochodowych w wielu przypadkach zwalniają z obowiązku dokumentacyjnego, nie dotyczy to tylko przypadku nieprzekroczenia progów transakcyjnych. Doświadczony zespół cen transferowych Russell Bedford Poland Sp. z o.o. pomoże nie tylko szczegółowo ustalić zakres obowiązku dokumentacyjnego, ale również sprawdzi, czy Państwa transakcje mogą skorzystać ze zwolnienia ustawowego. Jeżeli zawierają Państwo transakcje z podmiotami powiązanymi, zapraszamy do kontaktu.

Michał Zdanowski. Project manager.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Wraz z doświadczonym zespołem wspiera wiodące firmy w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

[1] To znaczy progi kwotowe, po przekroczeniu których przez wartość transakcji w danym roku podatkowym należy sporządzić dokumentację podatkową cen transferowych.

[2] Jest to zwolnienie z podatku dochodowego – warunek ten nie ma swojego odpowiednika w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

[3] Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu – wolne od podatku dochodowego.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Instytucja składu VAT w polskim porządku prawnym - trwają konsultacje - Russell Bedford https://t.co/YZRP1pvuhw
RB__Poland Pracownicze Plany Kapitałowe a opodatkowanie - Russell Bedford https://t.co/aM17HLTyst
RB__Poland Już niedługo należy zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości - Russell Bedford https://t.co/vovk0Y0iwX