languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Transakcje restrukturyzacyjne w cenach transferowych. Niezbędne dane oraz informacje do udokumentowania transakcji
czwartek, 20 październik 2022 07:28

Transakcje restrukturyzacyjne w cenach transferowych. Niezbędne dane oraz informacje do udokumentowania transakcji

Restrukturyzacja na płaszczyźnie regulacji o cenach transferowych ma nieco szerszą definicję niż prezentuje prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 z późn. zm.)[1] restrukturyzacja jest rodzajem transakcji kontrolowanej, polegającej na reorganizacji działalności podmiotów powiązanych.

Zgodnie z § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o restrukturyzacji – rozumie się przez to reorganizację:

a) obejmującą istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz

b) wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

  Transakcje restrukturyzacji spełniają definicję transakcji kontrolowanej w rozumienie przepisów o cenach transferowych.  Intencją       ustawodawcy było objęcie definicją również zagadnień, które mogą nie zostać uznane za transakcję w potocznym rozumieniu tego   słowa. W wyżej wspomnianym rozporządzeniu nie tylko zdefiniowano restrukturyzacje jako transakcje kontrolowane, ale również     określono etapy badania rynkowości transakcji reorganizacyjnych. Pojęciem powiązanym z restrukturyzacją jest wynagrodzenie   wypłacane w ramach takich transakcji, często nazywanym opłatą rekompensacyjną. Kluczową kwestią pod kątem badania rynkowości   transakcji jest zasadności opłaty oraz jej wysokość. Okoliczności wyznaczenie poziomu wynagrodzenia, a także kryteria które mają   wpływ na ustalenie jego wysokości. Wyżej wspomniane rozporządzenie, w §17, reguluje także kwestie badania porównywalności:

 „W przypadku restrukturyzacji badanie porównywalności obejmuje również następujące etapy:

 1) identyfikację relacji handlowych lub finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi przed i po restrukturyzacji, obejmującą:

 a) prawidłową identyfikację faktycznych transakcji, składających się na restrukturyzację, w szczególności poprzez określenie   faktycznych  funkcji, ryzyk i aktywów podmiotów powiązanych przed i po restrukturyzacji, w tym zdolności podmiotów powiązanych do   realizacji przypisanych im w wyniku restrukturyzacji funkcji, ponoszenia ryzyk oraz zaangażowania aktywów,

 b) analizę przyczyn gospodarczych przeprowadzonej restrukturyzacji, jak również oczekiwanych w wyniku restrukturyzacji korzyści, w   szczególności efektów synergii,

 c) analizę opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych;

 2) określenie skutków podatkowych faktycznych transakcji, składających się na restrukturyzację;

 3) określenie, w jakim zakresie w rezultacie restrukturyzacji doszło do przeniesienia potencjału do generowania zysku, w szczególności   wskutek przeniesienia wartościowych aktywów lub praw do tych aktywów, w tym wartości niematerialnych, lub rozwiązania lub istotnego   renegocjowania istniejących umów, lub przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

 4) określenie, czy należne jest wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji uwzględniające wartość przeniesionego potencjału do   generowania zysku;

5) jeżeli wynagrodzenie jest należne – określenie, czy jego wysokość jest zasadna, w szczególności przy uwzględnieniu:

a) przychodów i zysków, jakie mogły być oczekiwane przez podmiot przenoszący, jeżeli do restrukturyzacji by nie doszło,

b) obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z innych przepisów prawa, przy czym takie odszkodowanie podlega ocenie w świetle tego, czy w danych okolicznościach podmioty niepowiązane zgodziłyby się na takie odszkodowanie i czy odszkodowanie przewidziane w innych przepisach prawa nie jest za wysokie albo za niskie w stosunku do odszkodowania, na które zgodziłyby się w danych okolicznościach podmioty niepowiązane,

c) relacji między wynagrodzeniem z tytułu restrukturyzacji a oczekiwanym przez podmiot przenoszący wynagrodzeniem z transakcji z podmiotem przejmującym”

  1. [2]

Przykładowymi transakcjami restrukturyzacji mogą być:

  • dokonanie przeniesienia produkcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, czego skutkiem jest zmiana podmiotu w funkcji produkcji;
  • przeniesienie działalności dystrybucyjnej do innego podmiotu;
  • przeniesie aktywów niematerialnych na rzecz podmioty powiązanego (patenty, znaki towarowe, know-how);
  • przeniesie aktywów materialnych, np. linii produkcyjnych bądź hali produkcyjnej.[3]

Dokumenty, które są niezbędne do udokumentowania transakcji oraz jej rynkowego poziomu, są zależne od rodzaju transakcji restrukturyzacyjnej. Na przykładzie standardowej transakcji połączenia dwóch podmiotów powiązanych możemy wskazać iż dokumentującym to zdarzenie będzie protokół z walnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, a przede wszystkim plan połączenia podmiotów powiązanych. Jeżeli mówimy o mniej oczywistych transakcjach to z pewnością potrzebne będą wszelkie umowy oraz porozumienia, na podstawie których została zrealizowana transakcja restrukturyzacyjna.

Jeżeli macie państwo wątpliwości co do poprawnej kwalifikacji transakcji pod kątem cen transferowych – zapraszamy do kontaktu oraz na spotkanie z zespołem cen transferowych, na którym już 17 listopada omówimy i zaprezentujemy na przykładzie, jak zbadać obowiązek dokumentacyjny oraz jak wytypować transakcję kontrolowaną.

[1] identyczne zapisy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 870 z późn. zm.).

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002491/O/D20182491.pdf

[3] Leksykon cen transferowych, Wolters Kluwer Warszawa 2019 r., s. 528

Autorka: Darya Bannaya. Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi. Od 2021 roku specjalizuje się w zakresie cen transferowych. Razem z doświadczonym zespołem wspiera wiodące firmy w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych. Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi