languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Ulga badawczo-rozwojowa – co warto wiedzieć?
poniedziałek, 22 sierpień 2022 08:27

Ulga badawczo-rozwojowa – co warto wiedzieć?

Ulga badawczo-rozwojowa, czyli B+R, to odpis podatkowy dostępny dla firm, które zajmują się badaniami i rozwojem w ramach swojej działalności gospodarczej. Przyglądamy się kto konkretnie może z niej skorzystać, jakie są koszty, które można do niej zakwalifikować i jak ją rozliczyć.

Z B+R skorzystać mogą podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na obszarze Polski. Warunkiem jest to, by prowadzone prace były rozwojowe, nie jednorazowe. Pod określeniem prace rozumiemy zaś odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, a także technologii produkcji. Nie muszą to być duże jednostki, ich wielkość nie ma znaczenia. Nie muszą też współpracować z żadnym podmiotem naukowym. Nie są też ważne wyniki ich badań, ważne, aby służyły rozwojowi i miały charakter trwały. Co więcej – można rozliczyć też koszty badań już rozpoczętych.

Koszty kwalifikowane

Ustawa określa koszty, które można odliczyć w ramach ulgi B+R. Są to

 1. wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne;
 2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki społeczne;
 3. wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością B+R;
 4. wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na nabycie od nich wyników prowadzonych przez nich badań naukowych, na potrzeby działalności B+R;
 5. wydatki na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R - jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 6. wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R - jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
 7. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz za inne czynności konieczne dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego;
 8. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych).

Jeśli posiadasz status centrum badawczo-rozwojowego, masz prawo uznać za koszty kwalifikowane, na zasadach określonych w ustawie, także:

 1. odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością i które są wykorzystywane w prowadzonej działalności B+R;
 2. koszty ekspertyz, opinii usług doradczych ponoszone na rzecz innych podmiotów.

Koszty działalność badawczo-rozwojowej wykazujesz w zeznaniu, w którym rozliczasz przychody z działalności gospodarczej: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S lub PIT-36LS z załącznikiem PIT/BR (informacja o odliczeniu).

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi