languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Pozostał miesiąc do składania wniosków o dodatek solidarnościowy
czwartek, 02 lipiec 2020 11:57

Pozostał miesiąc do składania wniosków o dodatek solidarnościowy

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatek solidarnościowy to wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Aby go uzyskać, wystarczy złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Przekazać go można wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba mieć na względzie, że dodatek solidarnościowy można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyło się wniosek.

Jak złożyć wniosek?

Dokładna instrukcja składania wniosku dostępna w linku:

https://www.pit.pl/aktualnosci/jak-zlozyc-wniosek-eds-o-dodatek-solidarnosciowy-na-pue-zus-989097

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzymasz, jeśli:

 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
 • Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Kiedy cudzoziemcy mogą nabyć prawo do dodatku solidarnościowego

Zgodnie z art. 2 pkt 2 i 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 dodatek solidarnościowy przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, którzy są:

 • obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce lub
 • cudzoziemcami przebywającymi w Polsce, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. d–g, ha, i, j, l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.), tj. cudzoziemcami:
 • posiadającymi w Polsce status uchodźcy,
 • posiadającymi w Polsce zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadającymi w  Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadającymi w  Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn.zm.),
 • posiadającymi zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce,
 • posiadającymi w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystającymi w Polsce z ochrony czasowej,
 • którym udzielono w Polsce ochrony uzupełniającej,
 • towarzyszącymi w Polsce cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a-c, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);
 • będącymi członkami rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Polski na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy.

Przykład 1

Pani Wanda pracowała od 7 stycznia 2020 r. do 20 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunkowym. Potem pracodawca nie przedłużył jej umowy. Od 4 maja 2020 r. jest zarejestrowana w urzędzie pracy, nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych.

Pani Wanda złożyła 25 czerwca elektroniczny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień.

Otrzyma przez 3 kolejne miesiące po 1400 zł, bo spełnia warunki:

 • podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
 • została bez pracy po 15 marca 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • złożyła wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Przykład 2

Pan Adam pracował od 7 stycznia 2019 r. do 16 marca 2020 r. na etacie w biurze rachunkowym. Potem pracodawca nie przedłużył mu umowy. Od 30 marca 2020 r. jest zarejestrowany w urzędzie pracy i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W miesiącu złożenia wniosku otrzymał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto 741,87 zł.

Pan Adam złożył 25 czerwca elektroniczny wniosek do ZUS o dodatek solidarnościowy za czerwiec, lipiec i sierpień.

Otrzyma  dodatek solidarnościowy, bo spełnia warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
 • został bez pracy po 15 marca 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczenia,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • złożył wniosek przed 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość dodatku solidarnościowego będzie wynosiła:

 • w czerwcu: 658,13 zł,
 • za lipiec i sierpień: po 1400 zł.

Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek. O tym, czy wniosek został rozpatrzony przez ZUS pozytywnie wnioskodawca dowie się na swoim profilu Ubezpieczonego na portalu PUE ZUS. W razie wątpliwości dotyczących wniosku ZUS skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Od decyzji można się odwołać.

Na osobach, w przypadku których pojawią się jakiekolwiek okoliczności będące przyczyną utraty prawa do dodatku, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby posiadające status bezrobotnego są zobligowane do powiadomienia urzędu pracy o otrzymaniu dodatku.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi