languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS
wtorek, 22 wrzesień 2020 06:27

Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS

zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Grzywna za zaniedbanie obowiązków związanych z wnioskami o wpisy, zmiany wpisów czy ich wykreślenie lub zaniechania obowiązku złożenia dokumentacji sprawozdawczej do Krajowego Rejestru Sądowego, to nie jedyne konsekwencje jakie mogą spotkać zapominalskich przedsiębiorców.

Sąd rejestrowy dysponuje także instrumentami prawnymi umożliwiającymi rozwiązanie spółki oraz ustanowienie likwidatorów, a w niektórych przypadkach nawet rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Przymusowe rozwiązanie spółki osobowej z likwidacją dopiero po grzywnie

Co do zasady, sąd rejestrowy w pierwszej kolejności dokonuje wezwania do wykonania obowiązków, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Sąd rejestrowy będzie wszczynał z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe

Niemniej jednak, jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa powyżej, osobowa spółka handlowa (czyli na przykład spółka jawna lub komandytowa) w dalszym ciągu nie wykonuje obowiązków, do spełnienia których jest zobowiązana i do spełnienia których wezwał ją sąd rejestrowy, sąd rejestrowy może z urzędu i z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Przymusowe  rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego

Katalog przypadków, na podstawie których sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, został ustanowiony w art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dla zapominalskich przedsiębiorców istotne znaczenie ma jednak przede wszystkim art. 25a pkt 4ustawy o KRS. W myśl przywołanego przepisu sąd rejestrowy będzie wszczynał z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Żeby uwolnić się z takiej niekorzystnej sytuacji, wezwany podmiot powinien wykazać, dysponuje majątkiem w ramach działalności majątek lub faktycznie nadal ją prowadzi, ponieważ sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot względem którego toczy się postępowanie, posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność.

Dogrywka ze Skarbem Państwa

Mając powyższe na uwadze, warto pamiętać o wypełnieniu obowiązków wynikających z bycia przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, zwłaszcza że w przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru, Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia. Z chwilą wykreślenia z rejestru Skarb Państwa ponosi też odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru.

Niemniej jednak wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw dopiero gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Autor: Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi