languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Stosowanie cen transferowych na świecie 2019 – przegląd orzecznictwa
piątek, 21 luty 2020 08:05

Stosowanie cen transferowych na świecie 2019 – przegląd orzecznictwa

 rawpixel.com - pl.freepik.com rawpixel.com - pl.freepik.com

Na początku 2020 roku Bloomberg opublikował przegląd kluczowych rozstrzygnięć jakie zapadły w 2019 roku w różnych państwach aktywnie stosujących zasadę ceny rynkowej. Danny Beeton z Arendt & Medernach w swoim raporcie [1] przedstawia, w jaki sposób międzynarodowi podatnicy radzili sobie w kilku jurysdykcjach w 2019 r. i jakie wnioski można wyciągnąć z perspektywy cen transferowych w 2020 r.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnych prac nad kolejnymi raportami dotyczącymi różnych aspektów cen transferowych, które mają zapewnić aby Wytyczne proponowane przez OECD możliwie w najbardziej adekwatny sposób określały jak w praktyce gospodarczej rozwijające się przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym powinny stosować zasadę ceny rynkowej. Tymczasem obserwując spory podatników z organami podatkowymi i sądami dotyczące globalnych transakcjach handlowych, można odnieść wrażenie, iż Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych nadal są niewystarczająco szczegółowe, aby bezproblemowo dało się zachować niekontrowersyjny charakter prowadzenia biznesu. Ostatecznie to linia orzecznicza określa warunki zastosowania zasady ceny rynkowej w określonych sytuacjach, często z korzyścią zeznań ekspertów, co może służyć za pewną wskazówkę dla praktyków. W wielu przypadkach dopiero na etapie dyskusji przed sądem można zastosować zasadę ceny rynkowej w określonych sytuacjach, często z korzyścią zeznań ekspertów, które mogą stać się punktem odniesienia dla praktyków z innych jurysdykcji.

W 2019 r. zaprezentowano interesującą mieszankę spraw dotyczących cen transferowych, zarówno przed sądami krajowymi, jak i międzynarodowymi, oraz w odniesieniu do cen transferowych między podmiotami i przypisywania zysków do stałych zakładów

Jedno z największych wyzwań, jakie aktualnie stoi przed autorami Wytycznych i ich kolejnych modyfikacji, polega na tym, aby nadążyć za tymi przełomowymi decyzjami.

W 2019 r. zaprezentowano interesującą mieszankę spraw dotyczących cen transferowych, zarówno przed sądami krajowymi, jak i międzynarodowymi, oraz w odniesieniu do cen transferowych między podmiotami i przypisywania zysków do stałych zakładów. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski, jakie można wyciągnąć z analizy tych rozstrzygnięć, a w dalszej części krótką charakterystykę tych spraw, które wydają się najbardziej interesujące.

Wnioski z przeglądu orzecznictwa w zakresie cen transferowych w 2019 roku

  • Dopuszczalna jest propozycja, aby dodatkowy dochód przypisać podatnikowi ze względu na „przypadkowe” świadczenia, które zapewnił on podmiotowi powiązanemu, ale zasadność tego zabiegu można będzie podważyć, wskazując na zakres umowy z podmiotem powiązanym, obecność innej strony, która jest formalnie zobowiązana do świadczenia usług, które są przypadkowym wynikiem roli podatnika.
  • Stawki opłat licencyjnych wydają się być bardziej podatne na kwestionowanie na tej podstawie, że własność intelektualna ma niewielką wartość na rynku lokalnym, o czym świadczy potrzeba poświęcenia przez podatnika dużej kwoty na marketing oraz (niestety) opis rynku lokalnego we własnym raporcie o cenach transferowych podatnika. Należy zachować spójność między globalnym ustalaniem stawek opłat licencyjnych a lokalnymi raportami cen transferowych.
  • Ceny transferowe dla spółek zarządzających kapitałem w grupie oraz ich pożyczek, gwarancji i zasad łączenia środków pieniężnych są nadal kwestionowane i trudniej jest ich bronić ze względu na brak szczegółowych wytycznych w tej dziedzinie (w momencie sporządzania takiego dokumentu). Sądy nie wydają się jeszcze doceniać złożoności i wielkości tych transakcji oraz potrzeby uproszczenia podejść.
  • W sytuacjach, gdzie od długiego czasu (od wielu lat) zgłaszane są straty, często przypisuje się nierozpoznaną transakcję, zwłaszcza usługę marketingową, lub ewentualnie wypełnia lukę w zakresie usług, aby umożliwić wygrywanie kontraktów od globalnych klientów. W takich przypadkach analiza funkcjonalna podatnika może być kluczowa i analiza o zbyt ogólnym charakterze może okazać się mało pomocna.
  • Raporty cen transferowych z innych jurysdykcji mogą być wykorzystane do wykazania, że lokalny podatnik nie osiągnął wystarczającego dochodu, co może doprowadzić do zmiany obciążenia.
  • Sądy są gotowe zaakceptować dowody różnic w porównywalności między podatnikiem a potencjalnymi punktami odniesienia, ale wpływ tych różnic należy skwantyfikować.

Charakterystyka wybranych orzeczeń

Dania

Decyzja w sprawie Microsoft Danmark ApS w duńskim sądzie Najwyższym została podjęta 31 stycznia 2019 r. Problemem nie był poziom prowizji zarobionej przez lokalną spółkę zależną od sprzedaży, ale to, czy prowizja ta powinna była zostać również zarobiona przy drugim zestawie sprzedaży, za który spółka zależna nie ponosi odpowiedzialności umownej. W szczególności podatnik był odpowiedzialny za udostępnienie na rynku oprogramowania dla ogółu społeczeństwa, podczas gdy inna spółka zależna była odpowiedzialna za udostępnienie na rynku oprogramowania dla producentów komputerów. Administracja podatkowa argumentowała, że publiczne wprowadzenie oprogramowania do obrotu zwiększyło prawdopodobieństwo zakupu komputerów wyposażonych w oprogramowanie, dzięki czemu podatnik powinien otrzymać dodatkową prowizję od tej sprzedaży.

Sąd orzekł, że jakikolwiek wpływ na sprzedaż komputerową sprzedaży oprogramowania użytkownikom stanowi „przypadkową” korzyść, i według wytycznych OECD dotyczących cen transferowych nie należy pobierać żadnych opłat.

Ta decyzja potwierdziła pożytek z analizy funkcjonalnej, która jasno określa rolę podatnika, oraz potencjalną korzyść z odwołania się do niektórych krótkich dyskusji w Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych.

UE

Decyzja w sprawie StarbucksManufacturing EMEA BV w Sądzie UE z 24 września 2019 r. Kwestia dotyczyła tego, czy interpretacja niderlandzkich przepisów podatkowych zezwala na nieobliczalne na zasadach rynkowych obliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Podatnik był producentem palonych ziaren kawy dla kawiarni Starbucks w całym regionie. Kupił fasolę, upiekł ją za pomocą grupowej technicznej własności intelektualnej (za który uiścił opłatę licencyjną) i sprzedał ją do kawiarni. Komisja zwróciła uwagę na to, że opłata licencyjna była zróżnicowana, tak aby uzyskać od podatnika jedynie zwykłą marżę zysku, na tej podstawie, że była ona stroną prostszą. Komisja doszła do wniosku, że licencjonując własność intelektualną i będąc w centrum biznesu, podatnik był przedsiębiorcą, a nie prostszą stroną, i że nie było dowodów na istnienie między niezależnymi stronami umów licencyjnych obejmujących podobny sposób obliczania opłaty licencyjnej. Z tych powodów Komisja doszła do wniosku, że interpretacja podatkowa przyznała nielegalną pomoc państwa.

Podejście Komisji ma następujące agresywne i dyskusyjne cechy:

  • ograniczenie pomocy państwa można zastosować zarówno do opodatkowania, jak i wydatków;
  • odrębne „normalne” prawo podatkowe każdego państwa członkowskiego zawsze musiało obejmować zasadę ceny rynkowej w sposób dorozumiany;
  • wszystkie interpretacje podatkowe lub wcześniejsze umowy cenowe, które zawierają ceny niepowiązane z rynkiem, muszą obejmować „selektywność” niezbędną do sprostania wyzwaniu związanemu z pomocą państwa.

Decyzja Sądu w sprawie Starbucks (przeciwko Komisji) potwierdza, że ​​na Komisji spoczywa obowiązek wykazania, że ​​wynik obliczenia cen transferowych różni się znacznie od wyniku na warunkach rynkowych, a nie jedynie stwierdzenia że należało zastosować inną metodę obliczeń. Potwierdza również kluczowość istnienia lub też podobnych uzgodnień handlowych na otwartym rynku w odniesieniu do decyzji w sporach dotyczących cen transferowych oraz potrzebę potwierdzenia, a nie jedynie stwierdzenia, że ​​jedna strona jest prostszą i jedyną podlegającą badaniu dla celów cen transferowych

Włochy

Decyzja w sprawie Anon w Regionalnej Komisji Podatkowej w Lombardii (wyrok 928/20/2019) z 5 września 2019 r. Problemem były utrzymujące się straty podatnika, które zdaniem administracji podatkowej były spowodowane porażką/stratą reszty jego grupy (która była opłacalna) za lokalne usługi marketingowe, które podatnik wykonywał dla niej w swoim imieniu. Sąd odrzucił ten argument, ponieważ nie było solidnych dowodów na świadczenie takiej usługi. Zaakceptował także wyjaśnienia podatnika dotyczące zewnętrznych czynników ekonomicznych leżących u podstaw strat.

Ta decyzja potwierdza gotowość administracji podatkowych do wysunięcia argumentu, że istnieje kolejna nierozpoznana transakcja, gdy podatnik nadal zgłasza stratę, a także ciągłą niespójność sądów co do sposobu odpowiedzi na ten argument. W tej sprawie sąd zastosował (względnie) wyrafinowane testy, czy istnieją czynniki porównywalności okoliczności ekonomicznych, aby wyjaśnić straty i czy istnieją wystarczające dowody domniemanej nierozpoznanej transakcji, a nie tylko twierdzenie.

Luksemburg

Decyzja w sprawie Anon w sądzie administracyjnym (nr 42043C) z 17 lipca 2019 r. Sprawa dotyczyła oprocentowania pożyczki akcjonariusza. Ponieważ nie było poparcia dla stopy procentowej, administracja podatkowa przypisała znacznie niższą. Podatnik sporządził następnie dwa raporty dotyczące cen transferowych ex post, z których drugi potwierdzał zastosowaną stopę procentową.

Trybunał Apelacyjny orzekł wcześniej, że ponieważ w obu raportach zastosowano różne metody i doszło do różnych wniosków, nie można było zaakceptować żadnego z nich. Co więcej, podatnik nie wyjaśnił, dlaczego obliczenia administracji podatkowej były niepoprawne, i rzeczywiście pierwszy raport wykazał, że stopa procentowa administracji podatkowej była na warunkach rynkowych.

Sąd Apelacyjny orzekł, że drugie sprawozdanie było niewiarygodne ze względu na różnice w porównywalności dotyczące różnej wielkości i prostoty podatnika w porównaniu z kredytobiorcami wzorcowymi. Wydawało się, że wysokie oprocentowanie nie jest spójne z niskim ryzykiem, jakie stanowią nieruchome posiadłości podatników.

Sprawa ta ilustruje potrzebę przeprowadzenia testów porównawczych przed ustaleniem cen podmiotów powiązanych, zachowania spójności w przedstawianiu przed sądem oraz zapewnienia skutecznej technicznej krytyki wskaźników i obliczeń administracji podatkowej.

Hiszpania

Decyzja w sprawie IKEA Distribution Services w krajowym sądzie apelacyjnym została podjęta w dniu 6 marca 2019 r. Problem polegał na tym, że marża netto spółki spadła poniżej własnych obliczeń podatnika na warunkach rynkowych w konkretnym rok. Niezależnie od tego, że średnia marża dla podatnika była przez cały czas na warunkach rynkowych, sąd orzekł, że należy dokonać korekty dochodu, ponieważ marża powinna być w tym przedziale w każdym roku. Sąd przyjął jednak, że zakres rynkowy można ustalić na podstawie średnich wyników firm porównawczych na przestrzeni lat, a następnie można go zastosować na przestrzeni lat.

Drugim zagadnieniem była wielkość korekty dochodu. Administracja podatkowa argumentowała, że ​​zakres podatników nie był wiarygodny z powodu różnicy w porównywalności między wielkością spółek wzorcowych a wielkością podatnika - przypuszczalnie sugestia, że ​​w jego działalności dystrybucyjnej istniały korzyści skali. W prawie lokalnym ta niewiarygodność może oznaczać, że korekta dochodu powinna dotyczyć mediany, a nie dolnej granicy przedziału. Sąd orzekł, że różnice w wielkości nie były wystarczające, aby niewiarygodny był zasięg rynkowy podatnika, tak więc korekta powinna dotyczyć tylko dolnej granicy zakresu.

Ta decyzja potwierdza gotowość sądów do rozważenia różnic w porównywalności warunków ekonomicznych oraz potrzebę analizy zestawów porównywalnych pod kątem wszelkich wzorców związanych z rozmiarem itp.

Szwecja

Decyzja w sprawie Absolut Company AB w szwedzkim Naczelnym Sądzie Administracyjnym została opublikowana w dniu 19 czerwca 2019 r. W tej sprawie chodziło o to, że marża netto amerykańskiej spółki zależnej podatnika była wyższa od ceny rynkowej w jednym roku. Administracja podatkowa skorygowała zatem dochód podatnika w górę.

Sąd uznał, że na marżę spółki zależnej wpływ miały nietypowe warunki rynkowe (tj. „Warunki ekonomiczne”) oraz że istotne jest to, że marża spółki zależnej została obniżona w następnym roku, aby upewnić się, że jej średnia marża była na warunkach rynkowych przez dwa lata. Na tej podstawie sąd uznał, że korekta marży podatnika nie jest właściwa.

Ten przypadek ilustruje niebezpieczeństwo posiadania raportów dotyczących cen transferowych w grupie, w której stwierdza się, że ceny nie są zgodne z zasadą ceny rynkowej, nawet jeśli skutkuje to wyższą marżą dla lokalnego podatnika – takich dokumentów można wymagać i mogą być brane pod uwagę przy audytach i w sporach w innych jurysdykcjach.

[1] https://news.bloombergtax.com/transfer-pricing/insight-transfer-pricing-cases-of-2019

Autorzy:

Konrad Kłos, młodszy konsultant podatkowy, Russell Bedford Katowice

Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrketor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi