languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Rejestracja planu połączenia spółek osobowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej
środa, 22 lipiec 2020 21:47

Rejestracja planu połączenia spółek osobowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej

Przepisy kodeksu spółek handlowych plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek, wraz z określonym z wnioskiem. W praktyce, na kanwie problematyki związanej z obowiązkami rejestracyjnymi planu połączenia spółek osobowych, rodzi się wątpliwość czy plan taki podlega również obowiązkowej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z art. 500 k.s.h., który dotyczy łączenia się spółek kapitałowych, plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502 § 2 k.s.h. Zgodnie z § 2 powołanego przepisu plan połączenia powinien być również ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. Obowiązku ogłoszenia w MSiG nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

Komentowane przepisy odmiennie regulują kwestie związane ze sporządzeniem i zgłoszeniem planu połączenia. Przepis art. 519 k.s.h. jest odpowiednikiem przepisu art. 500 k.s.h., dotyczącego łączenia się z udziałem spółek kapitałowych. Omawiane unormowanie, inaczej niż wspomniany art. 500 k.s.h., przewiduje wyłącznie jeden sposób ujawnienia planu połączenia, tj. poprzez zgłoszenie go do akt rejestrowych. Przepis ten nie nakłada natomiast obowiązku ogłoszenia planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przyjęte w tym przepisie rozwiązanie jest uzasadnione potrzebą uproszczenia postępowania łączeniowego w przypadku łączenia się z udziałem spółek osobowych, ze względu na istniejące między wspólnikami więzy osobiste. Uznać zatem należy, że plan połączenia z udziałem spółki osobowej nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warto również wskazać, że obowiązkowi zgłoszenia podlega wyłączenie sam plan połączenia (art. 518 § 1 k.s.h.), tj. bez załączników przewidzianych w art. 499 § 2 k.s.h. W związku jednak z tym, że dla prawidłowego zbadania planu połączenia przez biegłego niezbędny będzie wgląd przez niego również do niektórych załączników, względy praktyczne przemawiają za złożeniem do sądu rejestrowego również załączników określonych w art. 499 § 2 k.s.h.

Badanie planu połączenia przez biegłego będzie natomiast musiało być przeprowadzone gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna oraz gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia.

Reasumując, zgodnie z art. 519 k.s.h. plan połączenia należy ujawnić wyłącznie poprzez zgłoszenie go do akt rejestrowych Sądowi rejestrowemu. Do planu połączenia warto dołączyć załączniki, których weryfikacją będzie zajmował się biegły podczas badania planu połączenia, w przypadkach, o których mowa powyżej.

Autor: Michał Wasilenko

Adwokat, Senior Associate w Departamencie Prawnym, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi