languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Obowiązki oraz odpowiedzialność depozytariusza Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zarządzanej przez Zarządzającego ASI wykonującego działalność na podstawie zezwolenia KNF
poniedziałek, 10 luty 2020 12:16

Obowiązki oraz odpowiedzialność depozytariusza Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zarządzanej przez Zarządzającego ASI wykonującego działalność na podstawie zezwolenia KNF

Omawiając obowiązki depozytariusza ASI, należy w pierwszej kolejności wskazać, że zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – ASI, której zarządzający podlega jedynie wpisowi do rejestru zarządzających ASI, nie ma obowiązku posiadania depozytariusza.

Obowiązek ustanowienia depozytariusza na podstawie pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, spoczywa na zarządzającym działającym w oparciu o zezwolenie KNF w odniesieniu do każdej zarządzanej ASI.

Sprawdź szczegóły na szkoleniu:

Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) w praktyce – zarządzanie inwestycjami oraz pozyskanie kapitału. Warsztaty praktyczne

Podmioty wykonujące funkcje depozytariusza

Zgodnie z ustawą o funduszach, umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI można zawrzeć wyłącznie z:

1)  bankiem krajowym;

2)  oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  firmą inwestycyjną, jeżeli jej kapitał założycielski, wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro;

4)  Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną;

5)  prime brokerem działającym w charakterze kontrahenta spółki, jeżeli:

  1. a) oddzieli on pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza od wykonywania swoich funkcji w charakterze prime brokera oraz
  2. b) zapewni on właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów ASI o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

Podstawowe obowiązki depozytariusza

Obowiązki depozytariusza, wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 231/2013, obejmują:

1)     przechowywanie aktywów ASI;

2)     prowadzenie rejestru wszystkich aktywów ASI;

3)     zapewnienie, aby środki pieniężne ASI były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;

4)     zapewnienie właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych ASI;

5)     zapewnienie, aby wprowadzanie ASI do obrotu i odkupywanie praw uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;

6)     zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów a ASI następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z inwestorami ASI;

7)     zapewnienie, aby wartość aktywów netto i wartość prawa uczestnictwa ASI była obliczana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;

8)     zapewnienie, aby dochody ASI były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;

9)     wykonywanie poleceń ASI oraz zarządzającego ASI, chyba że są sprzeczne z prawem lub regulacjami wewnętrznymi ASI;

10)   weryfikowanie zgodności działania ASI z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi ASI w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 oraz z uwzględnieniem interesu inwestorów.

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI wykonywanie przez ASI oraz zarządzającego ASI czynności, do których są zobowiązane przez ustawę o funduszach, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną oraz zarządzającego ASI, a także nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI.

Odpowiedzialność depozytariusza

Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w Ustawie o Funduszach. Depozytariusz odpowiada przede wszystkim wobec ASI za utratę instrumentów finansowych, stanowiących aktywa tej spółki.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI. W przypadku utraty niektórych instrumentów finansowych, stanowiących aktywa ASI, depozytariusz niezwłocznie zwraca tej spółce taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.

Warto wskazać, że depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia 231/2013, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku wyrządzenia szkody przez depozytariusza, Zarządzający ASI jest obowiązany dochodzić od depozytariusza ASI roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez depozytariusza umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Autor: Maciej Tuszyński

Legal Manager w Departamencie Prawnym. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym. Posiada doświadczenie zawodowe, które obejmuje prowadzenie sporów sądowych oraz wszechstronne doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego. W ramach pracy w kancelarii jego praktyka koncentruje się na sprawach korporacyjnych, cywilnych i gospodarczych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi