środa, 08 maj 2019 06:33

Obowiązki informacyjne związane z postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym 

photo katemangostar, freepik.com photo katemangostar, freepik.com

Na publicznych spółkach akcyjnych ciąży wiele obowiązków informacyjnych, które stanowią bazę informacji dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw jej rozwoju. 

Nie ulega wątpliwości, że diametralny wpływ na ocenę perspektywy finansowej oraz potencjału rozwoju spółki ma wszczęcie przez organy spółki lub osoby przez osoby trzecie działań dotyczących postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. Podjęcie tychże działań związane jest z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na spółki publiczne.

Obowiązki informacyjne uregulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Różnica obowiązków w zależności od charakteru rynku papierów wartościowych

W zakresie obowiązków informacyjnych związanych z podjęciem działań w przedmiocie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego należy odróżnić obowiązki informacyjne, do których obowiązane są spółki publiczne funkcjonujące w ramach rynku regulowanego (Giełda Papierów Wartościowych), oraz obowiązki informacyjne, którymi objęte są spółki publiczne funkcjonujące w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect, Catalyst).W niniejszym artykule skupię się przede wszystkim na obowiązkach informacyjnych związanych ze spółkami publicznymi funkcjonującymi w ramach rynku regulowanego.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych funkcjonujących w ramach rynku regulowanego

Obowiązek informacyjny spółek funkcjonujących w ramach rynku regulowanego, dotyczący podjęcia czynności związanych z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, związany jest przede wszystkim z przekazywaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych oraz z publikacją raportów bieżących.

Podstawa prawna obowiązków informacyjnych

Wyżej wskazane obowiązki informacyjne uregulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (rozporządzeniem Ministra Finansów) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z § 5 pkt 7 ww. rozporządzania Ministra Finansów emitent przekazuje w formie raportu bieżącego informacje o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta, oddaleniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie zaspokojenie tych kosztów, zmianie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie.

Ponadto emitent na podstawie § 5 pkt 4 i 5 ww. rozporządzania Ministra Finansów jest obowiązany do przekazania w ramach raportu bieżącego informacji, dotyczących powołania, odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji ubiegania się o wybór w następnej kadencji - przy czym podkreślić należy, iż za osobę zarządzającą uważa się również członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub likwidatora.

W takim przypadku jako podstawę prawną opublikowana takiego raportu stanowić będzie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stanowiący o obowiązku publikacji raportów bieżących przez emitenta dopuszczonego na rynku regulowanym.

W pozostałym zakresie nieuregulowanym w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w Rozporządzeniu MAR. Informacje dotyczące podjęcia działań związanych z postępowaniem upadłościowym czy restrukturyzacyjnym spółki, (w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów) są poczytywane jako informacje charakterze informacji poufnym i w związku z tym na podstawie art. 17 ust 1. Rozporządzenia MAR powinny być one podawane do publicznej wiadomości. 

W tym zakresie jest jako informacje poufne będą traktowane wszelkie pozostałe informacje odnoszące się do zdarzeń związanych z postępowaniem upadłościowym czy restrukturyzacyjnym spółki, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Aplikant adwokacki w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs