czwartek, 02 maj 2019 13:43

Udrożnienie przepływu informacji podatkowych między państwami

Bardziej precyzyjne będą przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych między polską administracją podatkową a analogicznymi instytucjami w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach niż unijne. Przedstawiciele tych organów otrzymają dodatkowe uprawnienia m.in. w postępowaniach w sprawie udzielania takich informacji, jakie toczą się na terytoriach poszczególnych krajów. Zmodyfikowane zostaną zapisy w zakresie nie tylko wymiany tego rodzaju informacji na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego, ale także w procedurze automatycznej.

 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy z 4 kwietnia2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw1 (zwanej dalej ustawą z 4 kwietnia 2019 r.), jej przepisy mają usunąć wątpliwości dotyczące wcześniejszych regulacji i zgodności z Dyrektywą Rady2014/107/UE z 9 grudnia 2014 r., zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania2, a także w związku z Dyrektywą Rady (UE) 2016/881z 25 maja 2016 r., zmieniającej dyrektywę2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, opracowanymi przez OECD wytycznymi Common Reporting Standard (CRS)3, standardem BEPS (działanie 13) -Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, a także ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu4.

W ustawie z 9 marca 2017 r. określono m.in. obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu oraz w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych5, przy czym rachunek raportowany definiuje się jako rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej lub pasywnego NFE (pasywnego podmiotu niefinansowego) kontrolowanego przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udziela z urzędu informacji podatkowych właściwemu organowi kraju członkowskiego, jeśli uprawdopodobnione jest uszczuplenie należności podatkowych lub obejście przepisów prawa podatkowego państwa członkowskiego; korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w kraju członkowskim; ustalenia postępowania podatkowego lub kontrolnego mogą być użyteczne do prawidłowego określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego.

7.Wymiana informacji podatkowych na wniosek i z urzędu

W przypadku wymiany informacji na wniosek szerszy będzie – wskutek nowelizacji– zakres znaczeniowy art. 19ustawy z 9 marca 2017 r., a mianowicieSzef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wymiany informacji podatkowych, będzie mógł zawierać z organem kraju członkowskiego porozumienia w kwestii przebywania upoważnionych przedstawicieli właściwego organu państwa członkowskiego w siedzibach organów podatkowych oraz ich obecności w toku postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych, postępowań podatkowych i czynności kontrolnych, zaś przedstawiciele ci będą mogli zadawać pytania świadkowi oraz stronie w ramach przeprowadzanego dowodu z zeznań świadka lub przesłuchania strony, a także przeglądać i utrwalać dokumenty i inne dowody związane ze sprawą8. W uzasadnieniu tej ustawy wyjaśnia się, że możliwa będzie także forma udzielenia informacji przez polską administrację skarbową polegająca natym, że dany podatnik zostanie wezwany i później przesłuchany w charakterze świadka, zaś informacje będą przesłane administracji, która złożyła wniosek9.

W ustawie nowelizującej z 4 kwietnia2019 r. wprowadzona została instytucja trustu, która – jak wskazuje się w uzasadnieniu tej regulacji – ma ważne znaczenie w globalnym standardzie automatycznej wymiany informacji. Definicja aktywów finansowych została poszerzonao rzeczywiste prawo własnościowe w truście10, przy czym do określono, że trust będący instytucją finansową jest rezydentem: państwa uczestniczącego, w którym jest rezydentem do celów podatkowych w przypadku gdy ten trust przekazuje do tego państwa informacje w odniesieniu do rachunków raportowanych prowadzonych przez trust; państwa rezydencji co najmniej jednego z powierników tego trustu w pozostałych przypadkach11. Trust może zatem z jednej strony pełnić funkcję raportującej instytucji finansowej, a z drugiej być posiadaczem rachunku prowadzonego przez daną instytucję finansową i być podmiotem podlegającym automatycznej wymiany informacji.

Dodatkowa weryfikacja rachunków

W myśl nowelizacji z 4 kwietnia 2019 r.w przypadku prowadzenia na dzień jej wejścia w życie nowego rachunku otwartego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30kwietnia 2017 r., raportująca instytucja finansowa będzie zobligowana wystąpić, w terminie do 30 czerwca 2019 r., do posiadacza tego rachunku, z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej, zawierającego dane aktualne nadzień otwarcia tegoż rachunku12. Jeżeli instytucja raportująca nie uzyska takiego oświadczenia, to będzie dążyła do nawiązania kontaktu z posiadaczem rachunku w formie pisemnej, telefonicznie, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej13, przy czym do dnia otrzymania tego oświadczenia będzie traktowała posiadacza rachunku lub osobę kontrolującą jako rezydenta do celów podatkowych zgodnie z dotychczasową identyfikacją dokonaną na podstawie przepisów ustawy z 9 marca 2017 r.

Oświadczenia o rezydencji podatkowej z rygorem odpowiedzialności karnej

W zmienianej ustawie z 9 marca 2017 r.znajdzie się również zapis o tym, że oświadczenia o rezydencji podatkowej będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierały klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastąpi pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń14.  

Taka klauzula zostanie wprowadzona również w ustawie z 9 października2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA15, przy czym zgodnie z ustawą z 4 kwietnia2019 r. wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń będzie uważany za spełniony również w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń składanych na formularzach W-8 i W-9, o których mowa w Umowie FATCA oraz załączniku I dotej umowy. Zgodnie z powyższą umową między rządami USA i RP, na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych jako amerykańskich rachunków raportowanych, raportujące polskie instytucje finansowe występują do posiadaczy rachunków – osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – z żądaniem przedstawienia wymaganych oświadczeń16.

Nowy obowiązek wnioskodawcy występującego o wydanie interpretacji podatkowej

W ustawie z 4 kwietnia 2019 r. wprowadzone zostały także przepisy dokonujące zmian w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa17, związane z interpretacjami podatkowymi. Mianowicie w myśl nowelizacji, jeśli przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia: 1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej: a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium RP za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu,lub c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub 2) mające skutki transgraniczne, to składający wniosek o wydanie tej interpretacji będzie obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić18. Ustawodawca zastrzegł, że podatnicy nie będą musieli spełniać tego obowiązku w przypadku wniosków o wydanie interpretacji dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej, a także w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.

Ustawa, której celem jest dalsze uszczelnienie systemu opodatkowania – poprzez udrożnienie przepływu wymiany informacji między administracjami podatkowymi krajów członkowskich – ma wejść w życie, z wyjątkiem trzech artykułów, po 14 dniach od ogłoszenia.

_____________________________________________________________

1 Pierwszy projekt nowelizacji ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648, dalej: ustawa z 9 marca 2017 r.), opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji, nosił datę 10 października 2018 r., później był modyfikowany i 13 lutego 2019 r. został skierowany do Sejmu, który uchwalił ustawę 4 kwietnia 2019 r. W dniu 11 kwietnia 2019 r. ustawę podpisał prezydent.

2 Dz.U. L 359/1.

3 Polska stosuje te wytyczne na mocy podpisanego 29 października 2014 r. Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.

4 Dz.U. 2018 poz. 723, z późn. zm.

5 Art. 1 pkt ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 9 marca 2017 r.

6 Art. 24 ust. 1 pkt 43 ustawy z 9 marca 2017 r.

7 Art. 16 ust. 1 ustawy z 9 marca 2017 r.

8 Art. 1 pkt 2 ustawy z 4 kwietnia 2019 r.

9 Uzasadnienie projektu ustawy z 15 marca, zamieszczone w Rządowym Centrum Legislacji 8 lutego 2019 r.

10 Art. 1 pkt 4 ustawy z 4 kwietnia 2019.

11 Art. 1 pkt 5 ustawy z 4 kwietnia 2019.

12 Art. 6 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 2019 r.

13 Art. 6 ust. 2 ustawy z 4 kwietnia 2019 r.

14 Na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z 4 kwietnia 2019 r.

15 T.j. Dz.U. 2017 poz. 1858.

16 Art. 19 ust 1 pkt 1 i 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

17 T.j. Dz.U. 2018 poz. 800 z póź. zm.

18 Art. 2 pkt 1 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. Zarazem w tej ustawie zostało dookreślone, że w takim przypadku przepisy art. 14k-14 n o.p. dotyczące ochrony prawnej stosuje się do transakcji, zespołu transakcji lub innego zdarzenia w zakresie, w jakim we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostały wskazane państwa, terytoria i dane, o których mowa w tym przepisie.

Sławomir Wach

Autor jest dziennikarzem zajmującym się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
5hreply
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq
RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt