languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Dostałeś nakaz zapłaty? Nie zwlekaj, reaguj
poniedziałek, 13 luty 2023 07:41

Dostałeś nakaz zapłaty? Nie zwlekaj, reaguj

Nakaz zapłaty jest jednym z przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego orzeczeń wydawanych przez sąd w sprawach cywilnych. Obowiązuje w postępowaniu upominawczym, nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sprawdzamy, na co zwrócić uwagę przy nakazie zapłaty wydawanym w postępowaniu upominawczym.

Tryb wydawania nakazu zapłaty

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, chyba że sąd na podstawie treści pozwu uzna, że:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  • twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość
  • lub zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

W nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł środek zaskarżenia. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje sędzia, a uprawnienie do wydania tego rodzaju orzeczenia posiada referendarz sądowy.

Sprzeciw wobec nakazu zapłaty

Po wydaniu nakazu zapłaty sąd doręcza go stronom, przy czym pozwanemu nakaz zapłaty doręcza z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia.

W takiej sytuacji, gdy pozwany otrzyma nakaz zapłaty i nie zgadza się z zasadnością zasądzonego roszczenia, nie może pozostać bierny. Aby nie dopuścić do uprawomocnienia się nakazu zapłaty, pozwany musi w terminie dwóch tygodni wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym.  Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Wniesienie sprzeciwu jest wolne od opłat sądowych. Sprzeciw należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu oraz odpis dla strony przeciwnej). Jeżeli sprzeciw został wniesiony w terminie oraz spełnia wszystkie wymogi formalne, wówczas nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, a dalsze postępowanie toczy się na zasadach ogólnych odnoszących się do postępowania przed sądem pierwszej instancji.

Sprzeciw od nakazu zapłaty to jedyne narzędzie procesowe, które skutecznie unicestwi z obiegu prawnego wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W treści sprzeciwu od nakazu zapłaty, należy powołać wszystkie twierdzenia, zarzuty, wnioski pod rygorem utraty prawa ich powołania na dalszym etapie postępowania. Jest to o tyle istotne, iż niepowołanie na tym etapie wszystkich twierdzeń uzasadniających oddalenie powództwa oraz dowodów na ich poparcie, spowoduje utratę możliwości przytoczenia ich w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji, co może skutkować późniejszym przegraniem procesu.

Warto podkreślić iż brak odwołania się przez pozwanego od nakazu zapłaty, spowoduje, iż po upływie dwóch tygodni od doręczenia stanie się on prawomocny. Powód w takiej sytuacji będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, a następnie wszcząć postępowanie egzekucyjne przed komornikiem. 

Jeżeli zatem doręczony został ci nakaz zapłaty i nie zgadzasz się z tym rozstrzygnięciem, musisz działać, wnieś sprzeciw!

Autor: Barbara Figas, adwokat Russell Bedford Poland

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi