languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Specustawa dotycząca Tarczy Antykryzysowej – opcje wsparcia w zakresie podatków
wtorek, 31 marzec 2020 07:00

Specustawa dotycząca Tarczy Antykryzysowej – opcje wsparcia w zakresie podatków

Znamy już ostateczny kształt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów specustawy weszła w życie w momencie jej ogłoszenia, a więc 31 marca 2020 r.

Ustawa przewiduje szereg zmian w obszarach podatkowych, które mają na celu poprawić płynność finansową przedsiębiorstw oraz odroczyć realizację niektórych obowiązków.

Wśród głównych założeń ustawy można znaleźć:

 • odroczenie niektórych terminów podatkowych,
 • odroczenie wdrożenia nowego JPK_VAT,
 • możliwość wstecznego rozliczenia poniesionej straty,
 • wydawanie paragonów elektronicznych,
 • ulgi z tytułu darowizn przekazanych na rzecz walki z epidemią.

Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian w zakresie rozliczania podatków, które znalazły się w specustawie zwanej Tarczą Antykryzysową.

Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj

Zmiany w podatkach dochodowych

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Podatnicy podatku PIT i CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

Z tego sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

W takim przypadku podatnicy będą mogli obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, o wysokość straty, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, składając w tym celu korektę zeznania za 2019 rok.

Na marginesie należy wskazać, że przepisy nie wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wydaje się więc, że to sam podatnik ocenia, czy poniósł negatywne konsekwencje czy też nie.

 • Dłuższy czas na złożenie rocznej deklaracji PIT

Ustawa przewiduje, iż złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2019 r. oraz zapłata podatku po upływie terminu na jego złożenie tj. po 30 kwietnia 2019 r., nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. będzie równoznaczne z wyrażeniem czynnego żalu, o którym mowa w art. 16 KKS.

W takim przypadku podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Podatnicy zyskają więc dodatkowy miesiąc na złożenie zeznania podatkowego.

 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów

Tzw. "mali podatnicy", jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020 r. O rezygnacji z uproszczonych zaliczek wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek przez płatników podatku PIT

Zaliczki na podatek PIT pobrane przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, będzie można zapłacić w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zatem zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia 2020 r. i 20 maja 2020 r. może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

 • Ulga w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

W podatku PIT i CIT wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwot darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wysokość ulgi zależy od okresu w którym darowizna zostanie przekazana. W przypadku darowizny, przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Co do zasady, odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowić będą podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Odliczeniu nie będą podlegały darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone na podstawie innych przepisów o podatku dochodowym, np. przepisów ustawy o ryczałcie.

 • Wyłączenie stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów w podatkach dochodowych

Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak dotychczas.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%.

Warto zaznaczyć, że wyłączenia stosowania tzw. złych długów nie odniesiono do ustawy VAT, przez co firmom ciągle grożą sankcje za nieuregulowanie faktur w ciągu 90 dni.

 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Termin zapłaty podatku od przychodów z wynajmu, dzierżawy lub leasingu budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych) za marzec − maj 2020 r. zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r., jednakże dotyczyć to będzie tylko sytuacji, gdzie wszystkie przychody danego przedsiębiorcy będą niższe o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 • Przedłużenie terminu na składanie informacji TP-R

Zgodnie z ustawą przedłużeniem terminu objęte zostaną podmioty powiązane, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji ocenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r. Dotrzymanie pierwotnego 9-miesięcznego terminu przez podmioty powiązane mające skrócony rok podatkowych (tj. rok podatkowy, których rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., ale nie trwał pełne 12 miesięcy), może być utrudnione. Pierwotny 9-miesięczny termin upłynie bowiem w przypadku takich podmiotów w najbliższych miesiącach.

Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa w dniu 30 września 2010 r. lub później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.

 • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Ustawa przewiduje również prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi zwłaszcza środki trwałe służące do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk.

 • Nowe limity zwolnień przedmiotowych z PIT

Istotną nowością w porównaniu z pierwotnym projektem jest zmiana w ustawie o PIT limitów zwolnień podatkowych.

W 2020 r. limity zwolnień z PIT wyniosą:

– z 1 tys. zł do 3 tys. zł dla zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a);

- nadal bez limitu byłyby zwolnione zapomogi wypłacane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast z 6 tys. zł do 10 tys. zł został podwyższony limit zwolnienia z PIT dla zapomóg wypłacanych z innych źródeł (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b);

- z 1 tys. zł do 2 tys. zł dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67) – nowy limit obowiązywałby zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. (zwolnienie nadal nie będzie dotyczyć bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi);

- z 2 tys. zł do 3 tys. zł dla dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu– dzieci i młodzieży do lat 18 (z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) – nowy limit obowiązywałby zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r.

 • Obniżona stawka wynikająca z regulacji IP Box będzie stosowana dla zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy, osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19, mogą płacić już przy zaliczkach tylko 5 % podatek a nie jak dotychczas dopiero w zeznaniu rocznym.

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8

Ministrostwo Finansów rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. przedłużyło termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku należnego dla podatników CIT do 31 maja 2020 r. Natomiast do 31 lipca 2020 r. zostanie przedłużony termin dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT), a także tych podatników, którzy są podmiotami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Zmiany w VAT

 • Przesunięcie terminu wdrożenia JPK-VAT

Przesunięciu do 1 lipca 2020 r. uległ termin wdrożenia JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami zyskują dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania oraz na przeszkolenie swoich pracowników.

 • Przesunięcie terminu wprowadzenia matrycy stawek VAT i WIS

Przesunięciu uległ również termin wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. Nowa matryca stawek VAT będzie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r., a nie tak jak zakładano wcześniej od 1 kwietnia.

Odpowiedniemu przesunięciu w czasie będą podlegały również zasady związane z wydawaniem i stosowaniem wiążących informacji stawkowych (WIS).

Wydane zatem przed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.

 • Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR

Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienie o dokonaniu takiej zapłaty (zawiadomienie ZAW-NR), nie jak dotychczas w 3 dni a 14 dni.

 • Możliwość przekazania paragonu elektronicznego

Nowością jest także wprowadzenie możliwości wydawania paragonów elektronicznych. Sprzedawca będzie mógł wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Pozostałe zmiany w zakresie podatków

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek COVID-19.

Drugie z przewidzianych ustawą rozwiązań umożliwia przedłużenie, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

 • Zawieszenie terminu składania schematów podatkowych

Ustawa przewiduje również wstrzymanie rozpoczęcia oraz zawieszenie terminów zgłaszania szefowi KAS krajowych schematów podatkowych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2020 r. Zawieszenie nie będzie jednak dotyczyło zgłaszania schematów transgranicznych.

 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłat w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, które są dochodem budżetu państwa. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu.

O zwolnieniu z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej będzie mógł natomiast zdecydować minister finansów w rozporządzeniu.

 • Interpretacje podatkowe później

Zmiany obejmują również wydawanie interpretacji podatkowych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami interpretację indywidualną wydaje się w ciągu trzech miesięcy. Obecnie termin na wydanie interpretacji przez dyrektora KIS został przedłużony o okres trzech miesięcy.

Co więcej, ustawa pozwala ministrowi finansów na przedłużanie tego terminu o kolejne trzy miesiące (minister będzie mógł to zrobić rozporządzeniem).

 • Zawieszony bieg terminów postępowań podatkowych

Zgodnie z ustawą zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych, w tym m.in. w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach sądowo-administracyjnych i karno-skarbowych.

 • Kontynuacja zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej

Do końca 2020 r. został odroczony podatek od sprzedaży detalicznej, który zasadniczo mają płacić sklepy wielkopowierzchniowe. Dotychczasowe przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zakładały, że obowiązek ten wszedłby w życie od lipca 2020 r.

 • Czynny żal również w formie dokumentu elektronicznego

Ustawa wprowadziła możliwość złożenia czynnego żalu także w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Dotychczas kodeks karny skarbowy przewidywał możliwość wniesienia czynnego żalu jedynie na piśmie lub ustanie do protokołu.

Autor

Bożena Pawłowska, starszy konsultant podatkowy, biuro Russell Bedford w Katowicach

 

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi