środa, 01 wrzesień 2021 10:10

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – restrukturyzacja zobowiązań pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacji ustawy prawo restrukturyzacyjne1 (zwana dalej ustawą pr. restr. ) wprowadziło możliwość restrukturyzacji zadłużenia w drodze zawarcia układu dłużnika z wierzycielami przy udziale sądu. Na przestrzeni 5 lat stosowania regulacji ustawy pr. restr. wykształciła się potrzeba modyfikacji obowiązujących procedur. Jest ona szczególnie paląca ze względu na sytuację w obrocie gospodarczym, która powinna być regulowana na bieżąco, przy pomocy dobrej jakości prawa. Źródłem zmian jest dążenie do wykreowania zwiększonej skali skutecznie wdrożonych postępowań restrukturyzacyjnych z minimalnym udziałem sądu, przy zachowaniu stosownych ram czasowych odpowiadających realiom biznesu.

Tym założeniom ma służyć nowa odsłona postępowania o zatwierdzenie układu w znowelizowanej ustawie pr. restr., będącej implementacją w nieco zmienionej formie rozwiązań z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonych Tarczą 4.02, w celu zapobiegnięciu negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym w okresie pandemii COVID-19. Planowane regulacje mają na celu zintensyfikowanie dotychczasowych wyników w liczbie prowadzonych postępowań, ale również skutecznie wdrożonych restrukturyzacji przedsiębiorstw. W niniejszym artykule opisujemy proponowane rozwiązania.

Wprowadzenie

Obrót gospodarczy generuje w przedsiębiorstwach szereg zjawisk natury organizacyjnej wpływających na potrzebę ciągłej optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Czynnikiem wymagającym szczególnej uwagi jest sytuacja finansowa odbiegająca od poprawnego modelu, w którym utrzymywana jest płynność finansowa. Ta problematyka została dostrzeżona również na gruncie oceny procesu stosowania prawa poświęconego możliwości restrukturyzacji zadłużenia pod nadzorem sądów powszechnych. Nowe zapatrywanie na wyposażenie dłużnika w narzędzia prawne umożliwiające szybkie oddłużenie spowodowało poluzowanie mechanizmów mających z założenia stanowić wzmocnioną ochronę wierzycieli w takim procesie. W tak ustalonym schemacie działania aktywność stron stosunków gospodarczych będzie przekładała się na efektywność procesu redukcji zadłużenia, a także na rozwój dalszych relacji biznesowych.

Geneza zmian postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jako instytucja prawna została przewidziana dla dłużników, którzy są w stanie bez udziału sądu osiągnąć porozumienie z większością swoich wierzycieli. Elementami mającymi zabezpieczyć tok postępowania jest natomiast udział licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, szczegółowe uregulowanie treści pisemnego głosu warunkującego jego ważność, możliwość uzyskania przez wierzycieli informacji o sytuacji ekonomicznej dłużnika, możliwość zgłaszania przez wierzycieli zastrzeżeń co do przebiegu procedury zgłaszania głosów, a także ustanowienie szczegółowego wymogu uzyskania odpowiedniej większości dla zawarcia układu3.

W obowiązującym stanie prawnym ten rodzaj postępowania jest statystycznie najmniej używanym narzędziem prawnym zmierzającym do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Wynika to z braku możliwości uzyskania przywilejów przypisanych pozostałym typom postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególności polegających na uzyskaniu ochrony przed egzekucją komorniczą czy możliwości wypowiedzenia kluczowych umów bądź ich ochrony w sytuacji, gdy wymaga tego interes prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wprowadzony na terenie kraju lockdown gospodarczy w marcu 2020 r. skutkował przyspieszonym procesem implementowania na grunt polskiego ustawodawstwa założeń wynikających z unijnej dyrektywy, a mających polegać na wprowadzeniu w regulacjach krajowych znowelizowanych instrumentów prawnych, które określą ramy restrukturyzacji prewencyjnej, pozwolą również na szybkie wstrzymanie prowadzonych czynności egzekucyjnych a także zapewnią realny wpływ na kształtowanie kluczowych stosunków umownych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa związanych z zakazem wstrzymania się z wykonaniem lub rozwiązaniem wszelkich umów wzajemnych4. Przejściowym rozwiązaniem jest obowiązująca od dnia 24.06.2020 r. procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, która kumuluje wskazane w dyrektywie skutki. Na podstawie doświadczeń stosowania tej szczególnej procedury restrukturyzacji zobowiązań powstały założenia nowego modelu postępowania o zatwierdzenia układu, którego celem jest szybka i efektywna restrukturyzacja. Kierunek zmian obrany przez ustawodawcę kumuluje w szerokim zakresie dotychczasowe założenia również trzech pozostałych trybów postępowania restrukturyzacyjnego. Taka konstrukcja zapewne zostanie poddana szybkiej weryfikacji, ze względu na duże zapotrzebowanie skorzystania z narzędzi prawnych umożliwiających stworzenie i wdrożenie strategii odpowiadającej bieżącym potrzebom zadłużonym przedsiębiorstwom. Wydaje się, iż jest to docelowy model restrukturyzacji, który spełni swoją rolę.

Nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu

Na gruncie nowelizacji ustawy pr. restr. wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu uzyskanie dostępu do osiągnięcia wymiernych efektów dla restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w postaci skutecznego oddłużenia5.

Zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu następować będzie poprzez dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, które jest poprzedzone sporządzeniem spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego6. Natomiast przeniesienie obowiązku sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego na etap poprzedzający rozpoczęcie procedury ma na celu usystematyzowanie działań zmierzających do przygotowania w trakcie postępowania propozycji układowych, odpowiadającym rzeczywistym możliwościom przedsiębiorstwa, a nie jak do tej pory konieczności ich modyfikacji w zależności od sytuacji zastanej w trakcie trwania procesu oddłużenia.

Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, które nastąpi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a dokonane przez nadzorcę układu, spowoduje zaistnienie skutków jakie są związane z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego7. Prewencyjny charakter działań zmierzających do rozpoczęcia procedury oddłużenia przedsiębiorstwa, poprzez obwieszczenie w trybie omawianego postępowania, pozostaje w ścisłym związku m.in. z możliwością ograniczenia ryzyka doprowadzenia przedsiębiorstwa do upadłości oraz odpowiedzialności reprezentantów za długi czy nawet zarzutu pokrzywdzenia wierzycieli. Zgodnie z założeniami nowelizacji „nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W takim przypadku wniosek podlega odrzuceniu”8. Natomiast skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dla samego procesu restrukturyzacji oznaczają w szczególności możliwość uzyskania:

  • ochrony przed egzekucją,
  • ochrony przed rozwiązywaniem umów istotnych dla działalności przedsiębiorstwa.

Postępowania egzekucyjne toczące się przeciwko dłużnikowi, skierowane do majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, na skutek obwieszczenia wskazującego dzień układowy, zostają z mocy prawa zawieszone. Po dniu obwieszczenia skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest natomiast niedopuszczalne. Jeśli postępowanie mimo to zostanie wszczęte, to będzie podlegało umorzeniu. Oznacza to, iż prowadzenie egzekucji dotyczących wierzytelności zarówno objętych, jak i nieobjętych układem, w tym wierzytelności zabezpieczonym na mieniu dłużnika ograniczonym prawem rzeczowym (m.in. hipoteką, zastawem), jest niedopuszczalne z mocy prawa. Możliwe będzie także uchylenie zajęć w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika.

Ochronie podlegają również stosunki prawne łączące dłużnika z kontrahentami poprzez ograniczenie możliwości wypowiedzenia takich umów bez zgody rady wierzycieli, a razie jej braku - zgody sędziego komisarza. Nowością jest rozszerzenie katalogu umów objętych zakazem wypowiedzenia o stosunki prawne o podstawowych znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa, czyli już nie wskazane enumeratywnie rodzaje umów. Wprowadzana zmiana ma na celu wzmocnienie skuteczności działań restrukturyzacyjnych, czemu ma służyć kształtowanie sytuacji dłużnika z kontrahentami według indywidualnych potrzeb9.

Możliwość regulowania wierzytelności objętych układem

W postępowaniu o zatwierdzeniu układu w wersji sprzed nowelizacji nie ma ograniczeń dotyczących regulowania przez dłużnika wierzytelności objętych układem.

Utrzymanie tego rozwiązania na gruncie nowych regulacji będzie oznaczało przyznanie daleko idących ustępstw w zakresie dokonywania płatności na rzecz wybranych wierzycieli, co może mieć kluczowe znaczenie dla kontynuowania umów istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności. Jest to rozwiązanie wyróżniające się względem pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, w których zakaz spełnienia wierzytelności objętych układem jest równoważony ochroną przed egzekucją. Stąd też z jednej strony pozostawienie możliwości regulowania wszelkich wierzytelności w zestawieniu z ochroną przed egzekucją będzie oznaczało powstanie ewentualnego zarzutu pokrzywdzenia wierzycieli, których należności nie zostały spełnione kosztem innych.

Uchylenie i wygaśnięcie skutków obwieszczenia

W sytuacji stwierdzenia pokrzywdzenia wierzycieli sąd może uchylić skutki dokonanego obwieszczenia na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu. Z takiego samego uprawnienia będzie można skorzystać w razie stwierdzenia, iż dłużnik w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu albo jeżeli w tym samym okresie umorzono prowadzone wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne. Natomiast jeśli w terminie 4 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia dłużnika nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa10.

Założenia znowelizowanej procedury dopuszczają więc możliwość skorzystania z przywilejów jakie są związane z rozpoczęciem postępowania o zatwierdzenie układu w celu faktycznego dokończenia procesu restrukturyzacji, a nie dla samego faktu uzyskania korzyści dających czasową ochronę przed wierzycielami.

Zasady głosowania nad układem

Zasadnicza zmiana w procesie głosowania nad układem nakłada na nadzorcę układu obowiązek zbierania głosu wierzycieli, co następuje po ustaleniu dnia układowego. Nowością będzie również możliwość oddania głosu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wierzyciel otrzyma na adres wskazany w rejestrze informację o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, z pouczeniem o sposobie uwierzytelnienia i sposobie wypełnienia karty do głosowania11.

Kolejno, uchylenie art. 217 ust. 1–3 pr. restr. oznacza możliwość głosowania na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 119 pr. restr.12 Zgodnie z tą regulacją przyjęcie układu następuje, gdy wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jest to znaczne ułatwienie drogi dojścia do zatwierdzenia układu, gdyż w dotychczasowej regulacji większość głosujących, a także wymagana suma wierzytelności, jest liczona na podstawie liczby głosów wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, a nie jedynie głosujących.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – digitalizacja postępowania restrukturyzacyjnego

W dniu 1.12.2021 r. do krajowego porządku prawnego zostanie implementowana kolejna regulacja unijna13, mająca zasadniczy wpływ na przebieg procesu zatwierdzenia układu z wierzycielami, zgodnie z którą podstawowym celem jest usprawnienie i skrócenie trwania obecnych postępowań restrukturyzacyjnych. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (zwana dalej ustawą k.r.z.u.) wprowadza obowiązek składania pism i dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego14. Również kolejna ustawa o zmianie k.r.z.u. dodaje do ustawy pr. restr. szczegółowe regulacje dotyczące procedury restrukturyzacyjnej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego15.

Zgodnie z dodanym art. 196a pr. restr. w postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w systemie formularzy elektronicznych określonych przez Ministra Sprawiedliwości16. Dotychczasowa forma wnoszenia pism i dokumentów została zachowana jedynie dla szczegółowo wymienionych w ustawie pr. restr. czynności oraz kategorii wierzycieli . Nie podlegają temu obowiązkowi pisma procesowe i dokumenty zawierające określone przepisami informacje niejawne oraz oferty składane w toku przetargu czy aukcji17. Natomiast wierzycielami, którzy nie zostali objęci obowiązkiem wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, są wierzyciele posiadający należności ze stosunku pracy, należności alimentacyjne, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. Wskazana kategoria wierzycieli ma możliwość składania pism w sposób tradycyjny tj. w postaci tradycyjnej, a tym samym jest chroniona przed barierami jakie stawia przed nimi digitalizacja postępowania. Zatem w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków i oświadczeń ustnie w biurze podawczym sądów rejonowych, a następnie ich wprowadzenie do systemu elektronicznego przez pracowników sądu.

Niezastosowanie się do wymogu wniesienia pism oraz dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe powoduje brak wywołania skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu. Wniesienie dokumentu w formie papierowej będzie skutkowało pouczeniem przez sąd albo sędziego komisarza, wnoszącego pismo albo dokument o skutku braku złożenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, za wyjątkiem osób wykonujących zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Zarówno pisma procesowe, jak i załączone do nich dokumenty opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Oznacza to w praktyce wygenerowanie dokumentu w dowolnym formacie ułatwiającym jego odczyt (np. PDF lub JPG – ustawa nie narzuca formatu), który następnie powinien zostać opatrzony podpisem w przypisanej prawnie formie. Odmiennie niż przy poświadczaniu dokumentów papierowych, które poświadczyć za zgodność może tylko radca prawny lub adwokat, elektroniczną formę dokumentu poświadcza za zgodność autor pisma tj. uczestnik postępowania. W przypadku natomiast konieczności złożenia oryginału dokumentu (pismo poświadczone elektronicznie nie stanowi odpowiednika oryginału lub waloru mu odpowiadającego) to od złożenia kopii w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym w terminie 3 dni należy złożyć w sądzie restrukturyzacyjnym oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami ustawy kodeks postępowania cywilnego18. Nowe zasady, które mają obowiązywać od 1 grudnia 2021 r., uregulują także zasady publikacji orzeczeń sądu, sędziego komisarza, referendarza sądowego i przewodniczącego. Orzeczenia wydawane w toku postępowania restrukturyzacyjnego będą zamieszczane w systemie teleinformatycznym i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym zamieszczane mają być w elektronicznym rejestrze wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

Wśród głównych celów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych należy wymienić:19

  • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postepowań́ restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • ujawnienie w Rejestrze szerokiego zakresu danych dotyczących toczącego się̨ postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w celu zwiększenia transparentności tych postepowań́,
  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
  • usprawnienie nadzoru wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, syndykiem,
  • przyspieszenie i usprawnienie postępowań́ restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności,
  • zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
  • wprowadzenie i wykorzystanie nowych technologii w prowadzeniu postępowań́ restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • zapewnienie na swoim terytorium co najmniej jednego rejestru, w którym ogłasza się̨ informacje o postępowaniach upadłościowych

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę obejmującą skutki procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw w zestawieniu z projektowanymi zmianami ustawy prawo restrukturyzacyjne, należy spodziewać się znacznego zainteresowania tego typu rozwiązaniami prawnymi, przyznającymi szerokie spektrum środków restrukturyzacyjnych. Zarówno kwestia ochrony przed egzekucją, jak i sterowanie kluczowymi umowami w sposób adekwatny do zaistniałych okoliczności faktycznych w przedsiębiorstwie, pozwoli osiągnąć efekt stabilizacji prowadzonej działalności, przy jednoczesnym wyznaczeniu całego procesu wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Natomiast wprowadzenie rozwiązań informatycznych mających pełnić rolę łącznika pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, przy jednoczesnej obsłudze komunikacji z sądem nadzorującym postępowanie, z pewnością usprawni proces zawierania układu będącego swoistym porozumieniem o spłacie zobowiązań.

_________________________

1 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. 2020 poz. 814,
2 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1086 zwanej dalej „Tarcza 4.0)
3 Uzasadnienie projektu z 9 października 2014 r. ustawy Prawo restrukturyzacyjne z projektami aktów wykonawczych – zwane dalej uzasadnieniem projektu p.r.; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/2978B4B7B0ADFEFDC1257D78003BAB71/%24File/2824.pdf.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (tj. Dz. Urz. UE L 172/18 z 26.06.2019 r.)
5 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1080.) zwanej dalej k.r.z.u.
6 Art. 5 pkt. 27) o zmianie k.r.z.u.
7 Art. 189 ust. 2 pr. restr.
8 Art. 2 ust. 1 o zmianie k.r.z.u.
9 art. 5 pkt. 27) o zmianie k.r.z.u.
10 art. 5 pkt. 27) o zmianie k.r.z.u.
11 art. 5 pkt. 20) o zmianie k.r.z.u.
12 art. 5 pkt. 23) o zmianie k.r.z.u.
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 z 20.5.2015 r. w sprawie postępowania (Dz. Urz UE L z 2015 r. Nr 141, str. 19)
14 Ustawa z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.; dalej: k.r.z.u.)
15 Art. 24 pkt. 29 ustawy o k.r.z.u.
16 Art. 196a P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2020.
17 Art. 196c pr. restr.
18 Art. 132 § 2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 ) – zwana dalej kpc
19 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw – tabela str. 2 - zwane dalej uzasadnienem projektu k.r.z.u.

Michał Zawiła

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Specjalista i praktyk z zakresu prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy, a także prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Świadcząc usługi doradztwa prawnego zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego. Od 2008 r. związany z renomowanymi kancelariami adwokacko-radcowskimi działającymi na terenie woj. śląskiego. W 2013 r. rozpoczął indywidualną praktykę prawniczą, nawiązując współpracę z kancelariami prawnymi oraz konsultingowo-doradczymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Grupą Russell Bedford Poland. Założyciel i Partner Zarządzający Kancelarii Adwokackiej Remedies Piotrowicz Zawiła sp. p. z siedzibą w Katowicach oraz RB Restrukturyzacje S.A.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs