wtorek, 23 luty 2021 12:23

Obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Mocą ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo­wym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho­dów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: u.zm.p.d.o.f.o.p.r.) od 1 stycznia 2021 r. do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podat­ku dochodowym od osób prawnych2 (dalej: u.p.d.o.p.) dodany został nowy przepis – art. 27c, nakładający na niektórych podatników obowiązek sporzą­dzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej stra­tegii podatkowej za rok podatkowy. Jak wynika z uzasadnienia MF, to kolejny instrument polityki uszczelniania systemu podatkowego mający przyczynić się do rozwiązania problemu unikania opodatkowania i erozji bazy podatkowej państw, w których generowany jest dochód. Jego celem jest również zwiększe­nie transparentności podatkowej podmiotów, które ze względu na wysokość uzyskiwanych przychodów odgrywają istotną rolę na rynku. Podobne rozwiąza­nia funkcjonują już w systemach prawnych innych państw, przykładowo w Au­stralii, gdzie wprowadzono je na zasadzie dobrowolności. Duże i średnie przed­siębiorstwa mają tam możliwość ujawniania na swoich stronach internetowych informacji podatkowych w ramach tzw. Kodeksu Transparentności Podatkowej (ang. Tax Transparency Code), a następnie mogą wykorzystywać ten fakt dla po­trzeb prezentowania swojej firmy jako prowadzącej działalność w sposób od­powiedzialny społecznie3. Rozwiązanie takie funkcjonuje także w Wielkiej Bry­tanii, przy czym w tym kraju, podobnie jak teraz w Polsce, w stosunku do dużych podatników publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej jest obowiązkowe, a niedopełnienie tego wymogu jest zagrożone karą4.

 1. Krąg podatników objętych obowiązkiem sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej

Krąg podmiotów zobowiązanych do sporzą­dzania i podawania do publicznej wiadomo­ści informacji o realizowanej strategii podat­kowej określa art. 27c ust. 1 u.p.d.o.p. Są to te same podmioty, w odniesieniu do których na podstawie art. 27b ust. 1 u.p.d.o.p. od 2018 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomo­ści indywidualne dane zawarte w deklaracji CIT-8 podatnika, z wyłączeniem spółek nieru­chomościowych, w tym spółek nieruchomo­ściowych wchodzących w skład Podatkowych Grup Kapitałowych (dalej: PGK).

Do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strate­gii podatkowej zobowiązane są zatem:

1) PGK, bez względu na wysokość osiągnię­tych przychodów,

2) podatnicy inni niż PGK, u których war­tość przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równo­wartość 50 mln euro, przy czym przeli­czenia ww. kwoty na złote polskie do­konuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym tego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 27c ust. 11 u.p.d.o.p. obo­wiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o re­alizowanej strategii podatkowej nie ma zastosowania także do podatników, któ­rzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa5 (dalej: o.p.). Wynika to z istoty oraz warun­ków zawierania takiej umowy, a mianowi­cie, że podatnik będący stroną umowy o współdziałanie podejmuje zobowiązanie do posiadania skutecznego i adekwatne­go zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących za­rządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podat­kowego i zapewniających ich prawidło­we wykonanie (tzw. ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego) już w ramach sa­mej umowy.

 

2. Zakres wymaganych informacji

Zakres danych, jakie powinna zawierać sporządzana przez podatników informa­cja o realizowanej strategii podatkowej, określa art. 27c ust. 2 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem obejmuje ona w szcze­gólności:

1) informacje o stosowanych przez po­datnika:

a) procesach oraz procedurach doty­czących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami KAS;

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatko­wych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie prze­kazanych Szefowi KAS informacji o sche­matach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 o.p., z podziałem na podatki, których dotyczą;

3) informacje o:

  1. a) transakcjach z podmiotami powiąza­nymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozu­mieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finanso­wego spółki, w tym z podmiotami nie­będącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restruktu­ryzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiąza­nych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.; jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji6, chodzi w tym zakresie o in­formacje o:

– łączeniu się spółek,

– przekształceniu spółki w inną spółkę,

– wniesieniu do spółki wkładu w posta­ci przedsiębiorstwa innej spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółek),

– wymianie udziałów;

4) informacje o złożonych przez podatni­ka wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.,

b) interpretacji przepisów prawa podat­kowego, o której mowa w art. 14b o.p.,

c) wiążącej informacji stawkowej, o któ­rej mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług7 (dalej: u.p.t.u.),

d) wiążącej informacji akcyzowej, o któ­rej mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6 grud­nia 2008 r. o podatku akcyzowym8 (dalej: u.p.a.);

5) informacje dotyczące dokonywa­nia rozliczeń podatkowych podat­nika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję po­datkową, wskazanych w aktach wyko­nawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 u.p.d.o.p. i art. 23v ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych9 (dalej: u.p.d.o.f.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydanym na podstawie art. 86a § 10 o.p.

Przepis art. 27c ust. 2 u.p.d.o.p. wskazuje również na to, że wymieniony tam kata­log informacji jest katalogiem otwartym i wyszczególnia elementy, które powinny zostać objęte informacją o realizowanej strategii podatkowej. Podatnik może jednak publikowaną przez siebie infor­mację uzupełnić o inne dane, które sam uzna za istotne z perspektywy swojej działalności oraz z perspektywy informa­cji, jaką chciałby upublicznić. Informa­cja o realizowanej strategii podatkowej może przyjąć przykładowo formę tabeli.

 

 

Ważne: jakkolwiek przepisy wpro­wadzające obowiązek sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej i podawania tej infor­macji do publicznej wiadomości zostały umieszczone w u.p.d.o.p., obejmują one swoim zakresem in­formacje odnoszące się do wszyst­kich podatków, nie tylko podatku dochodowego od osób prawnych.

Wyżej wymienione informacje podaje się:

1) z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności,

2) z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, za­wodową lub tajemnicą procesu produk­cyjnego.

Zgodnie z art. 27c ust. 3 u.p.d.o.p. infor­macja o realizowanej strategii podatko­wej sporządzana przez PGK powinna być opracowana w taki sposób, aby zawie­rała wymagane dane zarówno w odnie­sieniu do całej grupy, jak i w odniesieniu do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Informację o realizowanej strategii gospodarczej należy sporządzić w języku polskim lub zapewnić jej tłuma­czenie na język polski.

 

3.Termin i miejsce publikacji informacji

Sporządzoną informację o realizowanej strategii podatkowej należy opubliko­wać na stronie internetowej. Szczegóło­we zasady w tym zakresie określają prze­pisy art. 27c ust. 4-6 u.p.d.o.p. Zgodnie z nim podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego mie­siąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli podatnik nie posiada własnej strony internetowej, to informację o realizowanej strategii po­datkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu po­wiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Udostępnione informa­cje należy zamieścić na stronie interne­towej w podziale na poszczególne lata. W tym samym terminie podatnik jest zo­bowiązany poinformować urząd skarbo­wy o adresie strony internetowej (swojej własnej lub podmiotu powiązanego), na której zamieścił informację o realizowa­nej strategii. Informację o adresie strony podatnik przekazuje do właściwego dlań urzędu skarbowego. Informacja taka przesyłana jest drogą elektroniczną.

 

4.Sankcje za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji urzędowi skarbowemu

Nieprzekazanie urzędowi skarbowemu informacji o stronie internetowej, na której zamieszczona została informacja o realizowanej strategii podatkowej lub przekazanie takiej informacji z narusze­niem wymaganego terminu, wiąże się z koniecznością zapłaty kary pienięż­nej. Podstawą jej nałożenia jest art. 27c ust. 8 u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 27c ust. 8 u.p.d.o.p. w przypadku niewykonania powyższego obowiązku naczelnik urzę­du skarbowego nakłada na podatnika karę pieniężną w wysokości do 250 000 zł. Kara nakładana jest w drodze decyzji, co oznacza, że podatnikowi przysługuje w tym zakresie prawo do złożenia odwo­łania, a następnie ewentualnej skargi do sądu administracyjnego.

_______________________________

1 Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 2123.

2 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1406.

3 Zob. https://www.ato.gov.au/business/large-business/in-detail/tax-transparency/voluntary-tax-transparency-code/ (dostęp: 7 grudnia 2020 r.).

4 Zob. https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy (dostęp: 7 grudnia 2020 r.).

5 T.j. Dz.U. 2020 poz. 1325 z późn. zm.

6 Uzasadnienie do projektu ustawy, s. 49: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/BDF758EADB7CC788C12585F300446898/%24File/642-uzas.DOCX (dostęp: 7 grudnia 2020 r.).

7 T.j. Dz.U. 2020 poz. 106.

8 Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, t.j. Dz.U. 2020 poz. 722.

9 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1426.

 

Podstawa prawna: art. 27b-27c u.p.d.o.p.

 

Artykuł pochodzi z książki Wydawnictwa C.H. Beck „Przegląd zmian podatkowych 2021”, https://www.ksiegarnia.beck.pl/ 19763-przeglad-zmian-podatkowych-2021-agnieszka-bienkowska

 

Agnieszka Bieńkowska, Paulina Furmanek, Anna Kardyś

Agnieszka Bieńkowska

Doradca podatkowy, partner w GekkoTa­xens Doradztwo Podatkowe, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadcze­nie w doradztwie z zakresu VAT. Kieruje projektami dotyczącymi restrukturyzacji i planowania podatkowego oraz opraco­wywania i wdrażania procedur podatko­wych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży paliwowej, TSL, FMCG oraz firm z sektora nieruchomości. Uznany ekspert z zakresu doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicz­nych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i re­alizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozlicze­niami VAT w projektach unijnych. W rankin­gu publikowanym przez międzynarodowy magazyn „International Tax Review” uzna­na za jednego z najlepszych w Polsce do­radców w zakresie podatków pośrednich.

Paulina Furmanek

Aplikant radcowski, konsultant w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., absolwentka Wydziału Prawa i Administra­cji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT, zwłasz­cza w zakresie nieruchomości. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora nieruchomości (m.in. deweloperów oraz jednostek samorządu terytorialnego), TSL oraz e-commerce.

Anna Kardyś

Radca prawny, doradca podatkowy, me­nedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podat­kowe sp. z o.o. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalizacja: controlling i zarządzanie finansami), Edin­burgh Napier University (kierunek: Business Management with Finance), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa i Admini­stracji). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem CIT, głównie w za­kresie cen transferowych. Zajmuje się do­radztwem oraz prowadzeniem szkoleń do­tyczących schematów podatkowych (MDR). Posiada bogate doświadczenie w doradz­twie prawno-podatkowym na rzecz pod­miotów z branży energetycznej (OZE), TSL, e-commerce, finansowej oraz FMCG.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs