niedziela, 28 lipiec 2019 18:57

Wnoszenie opłat od wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy jest konieczne dla uwolnienia się członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki?

Podstawową metodą uwolnienia się przez członka zarządu od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialności w przypadku zaistnienia stanu jej niewypłacalności jest – zgodnie z art. 299 § 2 k.s.h. – zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości. O czym trzeba pamiętać przy dopełnianiu formalności z tym związanych? 

Przewidziany ustawowo termin na złożenie takiego wniosku to oczywiście 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – niewypłacalność spółki, przy czym bez znaczenia jest to, czy wniosek zgłosił członek zarządu będący stroną pozwaną w procesie, czy inny z uprawnionych do tego podmiotów. Ważny jest jedynie fakt skutecznego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z zachowaniem ustawowego terminu.

Brak jakichkolwiek środków finansowych po stronie podmiotu, którego dotyczy wniosek, stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na fakt, że ubiegając się o ogłoszenie upadłości, dłużnik zobowiązany jest, wraz ze złożeniem wniosku, uiścić stosowne opłaty. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi obecnie 1000 zł. Ponadto, składający wniosek jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na wydatki, które pojawią się w toku postępowania. Wysokość tej kwoty, jak stanowi art. 22a Ustawy prawo upadłościowe, równa się jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dowód potwierdzający tę wpłatę należy dołączyć do składanego wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak wspomnianej zaliczki skutkuje wezwaniem do jej uregulowania w ciągu tygodnia, pod rygorem zwrotu wniosku. 

Należy uznać, że nie można traktować wniosku jako skutecznie zgłoszonego, gdy został on następnie zwrócony lub odrzucony przez sąd upadłościowy ze względów formalnoprawnych. Zatem członek zarządu, którego intencją jest uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązania niewypłacalnej spółki z o.o. musi złożyć stosowny wniosek oraz uiścić wymagane prawem opłaty. W przypadku nieuiszczenia powyżej opisanych opłat wniosek nie zostanie skutecznie zgłoszony, zatem nie ziści się przesłanka egzoneracyjna przewidziana w art. 299 § 2 k.s.h.

Oczywistym wydaje się natomiast fakt, że wnioski o ogłoszenie upadłości składane są przez podmioty, których zasoby finansowe są bardzo ograniczone, wobec czego nie dysponują środkami potrzebnymi na pokrycie opisywanych opłat. Wskazać należy, że brak jakichkolwiek środków finansowych po stronie podmiotu, którego dotyczy wniosek, stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, bowiem zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, kiedy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub tylko te koszty pokrywa. Niemniej oddalenie wniosku jest orzeczeniem merytorycznym następującym po rozpatrzeniu przez sąd wniosku i przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki. Zatem aby doszło do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z tego powodu, że jej majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, najpierw musi dojść do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wobec czego podmiot składający wniosek i tak jest zobowiązany do uprzedniego uiszczenia stosownych ustawowych opłat opisanych powyżej. 

Podmiot zgłaszający wniosek o ogłoszenie upadłości może co prawda jednocześnie złożyć wniosek o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych (zarówno w zakresie opłaty sądowej, jak i zaliczki). Uwzględnienie przez sąd wniosku dłużnika o zwolnienie od kosztów sądowych uzależnione jest od wykazania przez niego, że nie jest on w stanie ich ponieść bez uszczerbku niezbędnego dla utrzymania siebie i rodziny (w przypadku osób fizycznych) albo, że nie posiada on dostatecznych środków na ich uiszczenie (w przypadku spółek). Niemniej w przypadku wniosków dotyczących osób prawnych takie zwolnienia udzielane są bardzo rzadko, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że chcąc uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania niewypłacalnej spółki trzeba co do zasady najpierw ponieść stosowne koszty sądowe związane z wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości, niezależnie od tego czy spółka dysponuje wystarczającymi środkami na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Autor: Michał Wasilenko

Adwokat, Senior Associate w Departamencie Prawnym, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ulga na robotyzację – kiedy i w jaki sposób można z niej skorzystać? - Russell Bedford https://t.co/MFuSyhV4ds
12hreply
RB__Poland Prawnicy wetują zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozpraw - Russell Bedford https://t.co/JRGzDYSKHy
RB__Poland Możliwe przesunięcie terminu instalacji kasy on-line - Russell Bedford https://t.co/4KeOG92iFy
RB__Poland Czy prawo do oddychania czystym powietrzem jest dobrem osobistym? - Russell Bedford https://t.co/2K8kpYDJSk