czwartek, 01 kwiecień 2021 10:20

Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (APA-C)

W dniu 29 listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych, uregulowane w ustawie z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych1 (dalej: u.r.s.p.o.u.p.c.). Obecnie przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych w dużej mierze pokrywają się z dotychczas obowiązującymi przepisami działu IIa ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa2 (dalej o.p.), które przez długi czas regulowały zasady związane z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych, a z dniem 29 listopada 2019 r. utraciły moc. Podatnicy, którym Szef KAS wydał uprzednie porozumienie cenowe (APA), na podstawie art. 107 ust. 1 u.r.s.p.o.u.p.c., zobowiązani są do złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów CIT (APA-C). Sprawozdanie to należy złożyć w terminie właściwym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty za rok podatkowy (CIT-8). Obowiązek ten obejmuje również podatników posiadających decyzje w sprawie porozumienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. działu IIa o.p.

 

1. Obowiązek składania sprawozdania APA-C

Zawieranie uprzednich porozumień cenowych w zdecydowanej większości dotyczy podatników posiadających osobowość prawną, w związku z czym w tym artykule omawiany jest formularz APA-C. Zakres informacji podlegających ujawnieniu w formularzu APA-P, dotyczącym osób fizycznych jest taki sam.

Wzory sprawozdań APA-P i APA-C o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego określają:

1) rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych3. Obowiązujący wzór APA -P nosi numer 1;

2) rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych4 (dalej: r.w.s.u.p.c.o.p.). Obowiązujący wzór APA-C ma numer 1.

Wskazane rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Zanim przedstawiony zostanie sposób wypełniania sprawozdania APA-C o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, należy najpierw wyjaśnić, czym jest uprzednie porozumienie cenowe.

1.1. Definicja i umocowania prawne uprzedniego porozumienia cenowego (APA)

Uprzednie porozumienie cenowe (APA – advance pricing arrangement) to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidło

wego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. APA ma formę dokumentu, wydawanego na wniosek podatnika, w którym Szef KAS dokonuje akceptacji wyboru i stosowania metody ustalenia ceny transferowej, wykorzystywanej w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Akceptacja wniosku dokonywana jest w formie decyzji. Z uwagi na to, że zakwestionowanie poziomu cen transferowych przez organy podatkowe może doprowadzić do podwójnego opodatkowania, uprzednie porozumienia cenowe stanowią również narzędzie ograniczające ryzyko opodatkowania dochodu uzyskanego w transakcji transgranicznej przez obie strony umowy.

Jak już wcześniej zaznaczono, do 29 listopada 2019 r. uregulowania dotyczące uprzednich porozumień cenowych zawarte były w dziale IIA o.p. Obecnie regulacje związane z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych zawarte są w ustawie u.r.s.p.o.u.p.c., łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi spraw z jednej dziedziny. Nowe regulacje dotyczące APA są w dużej mierze rozwiązaniami korzystnymi dla podatników i mogą przyczynić się dla nich do większej dostępności tej procedury.

Zgodnie z u.r.s.p.o.u.p.c. wprowadzona została definicja legalna uprzedniego porozumienia cenowego. W myśl art. 81 pkt 1 u.r.s.p.o.u.p.c. uprzednie porozumienie cenowe to decyzja, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Należy wskazać, że posiadanie przez podatników uprzednich porozumień cenowych jest bardzo korzystne, chociażby dlatego, że w okresie obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem. Ponadto osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw mogą czuć się bezpiecznie w zakresie prawidłowości stosowanych cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Kolejną korzyścią z posiadania APA jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Wyróżnia się następujące rodzaje uprzednich porozumień cenowych:

1) jednostronne – dotyczą najczęściej porozumień zawieranych wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,

2) dwustronne – zawierane są, gdy transakcja kontrolowana dotyczy podmiotu krajowego i zagranicznego, a polski organ podatkowy porozumiewał się z jednym, właściwym zagranicznym organem podatkowym,

3) wielostronne – kiedy polski organ podatkowy porozumiewał się z więcej niż jednym, właściwym zagranicznym organem podatkowym.

1.1.1. Podatnicy uprawnieni do złożenia wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego

Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może złożyć krajowy podmiot powiązany (podmiot posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP) uczestniczący w transakcji kontrolowanej objętej porozumieniem. Ponadto z takim wnioskiem może wystąpić również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP. W omawianym przypadku uprzednie porozumienie cenowe będzie wydawane dla krajowego podmiotu powiązanego (art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1-3 u.r.s.p.o.u.p.c.). Takie rozwiązanie znacznie zwiększa atrakcyjność uprzednich porozumień cenowych dla inwestorów zagranicznych.

Przykład

Spółka X mająca siedzibę na terytorium Niemiec działa w branży budowlanej, jest producentem blachodachówek. Spółka X zawarła umowę na dostarczanie wyrobów gotowych i prowadzenie robót budowlanych w dużym przedsięwzięciu deweloperskim na terenie Polski. W związku z tym zamierza utworzyć na terytorium RP powiązaną spółkę celową. Spółka X chce potwierdzenia stosowanej ceny wyrobów gotowych i w związku z tym pragnie zawrzeć uprzednie porozumienie cenowe w sprawie stosowanej ceny wyrobów gotowych. Przed rozpoczęciem prac oraz przed utworzeniem spółki celowej zamierza zwrócić się do Szefa KAS o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Uzyskanie decyzji w tej sprawie wykluczy możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe na późniejszym etapie, tj. w trakcie realizacji inwestycji. Uwaga: w omawianym przypadku, jeżeli decyzja zostanie wydana, uprzednie porozumienie będzie dotyczyło spółki celowej, tj. podmiotu krajowego.

Istnieje możliwość rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, tzn. przed utworzeniem krajowego podmiotu powiązanego. Oznacza to, że wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego może dotyczyć przyszłej transakcji kontrolowanej, która zrealizowana zostanie pomiędzy wnioskodawcą a krajowym podmiotem powiązanym dopiero po rozpoczęciu działalności przez ten podmiot. Powyższe rozwiązanie stwarza zatem możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego przez podmioty zagraniczne, które dopiero planują inwestycję na terytorium RP, przez utworzenie podmiotu zależnego, którego zadaniem będzie prowadzenie działalności. Regulacje zawarte w Dziale IIA o.p., uchylonym przepisami u.r.s.p.o.u.p.c., nie zawierały takiego rozwiązania.

1.1.2. Zakres wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego

W art. 90 ust. 1 u.r.s.p.o.u.p.c. zostały określone elementy wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Wniosek taki zawiera:

1) informacje dotyczące wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, w szczególności:

a) opis podstawowej działalności wnioskodawcy, w tym:

– wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,

– wskazanie rynków geograficznych, na których wnioskodawca prowadzi działalność,

– opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których wnioskodawca prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,

– opis strategii gospodarczej,

b) wykaz pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, wraz ze wskazaniem siedziby lub miejsca ich zarządu, numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – innego numeru identyfikacyjnego wraz z określeniem jego rodzaju, a także przedmiotu prowadzonej przez nich działalności,

c) opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej,

d) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do transakcji kontrolowanej, stosowanych przez wnioskodawcę i pozostałe podmioty powiązane, uczestniczące w dokonaniu transakcji kontrolowanej;

2) informacje dotyczące transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem, w tym:

a) wskazanie czy transakcja kontrolowana stanowi transakcję już rozpoczętą, czy przyszłą transakcję, w tym transakcję, o której mowa w art. 84 ust. 2 u.r.s.p.o.u.p.c.,

b) przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,

c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, zawierającą opis:

– wykonywanych funkcji, w tym zdolności do ich wykonywania,

– ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,

– angażowanych aktywów,

d) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,

e) informacje o porozumieniach lub interpretacjach podatkowych dotyczących transakcji kontrolowanej, w tym porozumieniach dotyczących cen transferowych, zawartych z administracjami podatkowymi państw innych niż RP lub wydanych przez te administracje,

f) wskazanie metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,

g) analizę porównawczą w rozumieniu art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych5 (dalej: u.p.d.o.f.) albo art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych6 (dalej: u.p.d.o.p.), albo analizę zgodności w rozumieniu art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.d.o.f. albo art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p., a także wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy, jeżeli wynika to z metody wskazanej w lit. f, wraz z uzasadnieniem wyboru,

h) opis sposobu kalkulacji ceny transferowej, wraz z założeniami przyjętymi w tej kalkulacji, w tym prognozami finansowymi, na których opiera się kalkulacja ceny transferowej,

i) założenia krytyczne, na podstawie których przyjęto, że metoda wskazana w lit.f w dokładny sposób odzwierciedla cenę transferową;

3) wskazanie okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego;

4) wskazanie czy wniosek dotyczy wydania jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego, czy zawarcia porozumienia dwustronnego albo porozumienia wielostronnego;

5) w zakresie porozumień dwustronnych i porozumień wielostronnych – informację dotyczącą złożenia wniosku do właściwego organu zagranicznego przez zagraniczne podmioty powiązane, obejmującą:

a) nazwy tych podmiotów,

b) państwo, w którym został lub zostanie złożony taki wniosek, oraz

c) datę jego złożenia, o ile jest znana.

Podkreślenia wymaga, że zakres wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego jest w dużym stopniu ujednolicony z zakresem dokumentacji cen transferowych. Stanowi to znaczne

ułatwienie dla podatników, pozwala bowiem ograniczyć nakład pracy związany z tworzeniem przedmiotowego wniosku.

Przykład

Spółka X, jeden z podmiotów w grupie, prowadzi działalność produkcyjną: sprzedaje wyroby gotowe na rzecz innego podmiotu grupy. Spółka X chce zawrzeć uprzednie porozumienie cenowe dotyczące ceny stosowanej dla tej transakcji sprzedaży, w celu wyeliminowania możliwości zakwestionowania wysokości tej ceny przez organy podatkowe. W związku z tym występuje do Szefa KAS o wydanie decyzji w powyższej sprawie.

1.1.3. Zakres uprzedniego porozumienia cenowego

W art. 83 ust. 2 u.r.s.p.o.u.p.c. określony został zakres uprzedniego porozumienia cenowego. Szef KAS uwzględnia zawarte tam elementy w przedmiotowym porozumieniu. Katalog ma jednak charakter otwarty. Uprzednie porozumienie cenowe określa w szczególności:

1) transakcję kontrolowaną objętą uprzednim porozumieniem cenowym oraz podmioty powiązane uczestniczące w jej dokonaniu,

2) profil funkcjonalny podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa,

3) metodę weryfikacji ceny transferowej,

4) sposób kalkulacji ceny transferowej,

5) założenia krytyczne, na podstawie których przyjęto, że metoda wskazana w pkt. 3 w dokładny sposób odzwierciedla cenę transferową,

6) zakres indywidualnych informacji do wskazania w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego.

1.2. Termin złożenia sprawozdania APA-C

Podatnicy, którym Szef KAS wydał uprzednie porozumienie cenowe, mają obowiązek złożenia sprawozdania APA-C o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów CIT. Wraz z wejściem w życie r.w.s.u.p.c.o.p. obowiązek złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego zastąpił dotychczasowy wzór sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku CIT. Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego składa się za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, jest to 31 marca.

Podmioty, którym uprzednie porozumienia cenowe wydano przed dniem wejścia w życie u.r.s.p.o.u.p.c., tj. przed 29 listopada 2019 r., sporządzają i składają sprawozdania na nowych zasadach. Wobec tych podmiotów zakres obowiązków sprawozdawczych pozostaje niezmieniony (art. 126 u.r.s.p.o.u.p.c.). Oznacza to, że tacy podatnicy wypełniają sprawozdanie o zawarciu uprzedniego porozumienia cenowego na nowym formularzu.

2. Objaśnienia do wzoru sprawozdania APA-C

Sprawozdania APA-C zostały wydzielone z rocznych zeznań w podatku dochodowym, z uwagi na ich pośrednie powiązanie z danymi zawartymi w zeznaniach rocznych. W formularzu APA-C podatnicy składają sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, w terminie złożenia zeznania rocznego. Organem, do którego należy złożyć sprawozdanie, jest zawsze Szef KAS. Wzór sprawozdania APA-C dostępny jest również w formie elektronicznej, dzięki czemu można złożyć je z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2.1. Część A. Miejsce i cel składania sprawozdania

W poz. 7 należy zaznaczyć właściwe pole, odpowiednio dla złożenia sprawozdania lub dokonania korekty sprawozdania.

2.2. Część B. Dane podatnika

W poz. 8 podatnik wpisuje swoją pełną nazwę. Podatnikiem jest podmiot, któremu została wydana decyzja o uprzednim porozumieniu cenowym.

2.3. Część C. Uprzednie porozumienie cenowe, którego dotyczy sprawozdanie

W poz. 9-12 podatnik wpisuje dane, dzięki którym możliwa jest identyfikacja uprzedniego porozumienia cenowego. W poz. 10 wpisuje się indywidualny numer uprzedniego porozumienia nadany przez Szefa KAS. W poz. 11 i 12 podatnik określa czas obowiązywania uprzedniego porozumienia. Okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat podatkowych, a okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego upływa z końcem roku podatkowego wnioskodawcy.

W poz. 13 należy zaznaczyć rodzaj porozumienia, którego dotyczy sprawozdanie:

1) jednostronne porozumienie cenowe – zaznacza się w sytuacji, gdy organ właściwy w sprawie nie porozumiewa się z właściwym organem zagranicznym, tj. gdy transakcja kontrolowana została zawarta:

a) wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,

b) pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym i krajowy podmiot powiązany nie wystąpił z wnioskiem o porozumienie z właściwym organem zagranicznym;

2) dwustronne porozumienie cenowe – zaznacza się, gdy transakcja kontrolowa

na została zawarta pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym, a Szef KAS, na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, porozumiewał się z jednym właściwym organem zagranicznym;

3) wielostronne porozumienie cenowe – zaznacza się, gdy transakcja kontrolowana została zawarta pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym, a Szef KAS, na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, porozumiewał się z więcej niż jednym właściwym organem zagranicznym.

2.4. Część D. Podmioty powiązane, których dotyczy uprzednie porozumienie cenowe

W części D, składającej się z podsekcji D1 i D2, należy wprowadzić dane podmiotów powiązanych, których dotyczy porozumienie. W poz. 14 i 15 wpisuje się pełną nazwę podatnika lub odpowiednio imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, w poz. 20-28 dokładny adres zamieszkania lub siedziby podatnika. W poz. 16-19 trzeba podać numer podatkowy NIP lub numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego (tax identification number), jego rodzaj oraz kraj wydania numeru identyfikacyjnego podmiotu zagranicznego. Może to być przykładowo: paszport, urzędowy dokument lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

2.5. Część E. Metoda weryfikacji ceny transferowej w okresie, za który składane jest sprawozdanie

W poz. 29 należy podać przyjętą w uprzednim porozumieniu cenowym metodę weryfikacji ceny transferowej. Mogą to być metody:

1) porównywalnej ceny niekontrolowanej,

2) ceny odprzedaży,

3) koszt plus,

4) marży transakcyjnej netto,

5) podziału zysku.

Jeżeli podatnik nie stosował żadnej z nich, wpisuje inną metodę, stosowaną przez niego w porozumieniu. Podmioty, które składają sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, wydanego na podstawie przepisów Działu IIA o.p., w miejsce określenia metod weryfikacji ceny transferowej wpisują metodę jej ustalenia. Powyższy obowiązek odnosi się również do poz. 32 „okres stosowania metody weryfikacji ceny transferowej”. Pozycje 30 i 31 są takie same dla podatników, niezależnie od podstawy prawnej wydania porozumienia. W pozycjach tych wpisuje się odpowiednio: wielkość sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu cen transferowych oraz wysokość cen transferowych objętych uprzednim porozumieniem i stosowanych z podmiotami powiązanymi. Pozycję 29 należy uzupełnić o stosowaną w transakcji kontrolowanej, objętej uprzednim porozumieniem cenowym, metodę weryfikacji ceny transferowej, która jest określona w decyzji Szefa KAS w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego.

Przykład

Spółka X wraz ze spółkami powiązanymi działa w branży turystycznej. Działalność grupy polega na tym, że spółka X, jako centralny podmiot, prowadzi działalność reklamową, marketingową, inne podmioty z grupy udostępniają natomiast miejsca noclegowe na rzecz klientów. Podmioty powiązane świadczą usługi udostępniania miejsc noclegowych na wyłączność klientów spółki X. Cenę za udostępnianie miejsc noclegowych ustalono w warunkach rynkowych za pomocą metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Spółka X, w celu potwierdzenia rynkowości stosowanej ceny, zdecydowała się wystąpić o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego dotyczącego tej transakcji. Spółka X, składając sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, obowiązana jest wskazać, jaką metodę weryfikacji ceny transferowej przyjęła w uprzednim porozumieniu, jest to porównywalna cena niekontrolowana.

Pozycję 30 należy uzupełnić o faktyczną wartość transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym. W tym polu trzeba odnieść się do prognozy finansowej, na podstawie której oparta jest kalkulacja ceny transferowej, to jest określona w decyzji Szefa KAS w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego, przez podanie faktycznej wartości transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym.

Pozycję 31 należy uzupełnić o wartość zysku w transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym. W tej pozycji również należy odnieść się do prognozy finansowej, na której oparta jest kalkulacja ceny transferowej, określonej w decyzji Szefa KAS w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego, przez podanie faktycznej wartości zysku w transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym.

2.6. Część F. Indywidualne informacje określone w uprzednim porozumieniu

Część F została podzielona na sekcje F.1. i F.2., a dotyczy tylko uprzedniego porozumienia cenowego, wydanego na postawie nowych przepisów. Pozycje w tej części formularza należy uzupełnić o zakres informacji, który został określony w uprzednim porozumieniu cenowym w trakcie jego obowiązywania. Celem wprowadzenia indywidualnych informacji w uprzednich porozumieniach cenowych jest zindywidualizowanie oraz dostosowanie uprzedniego porozumienia do charakteru transakcji kontrolowanej, jak również cech indywidualnych danego podatnika, któremu organ wydał uprzednie porozumienie cenowe.

Powyższe informacje umożliwiają podatnikom składającym sprawozdanie przedstawienie informacji pozwalających na ich indywidualizację. Mogą to być np. informacje o rodzaju działalności czy określające charakter konkretnej transakcji. Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejszą weryfikację stosowania uprzedniego porozumienia cenowego przez organ podatkowy. Przykładowo, jeżeli w poz. 33, jako zakres informacji, wskazane zostaną koszty działalności operacyjnej, to w poz. 34 należy wskazać wartość kosztów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych stanowiących bazę kosztową do naliczania wskaźnika marży operacyjnej.

2.7. Część G. Informacje dodatkowe

W poz. 35 należy wskazać informacje dotyczące zmiany stosunków gospodarczych, które mogły spowodować istotną zmianę elementów uprzedniego porozumienia cenowego. W tej pozycji wpisuje się np. informacje o rodzaju, przyczynie i skutkach finansowych zmiany wyboru metody weryfikacji ceny transferowej, jeżeli taka zmiana wystąpiła. Innymi słowy, należy w tym miejscu uzasadnić, dlaczego dokonano zmiany i wskazać, jaki wpływ na uprzednie porozumienie cenowe miała wprowadzona zmiana elementów porozumienia, np. modyfikacja sposobu kalkulacji ceny transferowej.

2.8. Część H. Osoby reprezentujące podatnika

W poz. 36-37 należy wpisać dane osoby fizycznej reprezentującej podatnika, w poz. 38 datę wypełnienia sprawozdania, a w poz. 39 osoba reprezentująca podatnika składa podpis.

______________________________________

1 Ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. 2019 poz. 2200.

2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1325.

3 Dz.U. 2019 poz. 2537.

4 Dz.U. 2019 poz. 2502.

5 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1426 z późn. zm.

6 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1406.

 

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1, art. 83 ust. 2, 90 ust. 1, art. 107 ust. 1, art. 126 u.r.s.p.o.u.p.c.

 

Artykuł pochodzi z książki Wydawnictwa C.H. Beck „Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami” (seria: Prawo w praktyce, rok: 2021) + płyta CD, pod red. prof. dr. hab. Henryka Dzwonkowskiego, Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami + płyta CD, 2021, Henryk Dzwonkowski - Ksiegarnia.beck.pl.

Izabela Lipka

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, podatkowych oraz firmach doradczych, gdzie realizowała projekty z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs