poniedziałek, 24 czerwiec 2019 13:04

Obowiązki informacyjne spółek publicznych związane z postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym cz. 2

W poprzednim artykule dotyczącym obowiązków informacyjnych związanych z postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym skupiono się przede wszystkim na obowiązkach informacyjnych ciążących na spółkach publicznych funkcjonujących w ramach rynku regulowanego (artykuł dostępny TUTAJ). W niniejszych rozważaniach zwrócimy uwagę na obowiązki dotyczące spółek publicznych funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu tj. New Connect oraz systemu Catalyst, które to obowiązki będą zróżnicowane w zależności od tego czy platformy transakcyjne prowadzone są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czy przez BondSpot S.A. 

Podstawa prawna obowiązków informacyjnych spółek publicznych

W ramach przypomnienia wskazać należy, iż zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (rozporządzeniem Ministra Finansów), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na publicznych spółkach akcyjnych ciąży wiele obowiązków informacyjnych.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect)

W przypadku spółek funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect) należy brać pod uwagę regulacje zawarte w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące informacji bieżących oraz okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz regulacje rozporządzenia MAR.

W związku z tym, iż regulacje zawarte w ww. Załączniku nr 3 do regulaminu ASO nie wskazują expressis verbis na obowiązek informacyjny spółki związany z czynnościami podjętymi w ramach postepowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, do obowiązku informacyjnego dotyczącego przedmiotowego zakresu znajdą zastosowanie regulacje rozporządzenia MAR odnoszące się do publikowania informacji poufnych. 

W związku z powyższym przedmiotem informacji publikowanych na podstawie art. 17 ust 1 rozporządzenia MAR będą m.in. takie zdarzenia jak:

  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego oraz oddalenie lub odrzucenie ww. wniosków prze sąd;

  • ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, ustanowienie zarządu przymusowego, powołanie syndyka masy upadłości;

  • wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo postanowienia o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego, zmiana ww. postanowień;

  • umorzenie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego;

  • zakaz wszczęcia postępowania naprawczego; 

  • zatwierdzenie układu; odmowa zatwierdzenia układu. 

Ponadto dodatkowym obowiązkiem informacyjnym w ww. zakresie, którym objęte zostały spółki notowane na New Connect, jest umieszczenie w dokumencie informacyjnym oraz w uproszczonym dokumencie informacyjnym w rozdziale „Dane o emitencie” informacji o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym. Przedmiotowy obowiązek wynika z § 10 i 19 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych zajmujących się emisją dłużnych papierów wartościowych w ramach systemu Catalyst

W pierwszej kolejności należy wskazać, że jeżeli spółka jako emitent dłużnych papierów wartościowych jest notowana w ramach alternatywnego systemu obrotu lub na rynku regulowanym (GPW), obowiązuje ją zakres raportowania obowiązujące dla danego rodzaju rynku. Dotyczy to również obowiązku podawania do wiadomości publicznej informacji w zakresie zdarzeń związanych z postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.

Jeżeli chodzi o podmioty funkcjonujące w ramach platformy transakcyjnej BondSpot S.A. zastosowanie w tej materii regulacje zawarte w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 8 stycznia 2019 r., dalej zwany jako „Regulamin BondSpot). W związku z tym, iż w ramach zasad odnoszących się do zamieszczania raportów bieżących oraz okresowych nie została wyróżniona grupa zdarzeń odnosząca się do postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, zastosowanie w tym zakresie znajdą regulacje rozporządzenia MAR tj., ujawnienie informacji poufnych na podstawie art. 17 ust 1. związanych z działaniami podjętymi w ramach postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.

W tym miejscu należy dodatkowo zaznaczyć, iż Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r.  w § 10 przewiduje zamieszczenie w dokumencie informacyjnym a dokładnie w rozdziale „Dane o emitencie” informacji o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym.

Na marginesie poza samymi obowiązkami informacyjnymi należy podkreślić, iż zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4 Regulaminu BondSpot spółka obowiązana jest wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu na Rynku w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Aplikant adwokacki w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs