czwartek, 23 maj 2019 10:18

Kasy rejestrujące online – kolejne narzędzie kontrolne dla fiskusa

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie otrzymywał w czasie rzeczywistym dane dotyczące ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące i dokonujących sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Informacje te będą przesyłane automatycznie do nowo utworzonego Centralnego Repozytorium Kas, zaś podatnicy będą zobligowani do zapewnienia połączenia między tym systemem teleinformatycznym a kasą rejestrującą. Ustawodawca uzasadnia potrzebę wejścia w życie nowych przepisów walką z szarą strefą w podatku od towarów i usług. Zmieniły się między innymi warunki dotyczące skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych.

 

Wprowadzenie

W ustawie z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach1 (dalej: ustawa zmieniająca), obowiązującej od 1 maja 2019 r., wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące formy, działania i funkcjonowania kas fiskalnych. W myśl nowych przepisów kasy rejestrujące online będą łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiając tym samym przesyłanie danych z tych że kas do tego systemu w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany2 lub też na żądanie Szefa KAS, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a§ 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa3. Administratorem danych będzie zatem, nomen omen, Szef KAS, zaś do Centralnego Repozytorium Kas będą spływały informacjez kas rejestrujących, zawierające informacje o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach tych kas, mających znaczenie dla ich pracy, w tym o fiskalizacji danej kasy, zmianach stawek podatku, adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych4. Ustawodawca w uzasadnieniu omawianej ustawy wprost stwierdził, że „Dane o sprzedaży (…) będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży”5.

Wymiana kas na działające w trybie online tylko w określonych branżach

Podatnicy nie są zobowiązani – z wyjątkiem niektórych, dokładnie określonych branż w ustawie zmieniającej– do szybkiej wymiany dotychczas używanych kas. W myśl tej ustawy potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii zachowują moc przez okres, naktóry zostały wydane, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.; zaś dla kas z papierowym zapisem kopii nie dłużej aniżeli do 31 sierpnia 2019 r.6. W uzasadnieniu ustawy wskazuje się, że w praktyce te kasy będą używane do czasu ich całkowitej eksploatacji, przy czym w kasach z papierową kopią pamięć fiskalna niepodlega wymianie i dlatego podatnik będzie musiał (w przypadku koniecznej wymiany pamięci) kupić kasę online bądź z zapisem elektronicznym. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z obowiązku przekazania kasy rejestrującej – w terminach określonych w przepisach – do przeglądu technicznego przez podmiot prowadzący serwis, to naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 300 zł.7

Kasy fiskalne w trybie online mają być zatem urządzeniami docelowymi, ale w ustawie wymienia się branże –uznane przez ustawodawcę za obszary podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji sprzedaży – w których podatnicy są zobowiązani do używania tych właśnie urządzeń oraz wskazuje terminy, do kiedy mogą być przez nich wykorzystywane tzw. stare kasy, przed wymianą na nowe typu online. Podatnicy będą mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do 31 grudnia 2019 r. – przy świadczeniuusług naprawy pojazdów silnikowychoraz motorowerów, w tym naprawyopon, ich zakładania, bieżnikowaniai regenerowania, oraz w zakresie wymianyopon lub kół dla pojazdów silnikowychoraz motorowerów; przy sprzedażybenzyny silnikowej, oleju napędowego,gazu przeznaczonego do napędu silnikówspalinowych;

2) do 30 czerwca 2020 r. – w przypadkuświadczenia usług związanych z wyżywieniemwyłącznie świadczonych przezstacjonarne placówki gastronomiczne,w tym również sezonowo, oraz usługw zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;sprzedaży węgla, brykietu i podobnychpaliw stałych wytwarzanych z węgla,węgla brunatnego, koksu i półkoksuprzeznaczonych do celów opałowych;

3) do 31 grudnia 2020 r. – do świadczeniausług: fryzjerskich, kosmetycznychi kosmetologicznych, budowlanych,w zakresie opieki medycznej świadczonejprzez lekarzy i lekarzy dentystów,prawniczych, związanych z działalnościąobiektów służących poprawie kondycjifizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu8.

Prawo do ulgi na zakup kas fiskalnych

Wprawdzie zgodnie z nowymi przepisami limit odliczenia od podatku od towarów i usług kwoty związanej z zakupem kasy fiskalnej nie zmienił się w porównaniu z przedtem obowiązującymi przepisami,ale z takiej ulgi można skorzystać jedynie przy nabyciu kasy z funkcjonalnością online. Podatnicy mają zatem prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem, że zakup takiej kasy nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji9.

Zdaniem ustawodawcy powyższa formuła dofinansowania kas online ma służyć, co oczywiste, uszczelnieniu systemu podatkowego. Dla podatników będzie jednak ograniczeniem dotychczasowej możliwości skorzystania z ulgi na zakup innego rodzaju kas fiskalnych. W ustawie nakłada się na podatnika obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas10. Jeśli z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie takiej łączności czasowo, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn; a jeżeli nastąpi trwały brak połączenia, to jest on zobligowany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z tym że naczelnikiem odstępach czasowych. Można spodziewać się, że realizacja powyższego wymogu będzie stwarzała częste problemy w praktyce stosowania kas online.

____________________________________

1 Dz.U. 2019 poz. 675.

2 Art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej.

3 T.j. Dz.U. 2018 poz. 800.

4 Art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej.

5 Uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej, druk sejmowy nr 2503.

6 Art. 8 ustawy zmieniającej.

7 Art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej.

8 Zgodnie z art. 1 pkt 7) ustawy zmieniającej, w dziale XIII ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) po rozdziale 1dodany został rozdział 1a poświęcony przepisom epizodycznym dotyczącym kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii; kwestie związanez branżami wrażliwymi reguluje art. 145b ust. 1 tego rozdziału.

9 Art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej.

10 Tamże.

Sławomir Wach

Autor jest dziennikarzem zajmującym się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
19hreply
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC