poniedziałek, 23 sierpień 2021 07:42

Polski Ład a Ceny Transferowe – podsumowanie propozycji zmian

Rządowe Centrum Legislacji 26 lipca 2021 r., opublikowało projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wchodzących w pakiet „Polskiego Ładu”. Do 30 sierpnia 2021 r. potrwają konsultacje publiczne dot. rozwiązań zaprezentowanych w projektach ustaw.

Reforma nazywana „Polskim Ładem” budzi wiele emocji wśród podatników, z założenia ma to być reforma podatkowa zawierająca historyczne i radykalne zmiany podatkowe mające na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie szarej strefy czy też wyrównanie szans dla firm działających na polskim rynku.

W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące cen transferowych. Projekt nowelizacji zakłada zmiany mające na celu uproszczenie oraz uporządkowanie przepisów o cenach transferowych. Jednak wśród nowości mogą również znaleźć się zmiany posiadające negatywny wpływ na obowiązki podatników. Opis poniższych zmian bazuje na projekcie ustawy przedstawionym w ramach prezentacji pakietu „Polskiego Ładu”. Ostateczne brzmienie ustawy może ulec znaczącym zmianom w trakcie procesu legislacyjnego.

  1. Informacja o cenach transferowych (TPR) i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

W obecnym stanie prawnym TPR jest podpisywany przez kierownika jednostki, który przeważnie oznacza członków zarządu danego podmiotu. Zmiany projektowane przez Ministerstwo Finansów zakładają możliwość podpisania informacji o cenach transferowych przez prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji, radcę prawnego, biegłego rewidenta, doradcę podatkowego czy pełnomocnika będącego adwokatem.

W ramach zmian wprowadzonych Polskim Ładem informacja o cenach transferowych (TPR) ma zawierać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych przez co nie będzie potrzeby sporządzania odrębnego dokumentu. Uproszczenie będzie polegało na tym, iż podatnik będzie składał wyłącznie jedną informację do jednego konkretnego urzędu zamiast dotychczasowo dwóch dokumentów do dwóch odrębnych urzędów.

Projekt ustawy zakłada również zmianę polegającą na możliwości złożenia informacji o cenach transferowych na podstawie dokumentacji lokalnej w przypadku, gdy dany podmiot był zobowiązany do przygotowania lokalnej dokumentacji w zakresie konkretnych transakcji. Poza tym konkretnym przypadkiem, informacja o cenach transferowych powinna być przez podatników sporządzana bazując na danych oraz informacjach wynikających ze sprawozdania finansowego lub odrębnych dokumentów.

Ostatnią z proponowanych zmian poniekąd dotyczącą informacji o cenach transferowych (TPR) jest zwolnienie podmiotu zobowiązanego do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR) z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

  1. Wartość transakcji

Proponowaną zmianą jest powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. Na potrzeby obowiązków dokumentacyjnych w wartości transakcji kontrolowanych będzie uwzględniany podatek od towarów i usług.

Projekt podejmuje próbę usunięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umów ubezpieczenia, reasekuracji, umów depozytu oraz transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną. Dla poszczególnych umów próba doprecyzowania wartości transakcji prezentuje się następująco:


-transakcje polegające na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną:
wartość transakcji odnosić się ma do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki;

-umowy ubezpieczenia i umowy reasekuracji:

wartość transakcji ustalana będzie na podstawie sumy ubezpieczenia;

-umowy depozytu:

wartość transakcji odnosić się będzie do wartości kapitału.

  1. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji w tym na przedłożenie cen transferowych na żądanie organu podatkowego

Polski Ład zakłada wydłużenie terminu do 14 dni w przypadku żądania przedłożenia dokumentacji przez organ podatkowy z obecnych 7 dni.

  • Lokalna dokumentacja cen transferowych – wydłużenie terminu na sporządzenie o jeden miesiąc w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów tj. do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.;
  • Informacja o cenach transferowych – wydłużenie terminu na złożenie o dwa miesiące w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów tj. do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.
  1. Lokalna dokumentacja cen transferowych – brak obowiązku zawarcia analizy dla niektórych transakcji

Dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych - Polski Ład zakłada zwolnienie z zawierania analiz cen transferowych.

  1. Obowiązki dokumentacyjne – wyłączenia

Do zmian mających nadejść wraz z Polskim Ładem zaliczyć należy również wprowadzenie szeregu wyłączeń z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przy spełnieniu odpowiednich warunków transakcje dotyczące m.in. czystego refakturowania, transakcje objęte porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym i transakcje objęte safe zostaną w całości wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.

  1. Grupy kapitałowe – dokumentacja grupowa

Polski Ład przewiduje zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych. Zgodnie z projektowanymi przepisami dla wszystkich podatników należących do grup kapitałowych, których sprawozdania finansowe zostały skonsolidowane metodą proporcjonalną lub pełną spoczywać będzie obowiązek dołączenia do dokumentacji lokalnej cen transferowych; dokumentacji grupowej. W obowiązujących przepisach wymóg dołączenia dokumentacji grupowej spoczywał na podatnikach, którzy należeli do grup przekraczających próg 200 mln zł skonsolidowanych przychodów w roku poprzedzającym.

  1. Kodeks Karno-Skarbowy

Polski Ład zakłada zmiany dotyczące przepisów powiązanych z obowiązkami w zakresie cen transferowych:

- złożenie TPR po ustawowym terminie obarczone będzie karą grzywny do 240 stawek dziennych,

- niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych lub podanie danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych ze stanem rzeczywistym będzie podlegać karze do 720 stawek dziennych,
- niesporządzenie dokumentacji cen transferowych lub niedołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji wbrew spoczywającego na nim obowiązku będzie podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Zaproponowane zmiany w większości wydają się korzystne szczególnie dla polskich podmiotów powiązanych, lecz również podmiotów dokonujących transakcji rajowych a nie działających w ramach grup kapitałowych. Zmiany w przepisach Kodeksu Karno-Skarbowego w ocenie Ministerstwa są naturalną konsekwencją likwidacji oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Należy pamiętać, iż omawiane zmiany są obecnie na etapie projektowym

Autor: Paweł Trzaska, konsultant podatkowy, Russell Bedford Poland Katowice

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs